عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمعاوية: «اللهم اجعله هاديًا مَهْديًّا واهدِ به».
[صحيح.] - [رواه الترمذي وأحمد.]
المزيــد ...

Od Abdurrahmana b. Ebi 'Umejre koji je bio ashab Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je kazao Muaviji: "Allahu, učini ga upućenim, da upućuje i njim uputi."
[Vjerodostojan] - [Hadis bilježi Tirmizi - Hadis bilježi imam Ahmed]

Objašnjenje

Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, uputio je dovu za Muaviju b. Ebi Sufjana, da ga Uzvišeni Allah učini upućivačem na dobro, upućenim i da se pomoću njega upute ljudi.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Hausa
Prikaz prijevoda