උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

සැබැවින්ම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් තහනම් කළ දෑ අල්ලාහ් තහනම් කළ දෑ මෙන්ය.
عربي ඉංග්‍රීසි ස්පැැනිෂ්
මුස්ලිම්වරයා මිනීවල තුළ ප්රශ්න කරනු ලැබූ විට ‘නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නොමැති බවටත් මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් බවටත් සාක්ෂි දරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ්ගේ ප්රකාශය මෙසේය: “විශ්වාස කළවුන් ස්ථාවර ප්රකාශය තුළින් මෙලොව ජීවිතයේ මෙන්ම මතුලොවෙහි ද අල්ලාහ් තිරසාර කරනු ඇත.”
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අබීයි සඊද් රලියල්ලාහු අන්හු වාර්ථාකරයි නබි සල්ලල්ලාහු තුමා පැවසීබව යම් බැතිමතෙකු මෙලොවෙන් පසමුගත් විට ඒම ජනාසාවට ඉටු කළ යුතු යුතුකම් අතර ඒම දේහය මිනිසුන් ඔසවාගෙන සුසාන භූමිය කෙරෙහි ගමන් කරන්නාවිට ඒම අාත්මය පව්ත්ර අාත්මයක් නම් මාව ඉක්මනට භූමිදානය කරන්න යැයි පවසයි ඒසේම ඒම අාත්මය අයහකමින් පිරැණු අාත්මයක්නම් ඔසවාගෙන වාතාඒරණයේ අහෝ මාව කොහේද රැගෙන යන්නේ යැයි පවසයි මෙම අාත්මයන්ගේ සංවාදය මෙලොවේ සැරිසරෙන මිනිසුන් හැර අන් සියලු දෙනාම සවන් දේවී මිනිසාට ඒය සවන් දීමට අවස්ථාව ලැබුනොත් ඔහු බිය වී මන්ද බවට පරිවර්ථනය වේ
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ