فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

بنده د سجدې پر مهال خپل رب ته تر ټولو نږدې وي، نو ډیرې دعاګانې وکړئ.
عربي انګلیسي فرانسوي