Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Lời tụng niệm tốt nhất là câu: Laa i laa ha il lol loh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có bốn câu nói được Allah yêu thích nhất, bắt đầu bằng câu nào cũng được: Sub ha nol loh, al ham du lil lah, laa i laa ha il lol loh, ol lo hu ak bar
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi nhóm người nào đó ngồi lại một nhóm mà không chịu nhắc về Allah và cũng không Salawat cho Nabi sẽ bị hối tiếc trong Ngày Tận Thế.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những việc hành đạo được lưu trữ gồm: Laa i laa ha il lol loh, sub ha nol loh, wol lo hu ak bar, al ham du lil lah, laa haw la wa laa qu wa ta il la bil lah
عربي tiếng Anh tiếng Pháp