အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အကြင်သူသည် လူအုပ်စုတစ်စုဖြင့် တူဆင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသည် ထိုအုပ်စုအနက်မှပင်ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်