హదీసుల జాబితా

అత్యున్నతమైన స్మరణ ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ‘{వాస్తవానికి అల్లాహ్ తప్ప వేరొక ఆరాధ్యుడు లేడు}
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘దాసుడు తన ప్రభువుకు ‘సజ్దా స్థితిలో ఉన్నప్పుడూ’ అతిసమీపంగా ఉంటాడు కాబట్టి మీరు ఆ స్థితిలో ఎక్కువగా దుఆ చేస్తూ ఉండండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ కు అత్యంత ప్రీతిదాయకమైన వాక్యాలు నాలుగు,దాన్ని నువ్వు ఎలా ప్రారంభించిన సమస్య లేదు ‘సుబ్హానల్లాహ్ వల్హందులిల్లాహ్ వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
రెండు వాక్యాలు నాలుక పై తేలికపాటివి,త్రాసు లో బరువైనవి,అల్లాహ్ కు ప్రీతిపాత్రమైనవి“సుబ్ హానల్లహి వ భి హమ్దిహీ ,సుబ్ హనల్లహిల్ అజీమ్”.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
గమ్య స్థానం లో చేరుకున్నవాడు ఈ దుఆ పఠించాలి ;అవూజు బి కలిమాతిల్లహిత్తామ్మాతి మిన్ శర్రి మా ఖలఖ్’ అప్పుడు అతనికి అక్కడి నుండి తిరిగి వెళ్ళేవరకి ఏ రకమైన వస్తువు నష్టం కలిగించలేదు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
సుబ్హానల్లాహ్,వల్హందులిల్లాహ్ వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్'నేను ఈ విధంగా స్మరించడం.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే రాత్రి సూర బఖరా యొక్క చివరి రెండు వాక్యాలను పఠిస్తాడో అవి అతనికి సమృద్దం అవుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్