Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakamalapit na kalagayan ng alipin sa panginoon nito ay kapag siya ay nagpatirapa,kaya`t paramihin dito ang panalangin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Aling panalangin ang pinakadinidinig? Nagsabi siya: Ang oras ng huling bahagi ng gabi at sa wakas ng mga dasal na isinatungkulin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang si Allah -Pagkataas-taas Niya- ay Napaka-dalisay,at wala Siyang tinatanggap (na gawain) maliban kung ito ay dalisay.At katotohanang si Allah ay nag-utos sa mga mananampalataya tulad ng pag-uutos Niya sa kanyang mga Sugo, Nagsabi Siya-Pagkataas-taas Niya;" O kayong mga Sugo! Kumain kayo nang lahat ng Halal o Ipinapahintulot at magsigawa kayo ng kabutihan"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pananalangin sa pagitan ng Azan at Iqamah ay hindi natatanggian
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May tatlong panalangin na tintutugong walang duda hinggil sa mga ito: ang panalangin ng inapi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa gabi ay may oras na kapag natapatan ng isang taong Muslim na humihiling kay Allah, pagkataas-taas Niya, ng kabutihang kabilang sa nauukol sa Mundo at Kabilang-buhay, bibigyan siya nito. Iyon ay sa bawat gabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dalawang [panalanging] hindi tinatanggihan o madalang tinatanggihan: ang panalangin sa sandali ng panawagan [sa ṣalāh] at sa sandali ng tindi ng labanan nang nagdidikit [na ang magkalaban] sa isa't isa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī as'aluka bi'annī ashhadu annaka anta -llāhu lā ilāha illā anta -l'ahadu -ṣṣamadu -lladhī lam yalid wa lam yūlad wa lam yakul lahu kufuwan aḥad. (O Allāh, tunay na ako ay humihiling sa Iyo yamang tunay na ako ay sumasaksi na Ikaw ay si Allāh: walang [totoong] Diyos kundi Ikaw, ang Iisa, ang Dulugan, na hindi nagkaanak at hindi ipinanganak at walang isa na sa Kanya ay naging kapantay.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pangilagan ninyo ang mga panalangin ng naapi sapagkat tunay na ang mga ito ay umaakyat sa langit na para bang ang mga ito ay mga dagitab."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses