Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakamainanm na pag-alaala [kay Allah] ay Lā ilāha illa -llāh (Walang Diyos kundi si Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamalapit na kalagayan ng alipin sa panginoon nito ay kapag siya ay nagpatirapa,kaya`t paramihin dito ang panalangin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakakaibig-ibig sa pananalita para kay Allah ay apat. Hindi ka mapipinsala sa alinman sa mga ito ka nagsimula: Subḥāna -llāh (Napakamaluwalhati ni Allah), Al-ḥamdu lillāh (Ang papuri ay ukol kay Allah), Lā ilāha illa –llāh (Walang Diyos kundi si Allah), at Allāhu akbar (Si Allah ay pinakadakila).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalawang salitang napakagaan sa dila,mabigat sa timbang, Kaibig-ibig sa Allah [ang Mahabagin]: Napakamaluwalhati ni Allah,dahil sa Papuri sa Kanya,Napakamaluwalhati Niya,Ang Napaka-dakila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag pumasok ang lalaki sa bahay nito,at inaalaala niya si Allah-Pagkataas-taas Niya sa pagpasok niya,at sa pagkain niya,Sasabihin ni Satanas sa mga kasamahan niya,Wala kayong matutulugan at wala kayong hapunan;At kapag pumasok siya at hindi niya inaalaala si Allah -Pagkataas-taas Niya sa pagpasok niya,at sa pagkain niya,Sasabihin ni Satanas;Inabutan ninyo ang matutulugan,at kapag hindi niya inaalaala si Allah -Pagkataas-taas Niya sa pagkain niya,Sasabihin niya: Inabutan ninyo ang matutulugan at ang hapunan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Yā muqalliba -lqulūbi, thabbit qalbī `alā dīnik (O Tagapagpabago-bago ng mga puso, patatagin Mo ang puso ko sa Relihiyon mo).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kayong dumalangin laban sa mga sarili ninyo. Huwag kayong dumalangin laban sa mga anak ninyo. Huwag kayong dumalangin laban sa mga yaman ninyo. Huwag ninyong itapat sa isang oras na kapag hiniling mula kay Allah sa sandaling ito ang isang bagay ay tutugon Siya sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinutugon ang isa sa inyo hanggat hindi siya nagmadali, na nagsasabi: Dumalangin na ako sa Panginoon ko ngunit hindi Siya tumugon sa akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Aling panalangin ang pinakadinidinig? Nagsabi siya: Ang oras ng huling bahagi ng gabi at sa wakas ng mga dasal na isinatungkulin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsabi-ibig sabihin ay: Kapag lumabas siya sa bahay niya: Sa Ngalan ni Allah,Ipinaubaya ko ang pananalig sa Allah, walang Kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah,Sasabihin sa kanya:Napatnubayan ka, Nalugod ka,Napangalagaan ka,at lalayo sa kanya si Satanas))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan na alam ko ang isang salita na kung sasabihin niya ito ay mawawala sa kanya ang anumang nararamdaman niya (galit),Kapag sinabi niya; Ako ay nagpapakupkop kay Allah laban kay Satanas na itinakwil,Mawawala sa kanya ang anumang nararamdaman niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan: Ako ay gaya ng palagay ng lingkod Ko sa Akin at Ako ay kasama niya saanman niya Ako binabanggit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagbubuhol ang demonyo sa batok ng isa sa inyo, kapag ito ay natulog, ng tatlong buhol na naghihigpit siya sa bawat buhol: Sa iyo ay may mahabang gabi kaya muli kang matulog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paghahalintulad sa umaalaala sa Panginoon niya at hindi umaalaala sa Panginoon niya ay tulad ng buhay at patay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang si Allah -Pagkataas-taas Niya- ay Napaka-dalisay,at wala Siyang tinatanggap (na gawain) maliban kung ito ay dalisay.At katotohanang si Allah ay nag-utos sa mga mananampalataya tulad ng pag-uutos Niya sa kanyang mga Sugo, Nagsabi Siya-Pagkataas-taas Niya;" O kayong mga Sugo! Kumain kayo nang lahat ng Halal o Ipinapahintulot at magsigawa kayo ng kabutihan"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang isang Muslim sa ibabaw ng lupa na dumadalangin kay Allāh, pagkataas-taas Niya, ng isang panalangin, ibibigay sa kanya ni Allāh ito o ibabaling palayo sa kanya ang kasagwaang tulad nito hanggat hindi siya dumadalangin ng kasalan o pagputol ng ugnayan sa kaanak.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lā ilāha illā -llāhu -l`ađīmu -lḥalīm, lā ilāha illā -llāhu rabbu -l`arshi -l`ađīm, lā ilāha illā -llāhu rabbu -ssamawāti wa rabbu -l’arḍi wa rabbu -l`arshi -lkarīm (Walang Diyos kundi si Allāh, ang Sukdulan, ang Matimpiin. Walang Diyos kundi si Allāh, ang Panginoon ng tronong sukdulan sa laki. Walang Diyos kundi si Allāh, ang Panginoon ng mga langit at lupa at ang Panginoon ng tronong marangal).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Maramot ay sinumang binanggit ako sa kanya at hindi siya nagbigay ng (Dasal)Pagpapala sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah,Patawari mo ako sa lahat ng kasalanan ko,sa kaliit-liitan nito at sa napakalaki nito,at sa una nito at sa huli nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pananalangin sa pagitan ng Azan at Iqamah ay hindi natatanggian
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma aṣliḥ lī dīni -llādhī huwa `iṣmatu amrīy, wa aṣliḥ lī dunyāya -llatī fīha ma`āshī, wa aṣliḥ lī ākhirati -llatī ilayhā ma`ādī, wa-j`ali -lḥayāta ziyādatan lī min kulli khayr, wa-j`ali -lmawta rāḥatan lī min kulli sharr. (O Allāh, pabutihin Mo para sa akin ang pagrerelihiyon ko na siyang pananggalang sa kapakanan ko, pabutihin Mo para sa akin ang mundo ko na nasa loob nito ang kabuhayan ko, pabutihin mo sa akin ang Kabilang-buhay ko na doon ang uwian ko, gawin Mo ang buhay na karagdagan para sa akin sa bawat kabutihan, gawin Mo ang kamatayan ng kapahingahan para sa akin sa bawat kasamaan.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, patawarin Mo ako sa pagkakamali ko, kamang-mangan ko, pagmamalabis ko sa nauukol sa akin, at anumang Ikaw ay higit na nakaaalam niyon kaysa sa akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī as’aluka -l`āfiyata fī dīnī wa dunyāya wa ahlī wa mālī, allāhumma -stur `awrātī wa āmin raw`ātī, wa -ḥfiđnī mim bayna yadayya wa min khalfī wa `an yamīnī wa `an shimālī wa min fawqī, wa a`ūdhu bi`ađamatika an ughtāla min taḥtī (O Allah, tunay na ako ay humihiling sa Iyo ng kagalingan sa relihiyon ko, pangmundong buhay ko, mag-anak ko, at ari-arian ko. O Allah, pagtakpan Mo ang mga kahihiyan ko, patiwasayin Mo ang mga pangingilabot ko, at pangalagaan Mo ako mula sa harapan ko at sa likuran ko, sa dakong kanan ko at sa dakong kaliwa ko, at sa itaas ko. Nagpapakupkop ako sa kadakilaan Mo upang hindi ako lamunin mula sa ilalim ko).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah hinihiling ko sa Iyo ang lahat ng mabubuti maging ito man ay sa una o sa huli,Ang mga nalalaman ko rito at ang hindi ko nalalaman,At ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa lahat ng masasama,maging ito man sa una at sa huli,Ang mga nalalaman ko rito at ang hindi ko nalalaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa paglaho ng biyaya Mo, pagbabago ng kalusugang dulot Mo, pambibigla ng paghihiganti Mo, at lahat ng mga ngitngit Mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa pagkadaig ng utang at madaig ng kaaway at magapi ng kalaban
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at panagalagaan-kapag siya ay kina-umagahan,sinasabi niyang:((O Allah, {sa kapahintulutan mo} sa Iyo kami ay inumagahan,at {sa kapahintulutan mo} sa Iyo kami ay ginabihan,at {sa kapahintulutan mo} kami ay nabubuhay,at {sa kapahintulutan mo} kami ay namamatay,at kami sa Iyo ay babalik)) at kapag Ginabihan,Nagsasabi siya ng tulad nito,ngunit siya ay nagsasabi [sa huli nito ng]; At kami sa Iyo ay hahantong
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Panginoon ninyo ay mahiyain, mapagbigay; nahihiya Siya sa lingkod Niya, kapag nag-angat ito ng mga kamay nito sa Kanya, na bigyan ang mga ito ng wala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamadalas na panalangin noon ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay Allāhumma ātinā fi -ddunyā ḥasanatan wa fi -l’ākhirati ḥasanatan wa qinā `adhāba -nnār (O Allah, bigyan Mo kami sa mundo ng maganda at sa Kabilang-buhay ng maganda rin, at ipagsanggalang Mo kami sa pagdurusa sa Apoy).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pangulo ng pananalangin sa Kapatawaran,Ang pagsabi ng alipin sa: O Allah,Ikaw ang aking Panginoon,Walang ibang Diyos na karapa-dapat sambahin maliban sa Iyo,Ako ay Iyong nilikha at ako ay Iyong alipin,at ako ay susunod sa Iyong mga ipinag-utos at ipinangangako kong gagawin sa abot ng aking makakayanan,Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa kasamaan ng aking mga gawa,Tinatanggap ko ang Iyong mga biyaya sa akin at tinatanggap ko ang aking mga pagkakasala,Kaya patawarin ako,dahil katotohanan walang makakapagbigay ng kapatawaran maliban sa Iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag naupo ang mga tao sa isang umpukan na hindi nila inaalaala si Allah at hindi sila dumadalangin ng pagpapala sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, masasadlak sila sa panghihinayang sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan--Kapag kinuha niya ang higaan niya,hinihihipan niya ang dalawang kamay niya,at nagbabasa siya ng mga Pagpapakupkop [Kay Allah],at nagpupunas siya nito sa katawan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Alḥamdu lillāhi -lladhī aṭ`amanā wa saqānā wa kafānā wa āwānā, fakam mimman lā kāfiya lahu wa lā mu'wiya. (Ang papuri ay ukol kay Allāh na nagpakain sa atin, nagpainom sa atin, nagbigay ng kasapatan sa atin, at nagpatira sa atin sapagkat kay rami ng [taong] walang nagbibigay ng kasapatan sa kanya at walang nagpapatuloy.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay iniibig niya ang pangkalahatan mula sa mga panalangin,at iniiwan ang maliban sa mga ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May tatlong panalangin na tintutugong walang duda hinggil sa mga ito: ang panalangin ng inapi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sabihin mo: O Allāh, patnubayan Mo ako at itama Mo ako.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong laitin ang hangin. Kaya kapag nakakita kayo ng kinaiinisan ninyo ay sabihin ninyo: Allāhumma innā nas'aluka min khayri hādhihi -rrīhī wa khayri mā fīhā wa khayri mā umirat bihi wa na`ūdhu bika min sharri hādhihi irrīḥi wa sharri mā fīhā wa sharri mā umirat bih (O Allāh, tunay na kami ay humihingi sa Iyo mula sa kabutihan ng hanging ito, sa kabutihan ng nasa loob nito, at sa kabutihan ng ipinag-utos dito; at nagpapakupkop sa Iyo laban sa kasamaan ng hanging ito, sa kasamaan ng nasa loob nito, at sa kasamaan ng ipinag-utos dito).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag sabihin ng isa sa iyo: O Allāh, magpatawad Ka sa akin kung niloob Mo. O Allāh, maawa Ka sa akin kung niloob Mo. Tatagan niya ang paghiling sapagkat tunay na si Allāh ay walang makapipilit sa Kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Madidikitan ng malagkit na lupa ang ilong ng isang lalaki,Binanggit ako sa kanya at hindi siya nagbigay ng Dasal (Pagpapala) sa akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsasabi noon: "Allāhumma innī a`ūdhu bika min -lbaraṣi wa -ljunūni wa -ljudhāmi wa sayyi'i -l'asqām (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa an-an, kabaliwan, ketong, at masamang mga karamdaman)."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag pumunta kayo sa higaan ninyo o kapag kinuha ninyo ang tulugan ninyo, magsabi kayo ng Allāhu akbar (Si Allāh ay pinakadakila) nang tatlumpu't tatlo, magsabi kayo ng Subhān -llāh (Napakamaluwalhati ni Allāh) nang tatlumpu't tatlo, at magsabi kayo ng Al-ḥamdu lillāh (Ang papuri ay ukol kay Allāh) nang tatlumpu't tatlo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bigkasin mo ang Qul huwa -llāhu aḥad (Sūrah 112) at ang dalawang ipinampapakupkop (Sūrah 113 at Sūrah 114) kapag gumabi at kapag nagmadaling-araw nang tatlong ulit, sasapat ang mga ito sa iyo sa bawat bagay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang taong nagsasabi sa kinaumagahan ng bawat araw at kinagabihan ng bawat gabi: Bismi -llāhi -lladhī lā yaḍurru ma`a -smihi shay'un fi -l'arḍi wa lā fi -ssamā'i, wa huwa -ssamī`u -l`alīm (Sa ngalan ni Allāh na walang makapipinsala sa pangalan Niya na anumang bagay sa lupa ni sa langit at Siya ay ang Nakaririnig, ang Nakaaalam) nang tatlong ulit malibang hindi siya mapipinsala ng anuman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ako: O Sugo ni Allāh, turuan mo po ako ng isang panalangin. Nagsabi siya: Sabihin mo: "Allāhumma, innī a`dhu bika min sharri sam`ī wa min sharri baṣarī wa min sharri lisānī wa min sharri qalbī wa min sharri manīyī. (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa kasamaan ng pandinig ko, laban sa kasamaan ng paningin ko, laban sa kasamaan ng dila ko, laban sa kasamaan ng puso ko, at laban sa kasamaan ng maselang bahagi ko.)"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mga Pag-papaluwalhati na hindi Nagsisisi at Nabibigo ang taga-pagsalita nito O Nagsagawa nito sa likod nang bawat dasal na naitalaga.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga puso ng mga anak ni Adan, ang lahat ng mga ito ay nasa pagitan ng dalawang daliri ng [Panginoong] Napakamaawain gaya ng iisang puso, na ibinabaling-baling Niya saan man Niya loloobin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, noon, kapag pumasok sa masjid, ay nagsasabi: "A`ūdhu bi-llāhi -l`ađīm, wa biwajhihi -lkarīm, wa sulṭānihi -lqadīm, mina -shshayṭāni -rrajīm (Nagpapakupkop ako kay Allāh, ang Sukdulan, sa mukha Niyang marangal, sa kapamahalaan Niyang namamalagi, laban sa Demonyong isinumpa)."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī as’aluka khayrahā, wa khayra mā fīhā, wa khayra mā ursilat bihi, wa a`ūdhu bika min sharrihā, wa sharri mā fīhā, wa sharri mā ursilat bih (O Allah, tunay na ako ay humihingi sa Iyo ng kabutihan nito, ng kabutihan ng nasa loob nito, at ng kabutihan ng bagay na ipinadala kalakip nito; at nagpapakupkop sa Iyo laban sa kasamaan nito, sa kasamaan ng nasa loob nito, at sa kasamaan ng bagay na ipinadala kalakip nito).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang hangin ay bahagi ng awa ni Allah. Naghahatid ito ng awa at naghahatid ito ng pagdurusa. Kapag nakita ninyo ito ay huwag ninyong laitin ito. Hingin ninyo kay Allah ang kabuitahn nito. Magpakupkop kayo kay Allah laban sa kasamaan nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan [ang Sinabi nilang dalawa],Tunay na sila ay pinaparusahan ng parusang naririnig ng lahat ng mga hayop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O `Abbās, o tiyuhin ng Sugo ni Allāh, hilingin ninyo kay Allāh ang kaligtasan sa Mundo at Kabilang-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Aming natapos ang araw at kasama nito,ang lahat ng pamamahala at Kapurihan ay sa Allah,Walang [diyos na] may karapatan upang sambahin maliban sa Allah ng nag-iisa.Walang Katambal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah sumuko ako sa Iyo at naniwala sa Iyo at ako ay nagtiwala at Nagbalik-loob sa Iyo at dahil sa Iyo ako ay nakipaglaban,O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyong Kadakilaan ,Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Iyo,na iligaw Mo ako,Ikaw ang walang hanggan,na walang kamatayan; At Jinn at Tao ay namamatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalasan ninyo ang pagsabi ng Yā dha -ljalāli wa –l’ikrām (O Karapat-dapat sa pagpipitagan at pagpaparangal).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ang isang lalaki sa Propeta-pagpalaain siya ni Allah at pangalagaan-at sinabi niyang: O Sugo ni Allah,Gusto kong maglakbay,bigyan mo ako ng pabaon,Nagsabi siya:(( Naway pabaunan ka ni Allah ng Takot [sa Allah]))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa gabi ay may oras na kapag natapatan ng isang taong Muslim na humihiling kay Allah, pagkataas-taas Niya, ng kabutihang kabilang sa nauukol sa Mundo at Kabilang-buhay, bibigyan siya nito. Iyon ay sa bawat gabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nahihirapan ba ang isa sa inyo na makakuha sa bawat araw ng isanlibong kabutihan!)) Nagtanong sa kanya ang isa sa mga naka-upo sa kanya: Papaano makukuha ang isanlibong kabutihan?Nagsabi siya: ((Luwalhatiin Siya ng isandaang beses,at maisusulat sa kanya ang isanlibong kabutihan,at mabubura sa kanya ang isanlibong kamalian
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagsabi ng Subḥāna -llāhi wa biḥamdih (napakamaluwalhati ni Allāh at kalakip ng papuri sa Kanya), magtatanim para sa kanya ng isang punong datiles sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan na ang Propeta-pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan-kapag itinaas niya ang dulang niya-sinasabi niyang:(( Ang lahat ng papuri ay sa Allāh,Taglay [Niya] ang maraming pagpupuri, ang mga magaganda at pagpapala,Hindi ito mababayaran o di kaya ay maiwanan,o di kaya ay maaaring gawin na wala ang ating Panginoon))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, Ikaw ang bisig ko, ang tagatulong ko; dahil sa Iyo, kikilos ako, lulusob ako, at makikipaglaban ako.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dalawang [panalanging] hindi tinatanggihan o madalang tinatanggihan: ang panalangin sa sandali ng panawagan [sa ṣalāh] at sa sandali ng tindi ng labanan nang nagdidikit [na ang magkalaban] sa isa't isa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si `Alīy bin Abī Ṭālib, malugod si Allah sa kanya, na dinalhan ng isang hayop upang sakyan ito. Noong nailagay niya ang paa niya sa estribo, sinabi niya: Bismi ­llāh (Sa ngalan ni Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! ilayo mo ako sa masasamang pag-uugali,mga gawain,pagnanasa at mga sakit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innā naj`aluka fī nuḥūrihim wa na`ūdhu bika min shurūrihim (O Allah, tunay na kami ay naglalagay sa Iyo sa mga leeg nila at nagpapakupkop sa Iyo laban sa mga kasamaan nila).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga matitirang matuwid ay Lā ilāha illa –llāh (Walang Diyos kundi si Allah), Subḥāna –llāh (Napakamaluwalhati ni Allah), Al-ḥamdu lillāh (Ang papuri ay ukol kay Allah), at Lā ḥawla wa lā qūwata illā bi-llāh (Walang kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī as'aluka bi'annī ashhadu annaka anta -llāhu lā ilāha illā anta -l'ahadu -ṣṣamadu -lladhī lam yalid wa lam yūlad wa lam yakul lahu kufuwan aḥad. (O Allāh, tunay na ako ay humihiling sa Iyo yamang tunay na ako ay sumasaksi na Ikaw ay si Allāh: walang [totoong] Diyos kundi Ikaw, ang Iisa, ang Dulugan, na hindi nagkaanak at hindi ipinanganak at walang isa na sa Kanya ay naging kapantay.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allāh, kung paano Mong pinaganda ang pagkalikha sa akin, pagandahin mo ang kaasalan ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ka [ng paggunita] sa pag-iwan ko sa iyo ng apat na salita,kung ito ay titimbangin sa sinabi mo mula sa buong araw na ito,magiging katumbas niya ito sa timbang:"Kaluwalhatian sa Allah at sa Kanya ang ang lahat ng papuri,sa dami ng bilang ng Kanyang nilikha,at sa Kanyang kaluguran at s bigat ng Kanyang Trono [Dakilang Luklukan] at lawak [ng naisulat] ng Kanyang mga salita"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī a`ūdhu bika mina -l`ajzi wa -lkasli wa -lbukhli wa -harami, wa `adhābi -lqabr... (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa kawalang-kakayahan, katamaran, karamutan, pag-uulyanin, at pagdurusa sa libingan...)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī a`ūdhu bika mina -ljū`i fainnahu bi’sa -ḍḍajī`u wa a`ūdhu bika mina -lkhiyanati fainnahu bi’sati -lbiṭānah (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa gutom sapagkat tunay na ito ay kay saklap na kasiping at nagpapakupkop sa Iyo laban sa kataksilan sapagkat tunay na ito ay kay saklap na kapalagayang-loob).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko ba ituturo sa iyo ang mga pananalita na itinuro sa akin ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kahit na sa iyo ay mayroong tulad ng isang bundok na utang,babayaran ito ni Allah para sa iyo?Sabihin mong:(( O Allah! Gawing sapat sa akin ang anumang iyong pinayagan bilang kapalit sa anumang Iyong ipinagbawal at gawin akong malaya ng pangangailangan sa iba maliban sa Iyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī a`ūdhu bika mina -l`ajzi wa -lkasli wa -ljubni, wa -lharami, wa -lbukhl; wa a`ūdhu bika min `adhābi -lqabri; wa a`ūdhu bika min fitnati -lmaḥyā wa -lmamāti. (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa kawalang-kakayahan, katamaran, karuwagan, pag-uulyanin, at karamutan; nagpapakupkop sa Iyo laban sa pagdurusa sa libingan at laban sa pagdurusa sa Impiyerno; at nagpapakupkop sa Iyon laban sa tukso ng buhay at kamatayan.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag siya ay naglakbay,Nagpapakupkop siya sa kahirapan ng paglalakbay,at sa Nakakapag-hinagpis na daratnan,At Kakulangan pagkatapos ng kaganapan,at sa panalangin ng mga naaapi,at sa masamang paningin sa Pamilya at sa kayamanan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag hihiga ang isa sa inyo sa higaan niya, pagpagin niya ang higaan niya ng laylayang panloob ng tapis niya sapagkat tunay na siya ay hindi nakaaalam kung ano ang pumalit sa kanya sa ibabaw nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magpakupkop kayo kay Allāh laban sa hirap ng kasawian, sa pagkaabot ng kahapisan, sa kasamaan ng wakas, at sa pagkatuwa ng mga kaaway.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī a`ūdhu bika min fitnati -nnāri wa `adhābi -nnāri wa min sharri -lghinā wa -lfaqr. (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa tukso ng Impiyerno, sa pagdurusa sa Impiyerno, at sa kasamaan ng yaman at karalitaan.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magkaroon ka ng pangingilag sa pagkakasala kay Allah at pagdakila [kay Allah] sa bawat mataas na lugar.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kapag nagdaan ang sangkatlo ng gabi, ay bumabangon at nagsasabi: "O mga tao, alalahanin ninyo si Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami noon, kapag umakyat kami, ay nagdadakila, at kapag bumaba kami, ay nagluluwalhati.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang magsabi ng Lā ilāha illa -llāhu wa -llāhu akbar (Walang Diyos kundi si Allah at si Allah ay Pinakadakila), patotohanan ito ng Panginoon nito at magsasabi naman Siya ng Lā ilāha illā anā wa anā akbar (Walang Diyos kundi Ako at Ako ay Pinakadakila).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Abū Ṣāliḥ noon ay nag-uutos sa amin, kapag nagnais ang isa sa amin na matulog, na mahiga sa kanang tagiliran niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang demonyo ay nagsabi: "Sumpa man sa kapangyarihan Mo, o Panginoon ko, hindi ako titigil sa pagliligaw ko sa mga lingkod Mo hanggat nananatili ang mga kaluluwa nila sa mga katawan nila." Nagsabi ang Panginoon: "Sumpa man sa kapangyarihan Ko at kapitaganan Ko, hindi Ako hihinto sa pagpapatawad Ko sa kanila hanggat humihingi sila ng tawad sa Akin."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pangilagan ninyo ang mga panalangin ng naapi sapagkat tunay na ang mga ito ay umaakyat sa langit na para bang ang mga ito ay mga dagitab."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Afṭara `indakumu ­ṣṣā'imūna wa akala ta`āmakumu ­l'abrāra wa ṣallat `alaykumu ­lmalā'ikah. (Nagsagawa ng ifṭār sa piling ninyo ang mga nag-aayuno, kumain ng pagkain ninyo ang mga nagpapakabuti, at dumalangin para sa inyo ang mga anghel.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsabi ng :Ako ay humuhingi ng Kapatawaran sa Allah,Na Wala ng ibang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya,Ang may Walang-hanggang buhay,Ang may Walang hanggang Kapangyarihan,At nagbabalik-loob ako sa Kanya)) Patatawarin ang mga kasalanan niya,;Kahit pa siya ay tumalikod [ sa oras ng pakikibaka sa landas ni Allah] sa Hukbong sandatahan [ng kalaban].))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nanalangi ng isang buwan pagkatapos yumuko,Nanalangin siya sa mga tribu mula sa mga Anak ni Sulaym,Nagsabi siya: Nagpadala siya ng Apatnapo-o Pitumpo nag-aalinlangan siya rito-mula sa mga [mahusay na]Tagabasa[ at nakasa-ulo ng Qur-an] sa mga tao na Walang pananampalataya,ipinadala sila sa kanila,ngunit pinatay lang sila,At sa pagitan nila at pagitan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay Kasunduan,Hindi kopa siya nakitang magalit sa isang tao tulad ng pagkagalit niya sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Gawin Mong sa puso ko ay may liwanag at sa paningin ko ay may liwanag,at sa pandinig ko ay may liwanag,at sa bandang kanan ko ay may liwanag,at sa bandang kaliwa ko ay may liwanag,at sa itaas ko ay may liwanag,at sa ilalim ko ay may liwanag,at sa harapan ko ay may liwanag,at sa likod ko ay may liwanag,At gawin Mo sa akin ang liwanag
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nag-eklips ang araw noong panahon ng sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kaya`t napatayo siya na nasisindak,natakot siya na dumating na ang huling sandali,hanggang sa dumating siya sa masjid at tumayo siya,nagdasal ng may pinakamahabang pagtayo at pagpapatirapa,na hindi ko nakita sa dasal niya kailanman,pagkatapos ay nagsabi siya:Tunay na ang mga tanda na ito na ipinadadala ni Allah-kamahal-mahalan siya at kapita-pitagan,ay hindi dahil sa kamatayan ng isang tao o dahil sa pagkabuhay niya,bagkus ipinadadala ni Allah ang mga ito upang gisingin ang takot sa pamamagitan nito ng mga lingkod niya,kaya`t kapag nakakita kayo mula rito ng anuman,magmadali kayo sa pag-alala kay Allah,pagdalangin sa kanya at paghingi ng tawad sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, pagalingin mo si Sa`d, o Allah pagalingin mo si Sa`d
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, iligtas Mo si `Ayyāsh bin Abī Rabī`ah. O Allah, iligtas mo si Salamah bin Hishām. O Allah, iligtas Mo si Al-Walīd bin Al-Walīd. O Allah, iligtas Mo ang mga pinahihinang kabilang sa mga mananampalataya. O Allah, tindihan Mo ang tapak Mo sa [liping] Muḍarr. O Allah, gawin Mo itong mga taon gaya ng mga taon [ng taggutom ni Propeta] Jose.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Panginoon tulungan mo ako (sa pag alaala at pasasalamat at mabuting pagsamba sa Iyo)at huwag mo silang tulungan(mapigilan ako sa pag-alaala at pasasalamat at mabuting pagsamba)sa Iyo,Ipagkaloob Mo sa akin tagumpay at Huwag Mo silang hayaan na magtagumpay laban sa akin,at Linlangin Mo sila para sa akin at huwag Mo silang hayaang maglinlang laban sa akin, Patnubayan Mo ako at padiliin sa akin ang Iyong patnubay,at tulangan Mo Ako sa sinumang mang-api sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Aking hinihilin sa Iyo ang Patnubay at Pagkatakot at Pagkamarangal at Pagkamayaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah sa Iyo ako ay sumuko at sa Iyo ako ay naniwala at sa Iyo ako ay umaasa at sa Iyo ako ay lumingon [upang magsisi] at upang makipagtalo,O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Kadakilaan Mo,Wala nang Ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Iyo,Sa pagligaw Mo sa akin,Ikaw ang [walang hanggang] Buhay,na Hindi Namamatay; At ang mga Engkanto at mga Tao ay namamatay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah,Patawarin mo ako sa anumang unang nagawa ko at sa anumang huling nagawa ko at sa lahat ng inililihim ko at sa lahat ng ipinapakita ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses