ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

అత్యున్నతమైన స్మరణ ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ‘{వాస్తవానికి అల్లాహ్ తప్ప వేరొక ఆరాధ్యుడు లేడు}
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ కు అత్యంత ప్రీతిదాయకమైన వాక్యాలు నాలుగు,దాన్ని నువ్వు ఎలా ప్రారంభించిన సమస్య లేదు ‘సుబ్హానల్లాహ్ వల్హందులిల్లాహ్ వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
రెండు వాక్యాలు నాలుక పై తేలికపాటివి,త్రాసు లో బరువైనవి,అల్లాహ్ కు ప్రీతిపాత్రమైనవి“సుబ్ హానల్లహి వ భి హమ్దిహీ ,సుబ్ హనల్లహిల్ అజీమ్”.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
సుబ్హానల్లాహ్,వల్హందులిల్లాహ్ వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్'నేను ఈ విధంగా స్మరించడం.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్