Podkategorije

Lista hadisa

"Uzvišeni Allah zadužio je meleka za maternicu, koji kazuje: 'Gospodaru, kap sjemena! Gospodaru, ugrušak! Gospodaru, gruda mesa!' A kada Allah htjedne da završi njeno stvaranje, melek upita: 'Gospodaru, je li muško ili žensko? Sretan ili nesretan? Šta mu je opskrba, a šta životni vijek?' I sve mu to zapiše u majčinoj utrobi."
عربي Engleski Francuski
”Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.”
عربي Engleski Francuski
„Meleki nisu uz družinu sa kojom je pas ili zvono.“
عربي Engleski Francuski
Hvala Allahu koji je šejtanske spletke sveo na vesvese.'
عربي Engleski Francuski
Pričao nam je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, a on je iskreni, onaj čija je iskrenost potvrđena: 'Zaista, stvaranje čovjeka biva u utrobi njegove majke četrdeset dana (kap sjemena)
عربي Engleski Francuski
To je šejtan koji se zove Hinzeb, kada ga osjetiš prouči "euzu" (traži od Allaha utičište od njega) i pljucni tri puta na lijevu stranu
عربي Engleski Francuski
Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Dova muslimana za drugog muslimana koji nije tu primljena je. Kod njegove glave ima melek koji je zadužen da kad god musliman moli za svoga brata, kaže: 'Amin, i tebi isto.'“
عربي Engleski Francuski
Ja vidim ono što vi ne vidite. Nebesa škripe, a kako i ne bi kad na njima nema mjesta ni koliko četiri prsta poklopiti, a da na njemu nije melek koji sedždu čini.
عربي Engleski Francuski
Evo Džibrila, alejhisselam, naziva ti selam.
عربي Engleski Francuski
"Džibril je došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: 'Šta mislite o učesnicima Bedra?' 'Oni su među najvrijednijim muslimanima.', rekao je on, ili je rekao sličnu rečenicu. 'I meleki koji su učestvovali na Bedru su najbolji meleki.”, reče Džibril.
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio sa jelom olizao bi svoja tri prsta.
عربي Engleski Francuski
“Dok je melek Džibril, alejhis-selam, sjedio kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je neku škripu iznad sebe...”
عربي Engleski Francuski
"Dozvoljeno mi je da ispričam o jednom od meleka koji drže Arš. Razmak između resice njegovog uha i ramena je udaljenost od sedam stotina godina."
عربي Engleski Francuski
Od Abdullaha b. Mesuda, r.a., prenosi se da je kazao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Uzvišeni Allah ima meleke koji se kreću po Zemlji, a koji mi prenose selame od moga umeta.'" (Zabilježio ga je Nesai.)
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Omera, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: "On je taj zbog koga se zatresao Arš i otvorila se nebeska vrata. Njegovu dženazu ispratilo je sedamdeset hiljada meleka, on je jedanput stiješnjen, pa mu je to otklonjeno." (Zabilježio ga je Nesai.)
عربي Engleski Francuski
“Bili smo u društvu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sakupljali kur’anske ajete s kožica na kojima su bili napisani. Resulullah reče: ‘Blago Šamu!’
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu 'anhuma, koji je izjavio da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Kad se pojavi rub Sunca, ostavite namaz dok Sunce ne odskoči, a kada zađe rub Sunca, ostavite namaz dok ono potpuno ne zađe i nemojte svojim namazom čekati vrijeme izlaska i zalaska Sunca, jer ono izlazi među rogovima šejtanovim." Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Amira eš-Ša'bija da je rekao: “Pitao sam Alkamu: ‘Da li je Ibn Mesud bio u društvu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u ‘noći džina’?’ Alkame je odgovorio: ‘Ja sam pitao Ibn Mesuda: ‘Da li je iko od vas bio u društvu Allahovog Poslanika u ‘noći džina’? ‘Nije, ‘ali smo te noći bili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa smo ga izgubili iz vidokruga. Tražili smo ga po dolinama i jarugama i rekli: ‘Džini su ga odnijeli ili je ubijen na prepad!’ Zakonačili smo u najgoroj noći u kojoj neko od ljudi može zakonačiti. Kada smo dočekali jutro, on dođe iz pravca brda Hira pa mu rekosmo: ‘Allahov Poslaniče, izgubili smo te pa smo te tražili i nismo te našli pa smo proveli najgoru noć koju ljudi mogu provesti.’, a on reče: ‘Pozvao me je jedan džinski domaćin pa sam otišao sa njim da im učim Kur'an.’ ‘Onda nas je odveo pa nam pokazao njihove tragove i tragove njihove vatre. Oni su ga pitali za svoju hranu pa im je odgovorio: ‘Za vas je svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime. Kad vam padne u šake, na njoj ćete naći obilje mesa. A svaka balega je hrana vašim životinjama.’ Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ‘Sa ovim dvjema stvarima nemojte se potirati poslije obavljene nužde jer je to hrana vaše braće džina-vjernika!’" Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Od Džabira se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Doista, Iblis postavi svoje prijestolje iznad vode, a onda šalje svoje vojske, najodabraniji kod njega su oni koji izazovu najveću smutnju. Jedan od njih dođe i kaže: 'Učinio sam to i to', a on mu odvrati: 'Ništa značajno nisi učinio.' Zatim dođe drugi pa izvijesti: 'Nisam tog čovjeka ostavio na miru sve dok ga nisam rastavio od žene.' Toga on sebi približi govoreći mu: 'Da, ti si ispunio moje nade.'" (Zabilježio ga je Muslim.)
عربي Engleski Francuski
„Šta ti smeta da nas posjećuješ češće nego što to činiš?"
عربي Engleski Francuski
"Svaki imetak koji dadnem Svome robu je halal. Ja Sam sve Svoje robove stvorio u islamu. Potom su im došli šejtani i odvratili od njihove vjere."
عربي Engleski Francuski
Vidio sam Džibrila kod Sidretul-Munteha, imao je šest stotina krila.
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Džibrila kod Sidretul-muntehaa, imao je šest stotina krila, s perja mu se osipalo raznobojno biserje i drago kamenje."
عربي Engleski Francuski
"U noći Uznesenja prošao sam pored Džibrila, koji je u društvu s najboljim melekima izgledao kao poderani pokrovac, i to od strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. ez-Zubejra kazuje: "Ljudi su pobjegli od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., toliko da su neki dospjeli do iza sela na obroncima brda prema Medini, a onda su se vratili do Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Hanzala b. Ebu Amir sukobio se sa Ebu Sufjanom b. Harbom; kada ga je savladao, to je primijetio Šeddad b. el-Esved te je došao kod njega i udarao ga sabljom dok ga nije ubio, a Hanzala je gotovo uspio ubiti Ebu Sufjana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Vašeg druga Hanzalu kupaju meleki! Upitajte njegovu ženu u vezi s tim.' Ona je kazala: 'On se odazvao pozivu na borbu iako je bio džunup.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaza: 'Eto zbog čega su ga kupali meleki.'" (Zabilježio ga je Ibn Hibban.)
عربي Engleski Francuski
Prenosi Ubejj b. Ka'b da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Kada je umro Adem, meleci su ga ogasulili (okupili) vodom neparan broj puta i načinili mjesto u kaburu gdje će biti ukopan, te kazali: 'Ovo je sunnet (praksa) Adem i njegovih sljedbenika.'" Bilježi Hakim u Mustedreku.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Seida el-Hudrija prenosi se da je Usejd b. Hudajr noću učio na svom gumnu datula, te se njegov konj uznemirio. I opet kada je učio, on se opet uznemirio. I tako opet. Usejd pripovijeda: "Pobojao sam se da ne zgazi Jahju, te sam otišao do konja, kad gle kao neki oblak iznad moje glave, u vidu svjetiljki penje se uvis, sve dok nije nestao iz moga vidokruga. Poranio sam ujutro Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i kazao mu: 'Allahov Poslaniče, dok sam jučer u pola noći učio na mome gumnu, moj konj se uznemirio. On kaza: 'Uči, Ibn Hudajre!' Učio sam, a konj se uznemirio, opet. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaza: 'Uči, Ibn Hudajre!' Učio sam, a konj se uznemirio, opet. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ponovo kaza: 'Uči, Ibn Hudajre!' I otišao sam, a Jahja je bio blizu konja, pa sam se pobojao da ga ne zgazi i vidjeh kao neki oblak iznad moje glave, u vidu svjetiljki penje se uvis, sve dok nije nestao iz moga vidokruga. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao je: 'Bili su to meleki koji su te slušali dok si učio. Da si nastavio učiti, oni bi osvanuli da ih vide ljudi i ne bi se zaklonili od njih.'" (Ovu predaju je zabilježio Muslim.)
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao na dan Bedra: "Evo Džibrila, drži za grivu svoga konja, na sebi ima ratnu opremu." (Zabilježio ga je Buhari.)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Enesa, radijallahu 'anhu, da je rekao: "Kao da gledam prašinu uzdignutu u sokaku Benu Ganma od Džibrilove povorke kada je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, krenuo prema Benu Kurejza." Bilježi Buhari
عربي Engleski Francuski
"Namaz čovjeka u džematu se umnogostručava u odnosu na njegov namaz u njegovoj kući ili radnji dvedeset pet puta."
عربي Engleski Francuski