Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakamainanm na pag-alaala [kay Allah] ay Lā ilāha illa -llāh (Walang Diyos kundi si Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pinakakaibig-ibig sa pananalita para kay Allah ay apat. Hindi ka mapipinsala sa alinman sa mga ito ka nagsimula: Subḥāna -llāh (Napakamaluwalhati ni Allah), Al-ḥamdu lillāh (Ang papuri ay ukol kay Allah), Lā ilāha illa –llāh (Walang Diyos kundi si Allah), at Allāhu akbar (Si Allah ay pinakadakila).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dalawang salitang napakagaan sa dila,mabigat sa timbang, Kaibig-ibig sa Allah [ang Mahabagin]: Napakamaluwalhati ni Allah,dahil sa Papuri sa Kanya,Napakamaluwalhati Niya,Ang Napaka-dakila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag naupo ang mga tao sa isang umpukan na hindi nila inaalaala si Allah at hindi sila dumadalangin ng pagpapala sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, masasadlak sila sa panghihinayang sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang mga matitirang matuwid ay Lā ilāha illa –llāh (Walang Diyos kundi si Allah), Subḥāna –llāh (Napakamaluwalhati ni Allah), Al-ḥamdu lillāh (Ang papuri ay ukol kay Allah), at Lā ḥawla wa lā qūwata illā bi-llāh (Walang kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang magsabi ng Lā ilāha illa -llāhu wa -llāhu akbar (Walang Diyos kundi si Allah at si Allah ay Pinakadakila), patotohanan ito ng Panginoon nito at magsasabi naman Siya ng Lā ilāha illā anā wa anā akbar (Walang Diyos kundi Ako at Ako ay Pinakadakila).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu