Lista hadisa

Najbolji zikr je: nema Boga osim Allaha.
عربي Engleski Francuski
"Rob je najbliži Gospodaru dok je na sedždi, pa na sedždi učite što više dova."
عربي Engleski Francuski
"Četiri su riječi Allahu najdraže i kojom god počneš, nećeš biti na gubitku: subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber."
عربي Engleski Francuski
"Dvije rečenice lahke su za izgovoriti na jeziku, teške su na mizanu i drage su Milostivom Allahu. Te rečenice su: Subhanellahi ve bi hamdihi (Slavljen i hvaljen neka je Allah) i Subhanellahil-azim (Slavljen neka je Uzvišeni Allah)."
عربي Engleski Francuski
“Onom ko odsjedne na nekom mjestu i izgovori ove riječi: ‘Utječem se pomoću Allahovih savršenih riječi od zla svega što je stvorio!’ neće na tom mjestu ništa nauditi.”
عربي Engleski Francuski
"Da kažem: 'Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber', draže mi je od svega što sunce obasjava."
عربي Engleski Francuski
"Ko noću prouči dva posljednja ajeta sure el-Bekara, to će mu biti dovoljno."
عربي Engleski Francuski
"Kada čovjek spomene Uzvišenog Allaha prilikom ulaska u kuću i prilikom jela, šejtan svojim drugovima kaže: "Nema vam noćas konaka i večere.", a ako uđe ne spominjući Uzvišenog Allaha pri ulasku, šejtan kaže: "Pronašli ste konačište."
عربي Engleski Francuski
Šehr b. Haušeb zapitao je Ummu Seleme, radijallahu 'anha: "Majko pravovjernih, koju dovu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, najčešće učio kada je bio kod tebe?" "Najčešće je učio: 'O Ti Koji vladaš srcima, moje srce učvrsti u Tvojoj vjeri!'"
عربي Engleski Francuski
"Ne proklinjite sebe, vašu djecu i imetke, jer proklinjanje se može podudariti s vremenom u kojem Allah prima dovu, pa vam se proklinjanje može primiti."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah će vam primati dove, sve dok ne budete požurivali i govorili: 'Molio sam Gospodara, pa mi dovu nije primio!"' Muttefekun 'alejhi. U Muslimovom predanju kaže se: "Dova se prima sve dok čovjek ne bude molio grijehom, prekidanjem rodbinskih odnosa, i dok ne bude požurivao.” “A šta je požurivanje, Allahov Poslanice?”, neko upita. “Požurivanje je da kaže: ‘Molio sam i molio, pa mi se dova nije primila.’, i tada se ražalosti i prestane učiti dovu."
عربي Engleski Francuski
Ebu Umama prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Koja će dova najprije biti primljena?“ On reče: “Ona koja se uputi u posljednjem djelu noći i krajem obaveznih namaza.“ (Tirmizi, i kaže da je hadis hasen)
عربي Engleski Francuski
Ko prilikom izlaska iz svoje kuće rekne: 'Bismillahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi' (U ime Allaha, u Allaha se uzdam i na Njega se oslanjam, nema nikakve promjene niti snage, osim sa Allahom, dž.š.), njemu se rekne: "Upućen si, zaštićen si, sačuvan si, i od njega se šejtan udalji."
عربي Engleski Francuski
Ja znam riječ zbog koje bi, kad bi je ovaj izgovorio, otišlo od njega ono što osjeća. Kad bi rekao: 'E'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim', otišlo bi od njega ono što osjeća.'
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallau alejhi ve sellem, da je rekao: "Uzvišeni Allah rekao je: 'Ja sam kod mišljenja Moga roba o Meni, Ja sam sa njim kad Me se sjeti.' Tako mi Allaha, Allah se više obveseli kada jedan od Njegovih robova dođe tevbe (pokajanja), nego što se obveseli neko od vas kada pronađe izgubljenu devu u pustinji. ‘Ko se Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin. Ko se Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan hvat. A ko Meni ide hodom, Ja njemu idem trkom’" (Muttefekun alejhi). Ovo je jedna od Muslimovih verzija, a u dva "Sahiha" stoji: “Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje).” Dakle, u ovoj verziji umjesto "hajsu" (tamo gdje), stoji "hine" (onda kada), a obje verzije su tačne.
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj!'
عربي Engleski Francuski
Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.
عربي Engleski Francuski
"Allah je dobar i prima samo dobro. Allah je vjernicima naredio ono što je naredio i poslanicima kada je rekao: 'O poslanici, jedite dozvoljena i lijepa jela, i dobra djela činite.'"
عربي Engleski Francuski
Tako mi Allaha, ja tražim oprost od Allaha, i kajem Mu se u jednom danu više od sedamdeset puta.
عربي Engleski Francuski
O ljudi, pokajte se Allahu i tražite od Njega oprost, doista se ja kajem Allahu u jednom danu stotinu puta.
عربي Engleski Francuski
"Kada god musliman uputi dovu, Allah mu je primi, ili ga u veličini te dove zaštit odi zla, ukoliko ne moli za grijeh niti prekidanjee rodbinskih veza.” “Znači, trebamo učiti dove što više!?”, upita neko od prisutnih. “Allah još više dovu prima”, odgovori Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem (Tirmizi.) Hakim je zabilježio ovaj hadis preko Ebu Seida sa dodatkom: "...ili mu Allah pripremi istu nagradu."
عربي Engleski Francuski
Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio u tegobi: "Samo je Allah Bog, Uzvišeni i Blagi. Samo je Allah Bog, Gospodar Arša veličanstvenog. Samo je Allah Bog, Gospodar nebesa, Gospodar Zemlje i Gospodar Arša plemenitog!" (Muttefekun alejh)
عربي Engleski Francuski
Škrtac je onaj u čijem prisustvu budem spomenut, pa na mene ne donese salavat.
عربي Engleski Francuski
Ko nakon jela kaže: "Neka je hvaljen Allah koji me je ovim nahranio, i dao mi opskrbu bez moje snage i moći.", biće mu oprošteni prethodni grijesi.
عربي Engleski Francuski
Allahu, oprosti mi sve grijehe, male i velike, ranije i kasnije, javne i tajne.
عربي Engleski Francuski
"Dova između ezana i ikameta se ne dobija."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, sačuvaj vjeru moju u koju se pouzdam, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji se vraćam, i neka mi život bude povećanje svakog dobra, a smrt olakšanje od svakog zla."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru, oprosti mi grijehe i neznanje, pretjerivanje u postupcima mojim, i ono što Ti bolje znaš od mene samoga. Gospodaru, oprosti mi zbilju i šalu, pogrešku i namjeru, jer sve to je pri meni. Gospodaru, oprosti mi prijašnje i kasnije grijehe, ono što učinih tajno i javno i ono što Ti bolje znaš od mene samoga. Ti Svom rahmetu približuješ onoga koga Ti hoćeš, a od njega udaljuješ onoga koga hoćeš, i Ti nad svim imaš moć."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavljao ove riječi kada je omrkavao i osvanjivao: “Allahumme inni es'elukel-afijete fi dini, ve dunjaje, ve ehli, ve mali, Allahummestur avrati, ve amin rev'ati, vahfazni min bejni jedejje, ve min halfi, ve an jemini, ve an šimali, ve min fevki, ve euzu bi azametike en ugtale min tahtii / Allahu moj, tražim od Tebe zdravlje u mojoj vjeri, ovosvjetskim poslovima, porodici i imetku. Allahu moj, pokrij moje nedostatke i umiri moje strahove, i sačuvaj me s moje prednje i stražnje strane, i sa desne i sa lijeve strane, i iznad mene, a Tvojoj se veličini utječem da budem zgrabljen odozdo.“
عربي Engleski Francuski
Allahumme inni es'eluke minel-hajri kullihi, 'adžilihi ve adžilihi, ma 'alimtu minhu ve ma lem e'alem, ve e'uzu bike mineš-šerri kullihi, 'adžilihi ve adžilihi, ma 'alimtu minhu ve malem e'alem.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učio je ovu dovu: "Gospodaru moj, utječem Ti se od prolaska Tvojih blagodati, promjene Tvoje zaštite, Tvoje iznenadne kazne i sve Tvoje srdžbe."
عربي Engleski Francuski
"Allahumme innii e'uzu bike min galebetid-dejni, ve galebetil-'aduvvi, ve šemateti-l-e'adai."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je, kada bi osvanuo, govorio: 'Allahumme bike asbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nušur (Allahu, Ti daješ da osvanemo, Ti daješ da omrknemo, Ti daješ da živimo, Ti daješ da umiremo, i Tebi se vraćamo). A kada bi omrkao, rekao bi: Allahumme bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nušur (Allahu, Ti daješ da omrknemo, Ti daješ da živimo, Ti daješ da umiremo i Tebi se vraćamo)."
عربي Engleski Francuski
"Doista se vaš Gospodar stidi i plemenit je; stidi se da ruke roba koje mu podigne, tražeći nešto, vrati prazne."
عربي Engleski Francuski
Najčešća Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, dova bila je: “Gospodaru naš, podari nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri!”
عربي Engleski Francuski
"Najbolji istigfar je da rob kaže: 'Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni, ve ene 'abduke, ve ene 'ala 'ahdike ve va'dike mesteta'tu, e'uzu bike min šerri ma sana'tu, ebu'u leke bi ni'metike 'alejje ve ebu'u bi zenbii fagfirlii, fe innehu la jagfiruz-zunube illa Ente! – Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema Boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob, ispunjavam zavjet Tebi koliko mogu, Tebi se utječem od zla koje sam uradio, priznajem Tvoje blagodati prema meni, i Tebi priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe.'“
عربي Engleski Francuski
Nijedna skupina se neće sastati na jednom mjestu bez spominjanja Allaha i bez donošenja salavata na Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a da se na Sudnjem danu neće kajati.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio leći puhnuo bi u dlanove i proučio El-Mu'avvizetejn (El-Felek i En-Nas), a zatim bi rukama potrao po tijelu.
عربي Engleski Francuski
Hvaljen neka je Allah Koji nas je nahranio i napojio, zaštitio i utočište nam dao. Koliko je onih koji nemaju ni zaštitnika ni utočišta!
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je volio učiti sveobuhvatne dove, a druge je ostavljao."
عربي Engleski Francuski
Tri dove su, bez sumnje, primljene (uslišane): dova mazluma - onoga kome je nepravda učinjena...
عربي Engleski Francuski
Reci: 'Allahu moj, uputi me i učini ispravnim.'
عربي Engleski Francuski
„Ne grdite vjetar. Ako puhne vjetar koji vam se ne dopada, vi recite: 'Allahu, mi te molimo da nam podariš hairli vjetar, dobro u njemu, i dobro u onome što mu je naređeno, a utječemo ti se od zla ovog vjetra, zla koje je u njemu i zla u onome što mu je naređeno.“
عربي Engleski Francuski
„Neka niko od vas ne kaže: 'Allahu, oprosti mi ako hoćeš! Allahu, smiluj mi se ako hoćeš!', već neka bude odlučan, jer nema nikoga ko će Allaha prisiliti."
عربي Engleski Francuski
Neka bude ponižen čovjek u čijem prisustvu budem spomenut, a on na mene ne donese salavat.'
عربي Engleski Francuski
"Allahu, ja se Tebi utječem od lepre, ludila, gube i pogubnih bolesti!"
عربي Engleski Francuski
Od Alije, r.a., prenosi se da Allahov Poslanik, s.a.v.s., njemu i Fatimi rekao: "Kad htjednete poći na počinak", ili je rekao: "Kad legnete u postelju, veličajte Allaha tekbirom (Allahu ekber) 33 puta, slavite Ga (subhanallah) 33 puta i zahvalite Mu (elhamdulillah) 33 puta." U drugoj predaji se kaže: "...slavite Ga 34 puta...", a u još jednoj verziji stoji: "...veličajte Ga tekbirom 34 puta..."
عربي Engleski Francuski
"Prouči po tri puta sure el-Ihlas, el-Felek i en-Nas kada omrkneš i kada osvaneš, i to će ti biti dovoljno (kao zaštita) od svega."
عربي Engleski Francuski
Nema čovjeka koji svakim danom jutrom i naveče tri puta kaže: "U ime Allaha, sa čijim imenom nikakvo zlo ni na Zemlji ni na nabesima neće nauditi, i On sve čuje i sve zna.", a da ne bude zaštićen od svakog zla.
عربي Engleski Francuski
“Izgovaraj: ‘Nema boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga! Allah je uistinu najveći!’”
عربي Engleski Francuski
Rekao sam: "Allahov Poslaniče, pouči me nekoj dovi.", pa mi je rekao: "Kaži: 'O Allahu, utječem ti se od zla svog sluha, i od zla svog vida, i od zla svog jezika, i od zla svog srca, i od zla svog stidnog mjesta.'"
عربي Engleski Francuski
"Riječi slavljenja Allaha, dž.š., čiji se govornik neće kajati iza svakog propisanog namaza."
عربي Engleski Francuski
"Uistinu su srca svih ljudi između dva prsta Milostivog, poput jednog srca, i on njima upravlja onako kako želi."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ulazio u džamiju, učio bi: "Utječem se Allahu Veličanstvenom, Njegovom licu plemenitom i Njegovoj oduvijek postojećoj vlasti, protiv šejtana prokletog!"
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio ovu dovu kada zapuše vjetar: „Gospodaru, ja Te molim za dobro ovoga vjetra, za dobro koje nosi i za dobro s kojim je poslan, a utječem Ti se od njegovog zla, zla koje nosi i zla sa kojim je poslan.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Vjetar je dio Allahove milosti, on donosi i milosrđe i patnju. Kada vidite vjetar, ne grdite ga, nego molite Allaha da vam podari dobro u njemu, i od Allaha zatražite utočište od njegovog zla.” (Ebu Davud, sa dobrim lancem prenosilaca)
عربي Engleski Francuski
"Zaista su na mjestima na kojima obavljate nuždu prisutni džini i šejtani. Zato, kada neko od vas ode da obavi nuždu, neka kaže: 'E'uzu billahi minel-hubusi vel-habaisi/Utječem se Allahu od muškog i ženskog roda šejtanskog.'"
عربي Engleski Francuski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Francuski
"O Abbase, amidžo Allahovog Poslanik, molite Allaha za spas na dunjaluku i na ahiretu.“
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi govorio kada bi omrknuo: "Ušli smo u noć, a Allah i noću nad svime ima vlast; hvala Allahu, nema drugog Boga osim Allaha Jednog, Koji nema sudruga."
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, Tebi se pokoravam, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam, Tebi se vraćam i samo se u ime Tvoje borim i parničim. Allahu moj, utječem se Tvojim dostojanstvom, nema drugog Boga osim Tebe, da me sačuvaš od zablude, Ti si vječno Živi, Besmrtni, a svi džini i ljudi su smrtnici.
عربي Engleski Francuski
"Čvrsto se držite i puno učite riječi: 'Ja zel-Dželali vel-ikram - O Uzvišeni i Plemeniti!'"
عربي Engleski Francuski
"Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'O Allahov Poslaniče, ja sam pošao na put, pa me otpremi i opskrbi!' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Allah te opskrbio takvalukom (bogobojaznošću)!' Čovjek je rekao: 'Daj mi još!' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'I grijehe ti oprostio!' Čovjek kaza: 'Daj mi još!' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'I olakšao ti dobro gdje god se našao!'"
عربي Engleski Francuski
U noći ima jedan čas (momenat) u kojem, ako čovjek musliman potrefi, moleći Allaha Uzvišenog neko dunjalučko ili ahiretsko dobro, molba mu biva uslišana; taj čas ima u svakoj noći.'"
عربي Engleski Francuski
"Zar neko od vas nije u stanju da svakog dana zaradi hiljadu dobrih djela?" Jedan od prisutnh je upitao: "Kako će zaraditi hiljadu dobrih djela?", "Neka slavi Allaha stotinu puta (riječima: subhanallah), biće mu upisano hiljadu dobrih djela, ili izbrisano hiljadu loših djela.", odgovorio je.
عربي Engleski Francuski
Ko kaže "Subhanallahi ve bihamdihi" (Slavljen je i hvaljen Uzvišeni Allah), posadi mu se datula u Džennetu.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što se podigne trpeza, govorio je: "Elhamdu lillahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi, gajre mekfijjin ve la muveddein, ve la mustagnen 'anhu rabbena - Hvala Allahu zahvalom velikom, savršenom, blagoslovljenom, Onome Koji je dovoljan svakom robu i bez Kog se ne može, Koga ne možemo ostaviti i o Kome ne možemo neovisni biti, Gospodaru naš."
عربي Engleski Francuski
"Allahu, Ti si moj oslonac i pomagač, uz Tvoju pomoć izbjegavam njihove spletke, u ime Tvoje krećem u borbu, i u Tvoje ime se borim.“
عربي Engleski Francuski
"Dova neće biti odbijena, ili skoro da neće biti odbijena u dva slučaja: dova poslije ezana, i dova u žestokom sukobu, kada jedni druge sijeku."
عربي Engleski Francuski
Dovedena mu je životinja da je uzjaše. Pošto stavi nogu u uzengiju, reče: 'Bismillah.'
عربي Engleski Francuski
"Allahu, udalji me od lošeg ponašanja, loših djela, strasti i bolesti."
عربي Engleski Francuski
"Allahu moj, Tebe stavljamo (kao zaštitu) pred njih i Tebi se utječemo od njihovih zala."
عربي Engleski Francuski
"Dobra djela koja vječno ostaju: la ilahe illellahu, ve subhanallahi, vallahu ekber, vel hamdu lillahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi."
عربي Engleski Francuski
On je zatražio od Alaha imenom kojim kada Mu neko njime nešto traži - daje mu, a kada Ga neko njime moli - usliša mu.
عربي Engleski Francuski
Allahu, kao što si uljepšao moje stvaranje, uljepšaj i moj moral.
عربي Engleski Francuski
Rekao sam poslije tebe četiri rečenice, da su se mjerile sa onim što si ti rekla danas, prevagnule bi ih: "Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete 'Aršihi ve midade kelimatihi – Neka je slavljen Allah i hvaljen onoliko koliko je Njegovih stvorenja, i koliko je zadovoljan, i koliko je težak Njegov Arš, i koliko ima tinte s kojom su ispisane Njegove riječi."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi učio: "Gospodaru, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti, duboke starosti i kazne u kaburu. Gospodaru, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha je očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti; Ti si njen zaštitnik i njeno utočište! Gospodaru, utječem Ti se od beskorisnog znanja, neskrušenog srca, nezasitne duše i dove koju Ti ne primaš."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, utječem Ti se od gladi, doista je ona loš sudrug; i utječem Ti se od hijaneta (izdaje i pronevjere), doista je ona loša pratnja."
عربي Engleski Francuski
Poučit ću te riječima koje me je naučio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi imao duga koliki je dunjaluk Allah bi ga uklonio od tebe. Reci: "Allahumme ikfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike an men sivake." / "Allahu moj, učini mi dovoljnim ono što je dozvoljeno (halal) da ne posegnem za onim što nije dozvoljeno (haramom), i učini me Svojom dobrotom neovisnim od bilo koga drugog osim Tebe."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru, utječem Ti se od nemoći, lijenosti, straha, duboke starosti i škrtosti, i utječem Ti se od kazne u kaburu i iskušenja u životu i poslije smrti."
عربي Engleski Francuski
"Allahov bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada krene na put, zatražio zaštitu od Allaha Uzvišenog od zamora i nesreća na putu, neimaštine i nevolje nakon bogastva i rahatluka, dove onoga kome je učinjena nepravda i svakog vida zla u porodici i imetku."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da bi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, kada bi zajahao svoju devu da krene na put, tri puta donio tekbir, a zatim rekao: "Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinin, ve inna ila Rabbina le munkalibun. Allahumme inna nes'eluke fi seferina haza el-birre vet-takva ve minel-'ameli ma terda. Allahume hevvin 'alejna seferena haza vatvi 'anna bu'dehu. Allahume entes-sahibu fis-seferi vel-halifetu fil-ehli. Allahume inni e'uzu bike min va'sa'is-seferi ve ke'abetil-menzari ve su'il-munkalebi fil-mali vel-ehli vel-veledi/Hvaljen neka je Onaj Koji nam je ovo potčinio, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti! Gospodaru naš, molimo Te na ovom našem putovanju za dobročinstvo i bogobojaznost, i za djela s kojima ćeš Ti biti zadovoljan. Gospodaru naš, olakšaj nam ovo putovanje i skrati nam njegovu razdaljinu (čineći ga udobnim)! Gospodaru naš, Ti si saputnik na putu i zastupnik obitelji. Gospodaru naš, utječem Ti se od poteškoća puta, od tužnih prizora i ružna povratka u imetku, obitelji i djeci." A kada bi se vratio, izgovorio bi te riječi i dodao: "Ajibune, taibune, 'abidune li Rabbina hamidun/Vraćamo se, tevbu čineći, robujući i zahvaljujući Gospodaru našem!" U drugoj verziji stoji: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi prilikom povratka sa hadža ili 'umre, kad god bi se na kakav prijevoj ili uzvišicu ispeo, tri puta tekbir proučio, a onda rekao: la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir, ajibune, ta'ibune, 'abidune, sadžidune, li Rabbina hamidune, sadekallahu va'dehu, ve nasare 'abdehu, ve hezemel-ahzabe vahdehu/Nema drugog Boga, osim Jedinog Allaha; On nema druga. Njemu pripada vlast i zahvala i On je svemoćan. Vraćamo se, tevbu čineći, robujući, na sedždu padajući i zahvaljujući Njemu, Gospodaru našem! Allah je obistinio Svoje obećanje, potpomagao Svoga roba i sve (neprijateljske) saveznike On je Sam porazio!" U drugoj predanju stoji da bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selleme, izgovorio ove riječi kada bi se vraćao iz borbe, pohoda, hadža ili 'umre.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas htjedne leći u postelju, neka dušek istrese unutrašnjom stranom haljina, jer ne zna šta je nakon njega tu došlo..."
عربي Engleski Francuski
"Tražite da vas Allah zaštiti od teškoće iskušenja, od toga da vas susretne nesreća, od zle odredbe i neprijateljeve zlobe."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, zaštiti me od iskušenja Džehennema, kazne u njemu, i zla bogatstva i siromaštva."
عربي Engleski Francuski
"Drži se bogobojaznosti i tekbir donosi na svakom prijevoju (brežuljku)."
عربي Engleski Francuski
Kad bi vidio mlađak, kazao bi: “Allahu, neka nam mlađak dođe sa sigurnošću i imanom!”
عربي Engleski Francuski
Kada bi prošla trećina noći, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi ustajao i govorio: "O ljudi, spominjite Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Kada bismo se (za vrijeme putovanja) popeli na kakav brežuljak (uzvišicu), učili bismo tekbir 'Allahu ekber', a kada bismo sišli u dolinu, učili bismo tesbih 'Subhanallah!'"
عربي Engleski Francuski
Ko rekne: La ilahe illellahu vallahu ekber (Nema drugog Boga osim Allaha i Allah je najveći), to mu Njegov Gospodar potvrdi.
عربي Engleski Francuski
Ebu Salih nam je naredio da, kada neko od nas pođe spavati, legne na svoju desnu stranu.
عربي Engleski Francuski
"Šejtan je kazao: 'Tako mi Tvoga dostojanstva, Gospodaru, ja ću pokušavati da zavedem Tvoje robove sve dok su im duše s tijelima spojene!', a Gospodar je kazao: 'Tako mi Moga dostojanstva i uzvišenosti, Ja ću im opraštati sve dok oprost budu tražili!'"
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se dove onoga prema kome je učinenja nepravda, jer se ona prema nebesima penje poput čestica razbuktale vatre."
عربي Engleski Francuski
"Neka se kod vas iftare postači i neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!"
عربي Engleski Francuski
Ko kaže: 'Od Allaha oprost tražim, osim Koga drugog Boga nema, Živog i Samoopstojećeg Održavatelja i Njemu se kajem.', biće mu oprošteni grijesi, pa čak ako je i pobjegao sa bojnog polja.
عربي Engleski Francuski
...a zatim nam reče da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio kunut-dovu poslije rukua jedan mjesec i proklinjao nastambe iz plemena Sulejm. Enes je rekao: 'Poslanik je poslao četrdeset ili sedamdeset učača (nije siguran koji je od ta dva broja tačan) nekim idolopoklonicima, pa su ih ovi presreli i poubijali. A između njih i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, bio je mirovni ugovor, i ja ga nisam vidio da se i na koga toliko naljutio koliko na njih.'"
عربي Engleski Francuski
Allahu, učini da u mome srcu bude svjetlo, i u mojim očima svjetlo, i u mojim ušima svjetlo, i s moje desne strane svjetlo, i s moje lijeve strane svjetlo, i iznad mene svjetlo, i ispod mene svjetlo, i ispred mene svjetlo, i iza mene svjetlo, i obasjaj me svjetlom!'
عربي Engleski Francuski
"Zaista ovi ajeti, koje Allah Uzvišeni šalje, nisu došli zbog smrti ili rođenja ikoga od ljudi, već ih Allah šalje kako bi uplašio Svoje robove. Kada vidite neke od njih, tražite spas u spominjanju Allaha, u dovi upućenoj Njemu i traženju oprosta!"
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, izliječi Sa'da, Allahu moj, izliječi Sa'da.
عربي Engleski Francuski
"Allahu, spasi El-Velida b. el-Velida, i Selemu b. Hišama, i Ajjaša b. Rebiju, i slabašne vjernike u Meki! Allahu, spusti Svoju kaznu na zlikovce plemena Mudar! Allahu, kazni ih dugogodišnjom sušom kao što si kaznio narod u vrijeme Jusufa!"
عربي Engleski Francuski
Rabbi e'inni vela tu'in 'alejje, vensurni vela tensur 'alejje, vemkur li vela temkur 'alejje, vehdini ve jessir hudaje ilejje, vensurni 'ala men bega 'alejje.
عربي Engleski Francuski
"Allahumme inni es'elukel-huda vet-tuka vel-'afafe vel-gina/Gospodaru, molim Te za uputu, bogobojaznost, čednost i zadovoljstvo (neovisnost)."
عربي Engleski Francuski
Allahu dragi, Tebi se pokoravam, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam, Tebi se vraćam i samo se u ime Tvoje borim i parničim! Allahu moj, utječem se Tvojim dostojanstvom i snagom, nema drugog boga osim Tebe, da me sačuvaš od zablude! Ti si vječno Živi, Besmrtni, a svi džini i ljudi su smrtnici!
عربي Engleski Francuski
Kako da se veselim?! A onaj koji je zadužen za rog (melek Israfil) je stavio svoja usta na njega i iščekuje naredbu da puhne u rog.
عربي Engleski Francuski
Allahu, oprosti mi što sam učinio i što ću učiniti, tajno i javno.
عربي Engleski Francuski