Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Lời cầu xin của người Muslim cho anh em đồng đạo luôn được chấp nhận, lúc đó có một Thiên Thần được phái đến đứng cạnh đầu y khi y cầu xin cho người anh em đồng đạo điều tốt đẹp, Thiên Thần nói: Amin (cầu xin Allah chấp nhận) và anh được như lời anh cầu xin.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đây là Jibril chào Salam đến em.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi Allah Tối Cao thương yêu ai đó là Ngài gọi Jibril: Quả thật Allah Tối Cao đã thương yêu người đó, ngươi hãy thương hắn đi, thế là Jibril liền thương yêu y. Xong Jibril réo gọi cư dân trên trời: Quả thật, Allah đã thương yêu người đó các ngươi hãy thương yêu hắn đi, thế là dân cư trên trời thương yêu người đó. Sau đó, tình yêu đó được lan rộng khắp mặt đất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp