فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې ځان له کوم قوم سره تشبیه کړ، نو هغه له هغوی څخه دی
عربي انګلیسي فرانسوي