නබි වදන් ලැයිස්තුව

පරමාධිවරයාවන අල්ලාහ් මෙසේ ප්රකාෂ කරයි මාගේ ගැත්තා හුදකලාවේ හෝ සාමුහිකවශයෙන් මාව සිහිපත් කළේනම් ඒවිට මා ඔහු සමිපයේ මා සිටිමි කෙනෙකු අල්ලාහ්ගෙන් පාපොච්චාරණයයේ නියලීම ඔහුට අයත් ඉතා වටිනා දෙයක් අහිමිවු ඒය නැවත ලැබීම ඔහුව තෘප්තිමත් කරණවාසේ අල්ලාහ්වද පීතිමත් බවට පත් කරන කරැණකි කෙනෙකු අල්ලාහ් දෙවිදුන් වෙත වියතක් ප්රමානයට සමිපචුනේනම් අල්ලාහ් අඩියකින්ද ගැත්තා අඩියකින් සමීපවුණේද අල්ලාහ් වියතකින්ද ගැත්තා පාගමනින් අාවේද අල්ලාහ් ඉතා වේගයින් ඔහු සමීපෙවේ යැයි නබි තුමාණෝ පැවසූහ වාර්ථාකරැ අබූ හුරෙය්රා රළියල්ලාහු අන්හු

නියතවශයෙන්ම යම් මිනිසෙකු නබි තුමානන් කෙරෙහි අඡ්නබි කාන්තාවක් තමාව සිපගත් බව පැමිනිල්ලක් යොමු කල විගස දෙවිදුන් වන අල්ලාහ් මෙසේ පහල කලේය නියතවශයෙන්ම දහවල් කාලයේ හා රාත්රි කාලෙය් කොටසක් සලාතය ඉටු කරනු මැනව සත්යවශයෙන්ම සත් ක්රියාවන් දුර්ක්රියාවන් සියල්ල කමාකරයි යන අදහසින් පහලවූ ඒම වැකිය පැවසූ විගස ඒම මිනිසා මෙය මාහට පමණක්ද යැයි විමසූහ ඒවිට නබි තුමා මුලු සමාඡයටම අයත්ය යැයි පැවසූහ වාර්ථාකරැ ඉබ්නු මස්උෘව්ද් රළියල්ලාහු අන්හු මූලාශ්රය බුහිරි

නිරය ෂරීයාවේ අනුමත නොවු කාර්යන් ඔස්සේ අලංකාර කරන ලදි තවද පූර්ව සානිරය ෂරීයාවේ අනුමත නොවු කාර්යන් ඔස්සේ අලංකාර කරන ලදි තවද ස්වර්ගය පිළිකුල්සාගත කරැණු ඔස්සේ සගවන ලදි යැයි නබි සල් තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ අබූව් හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හුනිරය ෂරීයාවේ අනුමත නොවු කාර්යන් ඔස්සේ අලංකාර කරන ලදි තවද ස්වර්ගය පිළිකුල්සාගත කරැණු ඔස්සේ සගවන ලදි යැයි නබි සල් තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ අබූව් හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හුනන ඉහත සදහන් හදීසයේ අර්ථකථනය වනුයේ යම් බැති මතෙකු මේ ලොවේ දක්නට ලැබෙන සෑම වස්තුවක්මටම ප්රිය කර ඒයට අාකර්ෂණීව වෂීවි දෙවිදුන් වන අල්ලාහ්ව හා පරලොවෙන් අෑත්කරන්නේද ඒම කර්මයන් හා වස්තූන්ද ඒයව කෙසේ මිලදී ගත නොහැකිවන වස්තුවක්වුණේද ඒහෙයින් කිසිදු ඵලක් නැත ඒය නිරය අදෙසා මගක් බිහිකරයි ස්වර්ගයෙන් අෑත් කරයි රහ්මත්නම් මලාඉකාවරැන්ගෙන්ද සමාඡයෙන්ද පරමාධිපතියාගෙන්ද අෑත් වේ යන අදහසින් නබි තුමාණෝ පැවසූහ ධක සහිත හදීසයකිස්වර්ගය පිළිකුල්සාගත කරැණු ඔස්සේ සගවන ලදි යැයි නබි සල් තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ අබූව් හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හුනිරය ෂරීයාවේ අනුමත නොවු කාර්යන් ඔස්සේ අලංකාර කරන ලදි තවද ස්වර්ගය පිළිකුල්සාගත කරැණු ඔස්සේ සගවන ලදි යැයි නබි සල් තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ අබූව් හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හුනන ඉහත සදහන් හදීසයේ අර්ථකථනය වනුයේ යම් බැති මතෙකු මේ ලොවේ දක්නට ලැබෙන සෑම වස්තුවක්මටම ප්රිය කර ඒයට අාකර්ෂණීව වෂීවි දෙවිදුන් වන අල්ලාහ්ව හා පරලොවෙන් අෑත්කරන්නේද ඒම කර්මයන් හා වස්තූන්ද ඒයව කෙසේ මිලදී ගත නොහැකිවන වස්තුවක්වුණේද ඒහෙයින් කිසිදු ඵලක් නැත ඒය නිරය අදෙසා මගක් බිහිකරයි ස්වර්ගයෙන් අෑත් කරයි රහ්මත්නම් මලාඉකාවරැන්ගෙන්ද සමාඡයෙන්ද පරමාධිපතියාගෙන්ද අෑත් වේ යන අදහසින් නබි තුමාණෝ පැවසූහ

හකීම් ඉබ්නු හිෂාම් රලියල්ලාහු අන්හුමා දන්වයි මම රසුලුල්ලාහි සල්ල්ලාහු ගෙන් යම් වස්තූන් ඉල්ලුවෙමි ඒතුමාණෝ මට දුන්හ නැවතත් ඉල්ලුවෙමි ඒවිටද දුන්හ නැවතත් ඉල්ලුවෙමි ඒවිටද දුන්හ පසුව මා අමතා හකීම් නියතවශයෙන්ම මෙම වස්තූන් සාරවත්ව හා මිහිරිව තිබේ කවරෙකු ඒය අාශාවෙන් තොරව ඒය ලබාගන්නේද ඒයින් ඔහුට අභිවෘද්ධිය අැති වේ කවරෙක් ඒය මනෝ අාශාවෙන් ලබා ගන්නේද ඒයින් ඔහුට අභිවෘදිය අැති නොවේ ඒවිට ඔහු අාහාර අනුභව කළේද කුස නොපිරැණු කනෙකුගේ තත්වයට පත්වේ ඉහළ තිබෙන දෑතට පහල තිබෙන දෑත්ට වඩා උසස් වේ යැයි පැවසූහ ඒවිට මා යාරසූලුල්ලාහ් ඔබ තුමා සත්ය කර ඒවූ ඒම බඅල්ලාහ්ගේ නාමයමන් දිව්රා පවසමි ඔබ තුමාගෙන් පසුව මම මෙලොවින් වෙන් වනතුරැ කිසිවෙකුගෙන් කිසිවෙක් නොඉල්ලමී යැයි කීවේය පසූ කාලීනව අබූබක්කර් රලියල්ලාහු පොදු භාණ්ඩාගාරයෙන් හකීම් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ කොටස දීම සදහා කැද වූවද ඔහු ඒ්වා කිසිවක් ලබා ගැනීම ප්රතික්ෂේප කළේය ඉන් පසු උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ අවධියේ ඔහුව කැදවූවද ඒවිටද ඒහු ප්රතික්ෂේප කළේය උමර් රලියල්ලාහු ජනයින්ව අමතා මුස්ලීම්වරැණී සටන් නොකළ ලැබු මෙම වස්තූන් වලින් අල්ලාහ් තීරණය කළ හකීම්ගේ කොටස මා ලබා දීමට ඉදිරිපත් වුණෙමීඒවිටද ඔහු ඒය බාරගැනීමට ප්රතික්ෂේප කරයි මෙයට ඔබලාට සාක්ෂි දරන්න යැයි පැවසුවේය හකීම් රලියල්ලාහු අන්හු නබි තුමාගේ මරණයෙන් පසු තම මරණය තෙක් අන් අයෙගන් කිසිවක් ලබා නොගත්තේය

අම්ර් ඉබ්නු තලබ් රලියල්ලාහු අන්හු දන්වයි නබි තුමාණන් කෙරෙහි යම් වස්තූන් ගෙනෙන ලදි ඒය සමහරැන්ට බෙදා දුන්හ සමහරැන්ට නොදුන්හ පසුව නොලැබුනු අය අපටත් දීමට තිබුණා යැයි පැවසීම නබි තුමානන්ට අාරංචි විය ඒම නිසා අල්ලාහ්ව ප්රංශසා කළ පසුව අල්ලාහ කෙරෙහි දිව්රා කියමි මා සමහරක් පෙළට දෙමි තවත් පෙළක් මා අත පසු කරමි මා කවරෙකුට නොදී අතපසු කරන්නේද ඔහු මට ඉතා ස්නේහවන්තයකි මා තවත් පිරිසකට ඔවුන්ගේ හදවත් තුල තිබෙන්නාවු බිය දැඩි තිගැස්ම සදහා දෙමි තවත් සමරවරැන්ගේ සිත් තුල අල්ලාහ් දී අැති ධනවත්කම හා අනෙකුත් යහපත කරැණුපතා නොදෙන්නෙමි අම්ර් ඉබ්නු තංලිබ් නැමැත්තාද ඒවැනි කෙනෙකි යැයි පැවසූහ තවද අම්ර් ඉබ්නු තලිබ් රළියල්ලාහු මෙසේ පවසයි නබි තුමාණන්ගේ මෙම ඔවදන කියමන රතු පැහැති ඔටුවන් මට ලැබුණද මා ඒය ප්රිය නොකරමී

අනස් රළියල්ලාහු විසින් දැනුම් දෙන ලදි මාගේ බාප්පාවන අනස් බින් නළ්ර් රළියල්ලාහු බද්ර් සටනට සහභිගිවූයේ නැත ඒ් පිළිබද ඔහු නබි තුමා අමතා අල්ලාහ්ගේ දූතයාණනී ඔබතුමා අාදේශ තබන්නන්ට ඒරෙහිව කරන ලද ප්රථම සටනට මා සහභාගි නොවුයෙමි අල්ලාහ් විසින් ඒම සටනට සහභාගිවීමේ අවස්ථාව මා හට ලබාදුන්නේනම් මා ඒතනදීකටයුතු කරන විලාසය කෙසේද යන්නඅල්ලාහ් විසින් ජනතාවට පෙන්වන්න හැකිව තිබුණීයි යැයි කීය පසුව උහ්ද් සටන සිදුවු දිනයේදී මුස්ලීම්වරැන් සමහරක් සටන් බිමෙන් ඉවත්ව යන්න ගියහ ඒවිට ඔහු යා අල්ලාහ් මොවුන් මාගේ සහගාමිකයින් කළ වරදට නුඹෙන් මා සමාව අයදිමි ඔවුන් අාදෙට්ශකරන්නන් දේවලින්ද මාද ඉවත් වෙන්නෙමී යැයි කීහ පසුව අනස් බින් නළ්ර් ඉදිරියටම ගියේය සංද් බින් මුඅාද් රළියල්ලාහු ඔහු ඉදිරියට පැමිණියේය ඒවිට සංද් බින් මුඅාද් කංබාවෙහි දෙවිදුන්මත දිවුරා ප්රකාශ කරමි ස්වර්ගය අත ළගය නියතවශයෙන්ම මා උහ්ද් කදුවැටිය දෙසින් ස්වර්ගයේ සුවද අාඝ්රාණය කරමී යැයි කීහ පසුව විරැද්ධවාදීන් අතරට පැන පැන සටන් කර වීරයකු ලෙස දිවි පිදීය සංද් රළියල්ලාහු අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෙනි ඔහු අනස් බින් නළ්ර් විසින් කළාක් මෙන් මට කරන්නට නොහැකි විය යැයි කීහ අනස් බින් මාලික් රළියල්ලාහු මෙසේ ප්රකාශ කරයි ඔහුගේ ශරීරයේ කඩු පහරවලින් හෝ කැපුනු ඊ පහරවලින් හෝ හෙල්ලෙන් සිදුවු සුලු තුවාල අසුවක තරම් ප්රමාණයක් පදුටුවෙමුඒතුමාව අාදේශකයින් විසින් කපා කොටා ශරීරය විකෘති කර තිබුණි අප කිසි කෙනෙකුට ඒතුමා හදුනා ගත නොහැකි විය ඒතුමාගේ අැගිලි තුඩවල සලකුණුවලින් හදුනා ගැනීමට ඒතුමාගේ සහෝදරිය සමත්වුනාය අනස් බින් මාලික් රළියල්ලාහු මෙසේ ප්රකාශකරයි මෙතුමා හා මෙතුමා වැනි අය ගැන තමන් විසින් අල්ලාහ් සමග අැති කරගත් ගිවිසුම ක්රියාත්මක කර පෙන්වන මිනිස්සුද මුංමීන්වරැන් අතරේ සිටින්නෝය අල් අහ්සිබ් 33 යන ශුද්ධ වාක්ය අවසාන දක්වා පහළ වුවේ යැයි සිතුවෙමු

අබූහුරෙයිරා රළියල්ලාහු වාර්ථාකරයි මිනිසෙක් නබි තුමා කෙරෙහි පැමිණ යා රසූලුල්ලාහ් මාහට නෑදැයින් සිටිති ඔවුන් මාව කොන් කළද මා ඔවුන් සමග සමගියෙන් සිටිමි ඔවුන් මට අයහපතක් කළේද මා ඔවුන්ට උපකාර කරමි ඔවුන් මා සමග අඥාණවන්ත ලෙස හැසිරැණේද මා ඒය ඉවසා ගනිමි යැයි කීවේය නබිතුමාණෝ ඔබ කියන දේ නිවැරදි නම් ඒය ඔවුනට උණු අලු කන්න දීමට හා සමානයිය තවද ඔබ මෙලෙස ක්රියා කරමින් සිටින තාක් අල්ලාහ්ගේ උදව්කරැවෙක් නිතරම ඔබ සමග සිටියි යැයි පැවසූහ

අන් අබීය් ජරීය් ඉබ්නු සුලෙෙම් රලියල්ලාහු දැනුම් දෙන ලදි දවසක් යම් මනිසෙකු තමන්ගේ උද්ච්චකමෙන් හා අාඩම්බරයෙන් අන් අය කෙරෙහි අපහසකරන්නාවු අන්ධමින් අදහස් පවසමින් සිටින වාතාවරණයේ නබි තුමා දැක මෙතුමා කවුද යැයි විමර්ශන කළහ ඒවිට මෙතුමා මුහම්මද් නබි යැයි පැවසු විගස ඔහු අලෙෙකස්සලාම් යැයි කීහ ඒවිට නබි තුමා ඒසේ නොපවසනු ඒය මළවුන් ඒනම් සුසානභූමියේ සිටින්නන්ට පවසන දෙයකි අස්සලාමු අලෙෙක යාරසූලල්ලාහි යැයි පවසනු ඒවිට ඔහු ඔබ නබිවරයෙක්ද යැයි අැසූහ ඒවිට නබි තුමා ඔහු දෙස බලා මෙසේ ප්රකාශ කළහ නුඹට කරදරයක් අතිවු විට හෝ නුඹ සතු යම් දෙයක් අහිමි වුනේද මා ප්රාරාර්ථනා කළ විගස දෙවිදුන් ඒයින් නුඹව මුදවා ගනියි යැයි පැවසීය ඒවිගස ඔහු නබි තුමාට මින් මතුවට ඒවැනි ක්රියා නොකරන බව ගිවිසුම් කරනලදි ඉන් පසු ඔහු කිසිසේත් වහල්ලෙකුට හෝ කිසිම මිනිසෙකුට හෝ සතෙකුටද අපහස නොකළේය තවද නබි තුමා ඔහුට තව අවවාදයක්ද කළේය නුඹගේ වස්ත්රයන් කෙදි කකුල තෙක් අැදීම උඩගු අාඩම්රයෙන් සැරිසරන අයගේ ගුණාංගය ඒසේ සිටින්නන්ව දෙවිදුන් ප්රිය නොකරයි යැයි නබි තුමා පැවසීය

වේදනාවකදී කරන පැතුම: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහුල් අළීමුල් හලීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුල් අර්ෂිල් අළීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුස් සමාවාති වරබ්බුල් අර්ළි වරබ්බුල් අර්ෂිල් කරීම්. තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා සෙනෙහිවන්ත සර්වබලධාරී අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. නැමදුමට සුදුස්සා අති මහත් අර්ෂ්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. නැමදුමට සුදුස්සා අහස්හි පරමාධිපති වූද මහපොළොවේ පරමාධිපති වූද මහිමයෙන් යුත් අර්ෂ්හි පරමාධිපති වූද අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත.

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුකල් ආෆියත ෆී දීනී වදුන්යාය, වඅහ්ලී, වමාලී. අල්ලාහුම්මස්තුර් අව්රාතී වආමින් රව්ආතී. වහ් ෆල්නී මින් බයින යදයිය වමින් කල්ෆි වඅන් යමීනී. වඅන් ෂිමාලී වමින් ෆව්කී ව අඌදු බි අළමතික අන් අඋඃතාල මින් තහ්තී. තේරුම: යා අල්ලාහ් මාගේ දහම, මාගේ මෙලොව ජීවිතය, මගේ පවුල හා මගේ සම්පත් යනාදියෙහි ආරෝග්යභාවය මම ඔබෙන් පතමි. යා අල්ලාහ් මගේ අඩුපාඩු වසං කරනු මැනව. මගේ බිය තුරන් කරනු මැනව. මගේ ඉදිරිපස, පසුපස, දකුණු පස, වම්පස, ඉහළ හා පහල දිශාවන්ගෙන් ආරක්ෂාව සලසනු මැනව. මට පහළින් විය හැකි අනතුරුවලින් ආරක්ෂාව ඔබේ ශ්රේෂ්ඨත්වයේ නාමයෙන් පතමි.

නියතවම ඔබලා සත්ය ප්රකාෂකරනු මැනව නිශ්චිත වශයෙන්ම සතය අානිසංස උදෙසා ගමන්කරයි අානිසංස ස්වර්ගය කෙරෙහි මගපාදයි කෙනෙකු සතය පමණක් ප්රකාශකළේනම් ඔහු සිද්දීක් යන සතයවාදියෙකුලෙස ඔහුට අයත් ග්රන්ථයේ පතිතකරනු ලැබේ තවද අසතය්ය ප්රකාශකරීමෙන් වැලකී සිටිනු නියතවශයෙන්ම අසතය නරකක්රියාවන් උදෙසා ගමන් කරයි නරක ක්රියාව නිරයට පාත්රවන පුද්ගලයකු බවට පරිවර්ථනය කරයි තවද ඔහුසතුවු නරක කර්මයන් ඔහුට අයත් ග්රන්ථයේ ඔහු.අැය පාපතාරයෙකු ලෙස පතිතකරනු ලැබේ යනුවෙන් නබි සල්ල්ලාහු තුමා ප්රකාශ කළහ වාර්ථාකරැ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්උද් රළියල්ලාහු අන්හු

කවුරුන්: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්“ (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට කිසිදු හවුල්කරුවකු නැත. සියලු ආධිපත්යයන් අල්ලාහ් සතුය. සියලු පැසසුම් ඔහු සතුය. ඔහු සියලු දෑ කිරීමට බලය ඇත්තාය.) යැයි දස වතාවක් පවසන්නේ ද ඉස්මාඊල්ගේ දරුවන්ගෙන් සිව් දෙනෙක් නිදහස් කළාක් මෙන් වෙයි.