زیر شاخه ها

فهرست احادیث

نزدیک ترین حالت بنده به پروردگارش زمانی است که در سجده قرار دارد، پس- درسجده - زیاد دعا کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کدامين دعا به اجابت نزديک تر است؟ فرمود: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَواتِ المَكْتُوباتِ»: «دعا در دلِ نيمه ی پايانيِ شب و دعا در پايان نمازهای فرض».
عربي انگلیسی فرانسوی
الله پاک است و فقط پاکيزه را می پذيرد. الله به مؤمنان همان دستوری را داده که به پيامبران داده است؛ چنانکه می فرمايد: «(دستور داديم:) ای پيامبران، از نعمت های پاکی که نصيب تان کرده ايم، بخوريد و کارهای شايسته انجام دهيد».
عربي انگلیسی فرانسوی
دعای بین اذان و اقامه رد نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
بی گمان سه دعای مستجاب وجود دارد که در پذيرفته شدن آنها شکی نيست: دعای مظلوم.
عربي انگلیسی فرانسوی
در شب لحظه ای است که اگر بنده ی مسلمانی آن را دريابد و در آن، امرِ نيکی از امور دنيا و آخرت را از الله متعال درخواست کند، الله خواسته اش را برآورده می سازد؛ و اين لحظه در همه ی شب ها وجود دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دو دعا رد نمی شود، يا خيلی کم پیش می آید که پذیرفته نشوند: دعا در هنگامِ اذان و دعا در هنگامِ جنگ که لشکريان در هم می ريزند (و تنور جنگ داغ می گردد).
عربي انگلیسی فرانسوی
براستی با توسل به اسم اعظم الله از او درخواست نمود؛ اسم اعظمی که هرگاه به وسیله ی آن از او خواسته شود، عطا می کند و چون با آن دعا شود، اجابت می نماید.
عربي انگلیسی فرانسوی
از دعای مظلوم بترسيد که همچون جرقه ی آتش به آسمان می رود.
عربي انگلیسی فرانسوی
دعا در میان اذان و اقامه رد نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی