အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

ကျွန်တစ်ဦးသည် မိမိအရှင်မြတ်နှင့် အနီးကပ်ဆုံးအချိန်မှာ စဂ်ျဒဟ် ဦးချနေချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အသင်တို့သည် (ထိုအချိန်၌)ဒုအာအမြောက်အမြား တောင်းခံကြပါ။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်