උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

උතුම් වූ මෙනෙහි කිරීම වනුයේ, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් නැත) යන ප්රකාශයයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
“ගැත්තා තම පරමාධිපතිට වඩාත් සමීපයෙන් සිටිනුයේ ඔහු සුජූද් කරන්නෙකු ලෙස සිටින විටදීය. එහෙයින් (සුජූද් හි) නුඹලා අධික ලෙස ප්රාර්ථනා කරන්න.”
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ් වෙත වදනින් වඩාත් ප්රියමනාප වනුයේ වදන් හතරකි. ඒවායින් කවර දෙයක් ගෙන ආරම්භ කළ ද ඔබට කිසිදු හානියක් සිදු නොවන්නේය. එනම්: සුබ්හානල්ලාහ්, අල් හම්දු ලිල්ලාහ්, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්, අල්ලාහු අක්බර්.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මහා කාරුණිකයාණන්හට ප්රියමනාප, දිවට පහසු, තුළාවේ බරැති වදන් දෙකකි: සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි, -අල්ලාහ් ඔහුගේ ප්රශංසාව තුළින් සුවිශුද්ධය.- සුබ්හානල්ලාහිල් අළීම් - සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු යම් ස්ථානයකට ගොඩ වැදී; ඔහු ‘අඌදු බිකලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාති මින් ෂර්රි මා කලක්’ -අල්ලාහ්ගේ පූර්ණ වදන් තුළින් ඔහු මැවූ සියලු දෑහි හානියෙන් මම ආරක්ෂාව පතමි.- යනුවෙන් පවසන්නේ ද එම ස්ථානයෙන් නැවත ගමන් කරන තුරු ඔහුට කිසිදු හානියක් සිදු වන්නේ නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සුබ්හානල්ලාහි, වල්හම්දු ලිල්ලාහි, වලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු, වල්ලාහු අක්බර් ( අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය; සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ් සතුය; අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නැත; අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය) යනුවෙන් මා විසින් පැවසීම...
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු රාත්රියේ සූරා අල් බකරාහි අවසාන ආයත් දෙක පාරායනය කළේ ද ඒ දෙක ඔහුට ප්රමාණවත් වේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
පිරිසිදුකම දේව විශ්වාසයේ අඩකි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මිනිසා තම නිවසට පිවිසෙන විට, ඔහු පිවිසෙන අවස්ථාවේදී හා ඔහු ආහාර ගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලාහ්ව මෙනෙහි කළේ නම්, ෂෙයිතාන් ඔහුගේ සගයින් දෙස බලා: ‘නුඹලාට නවාතැනත් නැත. නුඹලාට රාත්රී ආහාරයත් නැත.යැයි පවසයි. නමුත් ඔහු පිවිසෙන විට, ඔහු පිවිසෙන අවස්ථාවේදී අල්ලාහ්ව මෙනෙහි නොකළේ නම් ෂෙයිතාන්: ‘නුඹලා නවාතැනත් රාත්රී ආහාරයත් ලැබුවෙහුය යැයි පවසයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ හදවත් වෙනස් කරන්නානනි, මාගේ හදවත ඔබේ දහම මත ස්ථාවරව තබනු මැනව.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබට එරෙහිව ඔබ ප්රාර්ථනා නොකරන්න. ඔබේ දරුවන්ට එරෙහිව ඔබ ප්රාර්ථනා නොකරන්න. ඔබේ වස්තුවට එරෙහිව ඔබ ප්රාර්ථනා නොකරන්න. අල්ලාහ්ගෙන් වූ හෝරාවක් අනුගත වී එහි යම් පිරිනැමීමක් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් එයට නුඹලාට පිළිතුරු දෙනු ලබනවා මිස නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතුරින් කෙනෙකු, “සැබැවින්ම මම පැතුවෙමි. නමුත් මට පිළිතුරු දෙනු නොලැබීය“ යැයි පවසා ඉක්මන් නොවන තාක්කල් පිළිතුරු දෙනු ලබනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
වඩාත් සවන් දෙනු ලබනුයේ කවර ප්රාර්ථනාවක් ද? යැයි විමසන ලදී. “රාත්රිය අවසානයේ මධ්යස්තභාගයේ හා අනිවාර්යය සලාතයන්ට පසුව ඉල්ලන ප්රාර්ථනාව“ යැයි පවසා සිටියේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු “බිස්මිල්ලාහි තවක්කල්තු අලල්ලාහි වලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහ්” (අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. අල්ලාහ් වෙත විශ්වාසය තබමි. කිසිදු හැරීමක් හෝ බලයක් හෝ අල්ලාහ්ගෙන් මිස සිදු වන්නේ නැත.) යැයි පවසන්නේ ද -එනම් ඔහු තම නිවසින් බැහැර වන විට- ඔබට මඟ පෙන්වනු ලැබීය. ඔබට ප්රමාණත් විය. ඔබට ආරක්ෂාව ලැබීය යැයි ඔහුට පවසනු ලැබේ. ෂෙයිතාන් ඔහුගෙන් ඉවතට විසිරී ගියේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම මම වදනක් දනිමි. එය පැවසුවේ නම් අත් වන දෑ ඔහුගෙන් පහව යනු ඇත. ඔහු ‘අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂෙයිතානිර් රජීම්’ යැයි පැවසුවේ නම් ඔහුට අත් වන දෑ ඔහුගෙන් පහව ගියේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මම මාගේ ගැත්තා මා ගැන සිතන සිතුවිලි අබියස වෙමි. ඔහු මා මෙනෙහි කරන පරිදි මම ඔහු සමග වෙමි. යැයි උත්තරීතර අල්ලාහ් පැවසීය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතරින් කිසිවකු හෝ නින්දට වැටුණු විට ඔහුගේ හිස් කෙළවරෙහි ගැට තුනක් ෂෙයිතාන් ගැට ගසයි. ‘ඔබට දිගු රාත්රියක්, හොදින් නිදා ගන්න’ යැයි පවසමින් සෑම ගැටයක් මතම ෂෙයිතාන් ගසනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
තම පරමාධිපතිව මෙනෙහි කරන අයට හා ඔහුව මෙනෙහි නොකරන අයට උපමාව ජීවත්ව සිටින අයකුගේ හා මිය ගිය අයකුගේ උපමාව මෙනි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම අල්ලාහ් පිවිතුරුය. ඔහු පිවිතුරු දෑ මිස වෙනකක් පිළිගන්නේ නැත. සැබැවින්ම උත්තරීතර අල්ලාහ් කවර නියෝගයක් රසූල්වරුන්ට කර ඇත්තේද එයම දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන් හටත් නියෝග කර ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. සැබැවින්ම මම දිනකට හැත්තෑ වාරයකට අධික ලෙස අල්ලාහ්ගෙන් සමාව ඉල්ලා සිටිමි. පශ්චාත්තාප වී ඔහු වෙත යොමු වෙමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ ජනයිනි! නුඹලා අල්ලාහ් වෙත පසුතැවිලි වී යොමු වන්න. එමෙන්ම ඔහුගෙන් සමාව අයැදින්න. සැබැවින්ම මම දිනකට සිය වාරයක් පාපක්ෂමාවෙහි නිරත වෙමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
යම් ප්රාර්ථනාවක් කරමින් උත්තරීතර අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලා සිටින මුස්ලිම්වරයකුට අල්ලාහ් එය මහ පොළොව මත ලබා දීමෙන් මිස නොවන්නේය. එසේ නැතිනම් ඔහු පාපයක් අයැද නොසිටින තාක්කල් හෝ ඥාතී සම්බන්ධකම් බිඳ නොදමන තාක්කල් එයට සරිලන අයහපතක් ඔහුගෙන් ඉවත් කරනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
වේදනාවකදී කරන පැතුම: ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහුල් අළීමුල් හලීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුල් අර්ෂිල් අළීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුස් සමාවාති වරබ්බුල් අර්ළි වරබ්බුල් අර්ෂිල් කරීම්. තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා සෙනෙහිවන්ත සර්වබලධාරී අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. නැමදුමට සුදුස්සා අති මහත් අර්ෂ්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. නැමදුමට සුදුස්සා අහස්හි පරමාධිපති වූද මහපොළොවේ පරමාධිපති වූද මහිමයෙන් යුත් අර්ෂ්හි පරමාධිපති වූද අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු ඉදිරියේ මා ගැන මෙනෙහි කරනු ලබන්නේ ද එවිට මා කෙරෙහි සලවාත් නොපවසන්නා මසුරා වෙයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු යම් අහරක් අනුභව කොට, ‘අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී අත්අමනී හාදා වරසකනීහි මින් ගයිරි හවුලින් මින්නී වලා කුව්වා’ යැයි පවසා සිටියේ ද පෙර කළ ඔහුගේ පාපයන් සඳහා ඔහුට සමාව දෙනු ලැබේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ දෙවියනි! මාගේ පාපයන් සියල්ලට සමාව දෙනු මැනව! එනම් එහි වඩාත් සියුම් හා විශාල වූ ද එහි මුල හා අවසානයේ වූ ද...
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අදාන් හා ඉකාමත් අතර ප්රාර්ථනාව ප්රතික්ෂේප කරනු නොලබනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ දෙවිඳුනි! මාගේ කටයුත්තකට ආරක්ෂාවක් වන මාගේ දහම මට විධිමත් කර දෙනු මැනව! මා ජීවත් වන මාගේ මෙලොව ද විධිමත් කර දෙනු මැනව! මම නැවත හැරී යන මාගේ මතුලොව ද මට විධිමත් කර දෙනු මැනව! සෑම යහපත් කටයුත්තකීදම වර්ධනයක් කරන්නක් බවට ජීවිතය සකසා දෙනු මැනව! සෑම නපුරකින් මට සැනසුම ලබා දෙන්නක් බවට මරණය සකසා දෙනු මැනව!
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ්, මාගේ වරදටත් මාගේ අනුවනකමටත් මාගේ කටයුතුවලදී මා විසින් සිදු වන නාස්තියටත් මට වඩා ඔබ ඒ ගැන දන්නා දෑටත් මට සාමව දෙනු මැනව!
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුකල් ආෆියත ෆී දීනී වදුන්යාය, වඅහ්ලී, වමාලී. අල්ලාහුම්මස්තුර් අව්රාතී වආමින් රව්ආතී. වහ් ෆල්නී මින් බයින යදයිය වමින් කල්ෆි වඅන් යමීනී. වඅන් ෂිමාලී වමින් ෆව්කී ව අඌදු බි අළමතික අන් උග්තාල මින් තහ්තී. තේරුම: යා අල්ලාහ් මාගේ දහම, මාගේ මෙලොව ජීවිතය, මගේ පවුල හා මගේ සම්පත් යනාදියෙහි ආරෝග්යභාවය මම ඔබෙන් පතමි. යා අල්ලාහ් මගේ අඩුපාඩු වසං කරනු මැනව. මගේ බිය තුරන් කරනු මැනව. මගේ ඉදිරිපස, පසුපස, දකුණු පස, වම්පස, ඉහළ හා පහල දිශාවන්ගෙන් ආරක්ෂාව සලසනු මැනව. මට පහළින් විය හැකි අනතුරුවලින් ආරක්ෂාව ඔබේ ශ්රේෂ්ඨත්වයේ නාමයෙන් පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුක මිනල් කයිරි කුල්ලිහී ආජිලිහි වආජිලිහි මා අලිම්තු මින්හු වමාලම් අඃලම්, වඅඌදුබික මිනෂ් ෂර්රි කුල්ලිහි ආජිලිහි වආජිලිහි මා අලිම්තු මින්හු වමාලම් අඃලම්. (අහෝ දෙවිඳුනි! වර්තමානයේ හා ආනගතයේ සිදුවන මා නොදැන සිටි නමුත් ඔබ ඒ ගැන දැන සිටි සියලුම යහපත මම ඔබෙන් ඉල්ලමි. අහෝ දෙවිඳුනි! වර්තමානයේ හා ආනගතයේ සිදුවන මා නොදැන සිටි නමුත් ඔබ ඒ ගැන දැන සිටි සියලුම නපුරෙන් ආරක්ෂාව මම ඔබෙන් ඉල්ලමි.)
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ් ඔබගේ ආශිර්වාදයන් පහවී යාමෙන් ද ඔබගේ සුවය වෙනතකට පෙරළීමෙන් ද ඔබගේ දඬුවම අනපේක්ෂිතව පැමිණීමෙන් ද ඔබගේ සියලු කෝපයන්ගෙන් ද ආරක්ෂාව ඔබෙන් මා පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් ගලබතිත් දෙයිනි, වගලබතිල් අදුව්වි, වෂමාතතිල් අඃදාඉ. අහෝ දෙවිඳුනි! (මා කෙරෙහි) ණය ඉහවහා යාමෙන් ද සතුරන් ඉක්මවා යාමෙන් ද සතුරන් සතුටු වීමෙන් ද සැබැවින්ම මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අබූ හුරෙයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් මෙසේ වාර්තා කරන ලදී. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) උදෑසන එළැඹුණු විට ‘අල්ලාහුම්ම බික අස්බහ්නා වබික අම්සයිනා වබික නහ්යා වබික නමුතු වඉලයිකන් නුෂූර්’ (අහෝ දෙවියනි! ඔබ නිසාවෙන් අපි උදෑසනට එළැඹුණෙමු. ඔබ නිසාවෙන් අපි සවස් කාලයට එළැඹුණෙමු. ඔබ නිසාවෙන් අපි ජීවත් වෙමි. ඔබ නිසාවෙන් අපි මරණයට පත් වෙමු. නැවත යොමු වීම ඇත්තේ ඔබ වෙතය.) යනුවෙන් පවසන්නෙකු වූහ. සවස් කාලයට එළැඹුණු විට ද එලෙසම එතුමා පැවසූ අතර එතුමා ‘වඉලයිකල් මසීර්’ යනුවෙන් ද පැවසූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම නුඹලාගේ පරමාධිපති ලැජ්ජාසහගතය. ත්යාගශීලීය. ඔහුගේ ගැත්තෙක් ඔහු වෙත ඔහුගේ අත් දෙක එසවූ විට ඒ දෙක හිස් අතින් නැවත යැවීමට ලැජ්ජා වන්නේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) තුමණන්ගේ ප්රාර්ථනා අතරින් වැඩිහරියක් එතුමා කළ ප්රාර්ථනාව වූයේ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (අහෝ පරමාධිපතියාණනි! මෙලොව යහපත ද මතුලොවෙහි යහපත ද අපට පිරිනමනු මැනව. නිරයේ ගින්නේ දඬුවමින් අප ආරක්ෂා කරනු මැනව) යන්නයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ප්රධාන ඉස්තිග්ෆාර්හි (පාපක්ෂමාවෙහි) ස්වරූපය
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
එහි අල්ලාහ්ව මෙනෙහි නොකළාවූ එමෙන්ම නබි -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා වෙත සලවාත් නොපැවසුවා වූ සභාවක පිරිසක් වාඩි වන්නනේ නම්, මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දින ඔවුන් වෙත එමඟින් දැඩි කම්පාවක් ඇතිවනු මිස නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තම නිදියහන ගත් විට එතුමාගේ දෙඅත් මත පිඹ ආරක්ෂාව පතන සූරාවන් දෙක පාරායනය කොට ඒ දෙකින් එතුමාගේ ශරීරය පිරිමදින්නෙකු වූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්හම්දු ලිල්ලා හිල්ලදී අත්අමනා වසකානා වකෆානා වආවානා, ෆකම් මිම්මන් ලා කාෆිය ලහූ වලා මුඃවියි. අපට ආහාර පාන ලබා දී, අප සෑහීමට පත් කොට, අපට නවාතැනක් ලබා දුන් අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා. සෑහීමට තරම් ප්රමාණයක් නැති, නවාතැන් ගන්නට තැනක් නැති කොපමණ දෙනෙක් සිටත් ද?
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ප්රාර්ථනා අතරින් ‘අල්-ජවාමිඃ’ හෙවත් බහු අර්ථ ඇති සංෂිප්ත වදන් සහිත ප්රාර්ථනාවන් ප්රිය කරන්නෙකු වූහ. ඒ හැර සෙසු දෑ එතුමා අතහැර දැමූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කිසිදු සැකයකින් තොරව පිළිගනු ලබන ප්රාර්ථනා තුනක් ඇත. අපරාධයට ලක් වූ අයගේ ප්රාර්ථනාව.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහුම්මහ්දිනී වසද්දිද්නී (අහෝ දෙවියනි, මට මග පෙන්වන්න. මට ආශිර්වාද කරන්න.) යනුවෙන් පවසන්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නුඹලා සුළඟට දොස් නොකිනු. නුඹලා පිළිකුල් කරන දෙයක් දුටු විට ‘අල්ලාහුම්ම ඉන්නා නස්අලුක මින් කයිරි හාදිහිර් රීහි, වකයිරි මා ෆීහා වකයිරි මා උමිරත් බිහී. වනඌදු බික මින් ෂර්රි හාදිහිර් රීහි වෂර්රි මා ෆීහා වෂර්රි මා උමිරත් බිහී.’ (අහෝ අල්ලාහ්! මෙම සුළගේ යහපත ද එහි තුළ ඇති යහපත ද එයට කවර කරුණක් නියෝග කරනු ලැබ ඇත්තේ ද එහි යහපත ද මම ඔබෙන් පතමි. එමෙන්ම මෙම සුළගේ හානියෙන් ද එහි තුළ ඇති හානියෙන් ද එයට කවර කරුණක් නියෝග කරනු ලැබ ඇත්තේ ද එහි හානියෙන් ද මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි.) යනුවෙන් පවසනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතරින් කිසිවකු හෝ ‘අහෝ දෙවියනි! ඔබ අභිමත කළේ නම් මට සමාව දෙනු මැනව. අහෝ දෙවියනි! ඔබ අභිමත කළේ නම් මට කරුණා කරනු මැනව යැයි නොපැවසිය යුතුයි. ඔහු පතන පැතුමෙහි ස්ථීරව සිටිතවා! සබැවින්ම අල්ලාහ් එය පිළිකුල් කරන්නෙකු නොවේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවර මිනිසෙකු ඉදිරියේ මා ගැන මෙනෙහි කරනු ලැබ, පසුව ඔහු මා වෙත සලවාත් නොපවසන්නේ ද ඔහු අවමානයට පත් වේවා!
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) මෙසේ ප්රාර්ථනා කරන්නෙකු වූහ. “අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මිනල් බරසි වල් ජුනූනි වල් ජුසාමි වසය්යිඉල් අස්කාමි.” (අහෝ දෙවියනි, කුෂ්ට රෝග, මානසික රෝග, ළාඳුරු රෝග හා අනෙකුත් දරුණු රෝගවලින් ආරක්ෂාව මම ඔබෙන් පතමි.)
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ දෙදෙනා ඔබ දෙදෙනාගේ නිදියහනට පැමිණි විට, තිස්තුන් වරක් (අල්ලාහු අක්බර් යනුවෙන්) තක්බීර් පවසන්න. තිස්තුන් වරක් (සුබ්හානල්ලාහ් යනුවෙන්) තස්බීහ් පවසන්න. තිස්තුන් වරකක් (අල්හම්දු ලිල්ලාහ් යනුවෙන්) තහ්මීද් පවසන්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ සවස් කාලයට එළඹෙන විට හා උදෑසන කාලයට එළඹෙන විට ‘කුල් හුවල්ලාහු අහද්’ සහ ‘මුඅව්විදතෙයින්’ (ෆලක් හා නාස් නම් සූරා දෙක) තුන්වරක් පාරායනය කරන්න. සියලු දේට වඩා එය ඔබට ප්රමාණවත් වේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සෑම දිනකම උදේ වරුවේ මෙන්ම සෑම රත්රියකම සැන්දෑ වරුවේ කිසියම් දේව ගැත්තෙකු “බිස්මිල්ලාහිල්ලදී ලා යළුර්රු මඅස්මිහි ෂෙයිඋන් ෆිල් අර්ළි වලා ෆිස් සමාඉ වහුවස්-සමීඋල් අලීම්” (අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. ඔහු වනාහි ඔහුගේ නාමය සමග මහපොළොවේ හෝ අහසේ හෝ කිසිදු හානියක් ඇති නොවන්නේමය.) යැයි තුන් වරක් පවසන්නේ ද ඔහුට කිසිදු හානියක් කිසිවිටක අත් වන්නේ නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
‘ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ අල්ලාහු අක්බර් කබීරා’ (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියෙකු නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට කිසිදු හවුල්කරුවකු නොමැත. අල්ලාහ් ඉමහත් අති ශ්රේෂ්ඨය.) යැයි පවසන්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ්ගේ දූතයාණනි! මට ප්රාර්ථනාවක් කියා දෙන්නැයි මම පැවසුවෙමි. එතුමා: අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් ෂර්රි සම්ඊ, වමින් ෂර්රි බසරී, වමින් ෂර්රි ලිසානී, වමින් ෂර්රි කල්බී, වමින් ෂර් මනිය්යී’ යනුවෙන් පවසනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සෑම අනිවාර්යය සලාතයකට පසුවම, පසුවට ඇති දෑ ඒවා පවසන්නාට හෝ ඒවා සිදු කරන්නාට හෝ අලාභයක් ඇති නොවෙයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම ආදම්ගේ දරුවන්ගේ සියලු හදවත් මහාකරුණිකයාණන්ගේ ඇඟිලිවලින් ඇඟිලි දෙකක් අතර එක් හදවතක් මෙන් පවතී. ඔහු අභිමත කරන පරිදි එය ක්රියා කරවයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් මස්ජිදයට පිවිසෙන විට, “අඌදු බිල්ලාහිල් අළීම්, වබිවජ්හිහිල් කරීම්, වසුල්තානිහිල් කදීම්, මිනෂ් ෂෙයිතානිර් රජීම් (හෙළා දමන ලද ෂෙයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂාව මම සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගෙන් ද ඔහුගේ ගෞරවණීය මුහුණින් ද ඔහුගේ බලවත් අධිකාරියෙන් ද මම ආරක්ෂාව පතමි.) යනුවෙන් ප්රාර්ථනා කරන්නෙකු වූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
اللَّهُمَّ إنِّي أسْأَلُك خَيرها وخير ما فيها وخَير ما أُرسِلت به، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُرسِلت به අහෝ අල්ලාහ් සැබැවින්ම මම එහි යහපතද ඒ තුළ ඇති යහපතද එය කුමක් සඳහා එවනු ලැබුවේද එහි යහපතද මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමි. එමෙන්ම එහි හානියෙන්ද ඒ තුළ ඇති හානියෙන්ද එය කුමක් සඳහා එවනු ලැබුවේද එහි හානියෙන්ද මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සුළඟ අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදයෙන් වූවකි. එය ආශිර්වාදය ගෙන එයි. එමෙන්ම දඬුවමද ගෙන එයි. එහෙයින් ඔබ එය දුටුවෙහු නම්, එයට නොබනිනු. එහි යහපත අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලනු. එහි නපුරින් ආරක්ෂාව අල්ලාහ්ගෙන් පතනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතරින් යමෙකු වෙත ෂෙයිතාන් පැමිණ: "මෙසේ මැව්වේ කවු ද? එසේ මැව්වේ කවු ද? අවසානයේ ඔබේ පරමාධිපති ව මැව්වේ කවු ද? යැයි විමසා සිටියි. එය ඔහුට ළඟා වූ විටෙක, ඔහු අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතා ඉන් වැළකී සිටිය යුතුය
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතරින් කිසිවෙකු හෝ මස්ජිදයට පිවිසි විට, ඔහු "අල්ලාහුම්මෆ්තහ්ලී අබ්වාබ රහ්මතික" යැයි පැවසිය යුතුය. ඔහු පිටත් වූ විට "අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුක මින් ෆළ්ලික" යැයි පැවසිය යුතුය
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
එය ' හිඃන්දබ්' නම් ෂෙයිතාන්ය. එහෙයින් ඔබට ඔහුව දැනෙන්නේ නම්, ඔහුගෙන් ආරක්ෂාව අල්ලාහ්ගෙන් පතන්න. ඔබේ වමතට තුන් වරක් කෙළ ගසන්න
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
යා දල් ජලාලි වල් ඉක්රාම් යන පද භාවිතය අධිකව පිළිපදින්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම රාත්රියේ හෝරාවක් ඇත. මෙලොව හා මතුලොව කරුණක් පිළිබඳ යහපතක් මිනිසෙකු අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලා සිටින විට, එය(එම හෝරාව)ට සමාන්තරව පිහිටියේ නම් එය ඔහුට පිරිනමනු මිස නැත. එය මුලු රාත්රියේම වේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ්, ඔබ මට උර දෙන්නාය. තවද ඔබ මගේ උදව් කරුය. මම හැරෙනුයේ ඔබ තුළින් පමණි. තවද මම ළඟා වනුයේ ද ඔබ තුළින් පමණි. එමෙන්ම මම සටන් වදින්නේද ඔබ තුළින් පමණි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
දෙපිරිසක ගේ ප්රාර්ථනාවන් දෙවිදුන් වන අල්ලාහ් ප්රාතික්ෂේප නොකරයි කෙනෙකු අසාන් හා ඉකාමත් අතර උසුරන ප්රාර්ර්ථනාවද තවද යුද්ධ වාතාවරණයේ උසුරන ප්රාර්ථනාව ද අල්ලාහ් පිලිගනී යැයි නබි තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ සහ්ල් බින් සහ්ද් රලියල්ලාහු අන්හු
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම අලි -රළියල්ලලාහු අන්හු- තුමා, නැග යන්නට සත්වයකු ගෙන ආහ. එතුමාගේ පාදය එම වාහනයේ තැබූ කල්හි බිස්මිල්ලාහ් යැයි පැවසූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ්, ඔවුන්ගේ බලපෑම් ඉදිරියේ සැබැවින්ම අපි ඔබව පත් කරමු. ඔවුන්ගේ අනතුරුවලින් අපි ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල් බාකියාතුස් සාලිහාත් හෙවත් ශේෂව පවතින යහකම් යනු ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු, සුබ්හානල්ලාහ්, අල්ලාහු අක්බර්, අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, ලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහ් යන යහ වදන්ය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
اللهم إني أعوذ بك من العَجْزِ وَالكَسَلِ، والبُخْلِ والهَرَمِ، وَعَذابِ القَبْرِ අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මිනල් අජ්සි වල් කසලි වල් බුහ්ලි වල් හරමි වඅදාබිල් කබ්රි තේරුම: අහෝ අල්ලාහ්! නොහැකියාව, මැලිකම, මසුරුකම, වයෝවෘද්ධභාවය හා කබ්ර්හි වේදනාව යනාදියෙන් මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්-සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා රාත්රියෙන් තුනෙන් පංගුවක් ගෙවී ගිය විට, නැගී සිට “අහෝ ජනයිනි, ඔබ අල්ලාහ්ව මෙනෙහි කරනු“ යැයි පවසන්නෙකු වූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අපි නගින විට තක්බීර් පැවසුවෙමු. තවද අපි බසින විට තස්බීහ් පැවසුවෙමු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
لا إله إلا الله والله أكبر ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය) යැයි කවරෙකු පවසන්නේද ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහුව සනාථ කරමින් මා හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. තවද මම අති ශ්රේෂ්ඨය. යැයි පවසයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ! අල්ලාහ්, සඃද්ට සුවය දෙනු මැනව, අහෝ! අල්ලාහ්, සඃද්ට සුවය දෙනු මැනව.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ