උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

උතුම් වූ මෙනෙහි කිරීම වනුයේ, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් නැත) යන ප්රකාශයයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ් වෙත වදනින් වඩාත් ප්රියමනාප වනුයේ වදන් හතරකි. ඒවායින් කවර දෙයක් ගෙන ආරම්භ කළ ද ඔබට කිසිදු හානියක් සිදු නොවන්නේය. එනම්: සුබ්හානල්ලාහ්, අල් හම්දු ලිල්ලාහ්, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්, අල්ලාහු අක්බර්.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සුබ්හානල්ලාහි, වල්හම්දු ලිල්ලාහි, වලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු, වල්ලාහු අක්බර් ( අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය; සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ් සතුය; අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නැත; අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය) යනුවෙන් මා විසින් පැවසීම...
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
එහි අල්ලාහ්ව මෙනෙහි නොකළාවූ එමෙන්ම නබි -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා වෙත සලවාත් නොපැවසුවා වූ සභාවක පිරිසක් වාඩි වන්නනේ නම්, මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දින ඔවුන් වෙත එමඟින් දැඩි කම්පාවක් ඇතිවනු මිස නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල් බාකියාතුස් සාලිහාත් හෙවත් ශේෂව පවතින යහකම් යනු ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු, සුබ්හානල්ලාහ්, අල්ලාහු අක්බර්, අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, ලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහ් යන යහ වදන්ය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
لا إله إلا الله والله أكبر ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය) යැයි කවරෙකු පවසන්නේද ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහුව සනාථ කරමින් මා හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නැත. තවද මම අති ශ්රේෂ්ඨය. යැයි පවසයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ