عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الذِّكر: لا إله إلا الله».
[حسن] - [رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]
المزيــد ...

Ayon kay Jābir, malugod si Allah sa kanya, na nagsabi: "Narinig ko ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na nagsasabi: Ang pinakamainam na pag-alaala [kay Allah] ay Lā ilāha illa -llāh (Walang Diyos kundi si Allah)."
Maganda - Isinalaysay ito ni Imām Ibnu Mājah

Ang pagpapaliwanag

Ipinabatid sa atin ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na ang pinakamainam na dhikr ay Lā ilāha illa -llāh (Walang Diyos kundi si Allah). Sa ibang hadith: "Ang pinakamainam sa sinabi ko at ng mga propetang nauna sa akin ay Lā ilāha illa -llāhu waḥdahu lā sharīka lahu (Walang Diyos kundi si Allah -- tanging Siya: wala Siyang katambal)." Walang duda na ang pangungusap na ito ay dakilang pangungusap. Umiral sa pamamagitan nito ang lupa at ang mga langit. Nilikha alang-alang dito ang lahat ng mga nilikha. Dahil dito isinugo ni Allah, pagkataas-taas Niya, ang mga sugo Niya, ibinaba Niya ang mga aklat Niya, at isinibatas Niya ang mga batas Niya. Alang-alang dito itatayo ang mga timbangan [ng gawa], ilalahad ang mga talaan [ng gawa], at lumitaw ang daan ng Paraiso at Impiyerno. Ang kahulugan nito ay walang sinasambang karapat-dapat kundi si Allah. Ang mga kundsiyon niyo ay pito: ang kaalaman, ang katiyakan, ang pagtanggap, ang pagpapaakay, ang katapatan, ang kawagasan, at ang pag-ibig. Tungkol dito tatanungin ang mga una at ang mga huli. Hindi maglalaho ang mga paa ng tao sa harapan ni Allah hanggang sa tanungin siya ng dalawang katanungan: Ano ang sinasamba ninyo noon at ano ang isinagot ninyo sa mga isinugo? Ang sagot sa una ay sa pamamagitan ng pagsasakatuparan sa lā ilāha illa -llāhu sa pagkakaalam, pagkilala, at gawa. Ang sa ikalawa ay sa pamamagitan ng pagsasakatuparan sa anna muḥammadar rasūlu -llāh sa pagkakaalam, pagkilala, pagpapaakay, at pagtalima. Nagsabi siya, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: "Itinayo ang Islam sa lima: pagsaksi na walang Diyos kundi si Allah at na si Muhammad ay Sugo ni Allah,..."

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
Paglalahad ng mga salin