Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinabi ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:((Hindi ipinapahintulot sa isang Muslim na lumikas sa kapatid niya nang mahigit sa tatlong gabi;Magsasalubong silang dalawa,tatalikod ito at tatalikod ito,At ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay ang unang bumati ng kapayapaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbabawal ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ang Tirador,At nagsabi siya na ito ay hindi nakakapatay ng hayop,at hindi nakakapagtanggol [laban]sa kalaban,at ito ay nakakapagtanggal ng mata,at nakakaputol ng ngipin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses