නබි වදන් ලැයිස්තුව

පරමාධිවරයාවන අල්ලාහ් මෙසේ ප්රකාෂ කරයි මාගේ ගැත්තා හුදකලාවේ හෝ සාමුහිකවශයෙන් මාව සිහිපත් කළේනම් ඒවිට මා ඔහු සමිපයේ මා සිටිමි කෙනෙකු අල්ලාහ්ගෙන් පාපොච්චාරණයයේ නියලීම ඔහුට අයත් ඉතා වටිනා දෙයක් අහිමිවු ඒය නැවත ලැබීම ඔහුව තෘප්තිමත් කරණවාසේ අල්ලාහ්වද පීතිමත් බවට පත් කරන කරැණකි කෙනෙකු අල්ලාහ් දෙවිදුන් වෙත වියතක් ප්රමානයට සමිපචුනේනම් අල්ලාහ් අඩියකින්ද ගැත්තා අඩියකින් සමීපවුණේද අල්ලාහ් වියතකින්ද ගැත්තා පාගමනින් අාවේද අල්ලාහ් ඉතා වේගයින් ඔහු සමීපෙවේ යැයි නබි තුමාණෝ පැවසූහ වාර්ථාකරැ අබූ හුරෙය්රා රළියල්ලාහු අන්හු

වේදනාවකදී කරන පැතුම: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහුල් අළීමුල් හලීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුල් අර්ෂිල් අළීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුස් සමාවාති වරබ්බුල් අර්ළි වරබ්බුල් අර්ෂිල් කරීම්. තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා සෙනෙහිවන්ත සර්වබලධාරී අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. නැමදුමට සුදුස්සා අති මහත් අර්ෂ්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. නැමදුමට සුදුස්සා අහස්හි පරමාධිපති වූද මහපොළොවේ පරමාධිපති වූද මහිමයෙන් යුත් අර්ෂ්හි පරමාධිපති වූද අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත.

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුකල් ආෆියත ෆී දීනී වදුන්යාය, වඅහ්ලී, වමාලී. අල්ලාහුම්මස්තුර් අව්රාතී වආමින් රව්ආතී. වහ් ෆල්නී මින් බයින යදයිය වමින් කල්ෆි වඅන් යමීනී. වඅන් ෂිමාලී වමින් ෆව්කී ව අඌදු බි අළමතික අන් අඋඃතාල මින් තහ්තී. තේරුම: යා අල්ලාහ් මාගේ දහම, මාගේ මෙලොව ජීවිතය, මගේ පවුල හා මගේ සම්පත් යනාදියෙහි ආරෝග්යභාවය මම ඔබෙන් පතමි. යා අල්ලාහ් මගේ අඩුපාඩු වසං කරනු මැනව. මගේ බිය තුරන් කරනු මැනව. මගේ ඉදිරිපස, පසුපස, දකුණු පස, වම්පස, ඉහළ හා පහල දිශාවන්ගෙන් ආරක්ෂාව සලසනු මැනව. මට පහළින් විය හැකි අනතුරුවලින් ආරක්ෂාව ඔබේ ශ්රේෂ්ඨත්වයේ නාමයෙන් පතමි.