ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

‘దాసుడు తన ప్రభువుకు ‘సజ్దా స్థితిలో ఉన్నప్పుడూ’ అతిసమీపంగా ఉంటాడు కాబట్టి మీరు ఆ స్థితిలో ఎక్కువగా దుఆ చేస్తూ ఉండండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్