Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Lā ilāha illā -llāhu -l`ađīmu -lḥalīm, lā ilāha illā -llāhu rabbu -l`arshi -l`ađīm, lā ilāha illā -llāhu rabbu -ssamawāti wa rabbu -l’arḍi wa rabbu -l`arshi -lkarīm (Walang Diyos kundi si Allāh, ang Sukdulan, ang Matimpiin. Walang Diyos kundi si Allāh, ang Panginoon ng tronong sukdulan sa laki. Walang Diyos kundi si Allāh, ang Panginoon ng mga langit at lupa at ang Panginoon ng tronong marangal).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, Ikaw ang bisig ko, ang tagatulong ko; dahil sa Iyo, kikilos ako, lulusob ako, at makikipaglaban ako.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innā naj`aluka fī nuḥūrihim wa na`ūdhu bika min shurūrihim (O Allah, tunay na kami ay naglalagay sa Iyo sa mga leeg nila at nagpapakupkop sa Iyo laban sa mga kasamaan nila).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses