உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

இறைத்தூதர் ஹராமாக்கியதும் இறைவன் ஹராமாக்கியது போன்றுதான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி
ஸாலிஹான நல்ல ஜனாஸாவாக இருந்தால் அது "என்னை முற்படுத்துங்கள்,என்னை முற்படத்துங்ள்" என்று கூறும்.அது ஸாலிஹான ஜனாஸாவாக இல்லையெனில் அது "தனக்கு ஏற்பட்ட கேடே! இதனை எங்கே கொண்டு செல்கிறீர்கள்" என்று கூறும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு