උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

“ගැත්තා තම පරමාධිපතිට වඩාත් සමීපයෙන් සිටිනුයේ ඔහු සුජූද් කරන්නෙකු ලෙස සිටින විටදීය. එහෙයින් (සුජූද් හි) නුඹලා අධික ලෙස ප්රාර්ථනා කරන්න.”
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
වඩාත් සවන් දෙනු ලබනුයේ කවර ප්රාර්ථනාවක් ද? යැයි විමසන ලදී. “රාත්රිය අවසානයේ මධ්යස්තභාගයේ හා අනිවාර්යය සලාතයන්ට පසුව ඉල්ලන ප්රාර්ථනාව“ යැයි පවසා සිටියේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම අල්ලාහ් පිවිතුරුය. ඔහු පිවිතුරු දෑ මිස වෙනකක් පිළිගන්නේ නැත. සැබැවින්ම උත්තරීතර අල්ලාහ් කවර නියෝගයක් රසූල්වරුන්ට කර ඇත්තේද එයම දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන් හටත් නියෝග කර ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අදාන් හා ඉකාමත් අතර ප්රාර්ථනාව ප්රතික්ෂේප කරනු නොලබනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කිසිදු සැකයකින් තොරව පිළිගනු ලබන ප්රාර්ථනා තුනක් ඇත. අපරාධයට ලක් වූ අයගේ ප්රාර්ථනාව.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම රාත්රියේ හෝරාවක් ඇත. මෙලොව හා මතුලොව කරුණක් පිළිබඳ යහපතක් මිනිසෙකු අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලා සිටින විට, එය(එම හෝරාව)ට සමාන්තරව පිහිටියේ නම් එය ඔහුට පිරිනමනු මිස නැත. එය මුලු රාත්රියේම වේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
දෙපිරිසක ගේ ප්රාර්ථනාවන් දෙවිදුන් වන අල්ලාහ් ප්රාතික්ෂේප නොකරයි කෙනෙකු අසාන් හා ඉකාමත් අතර උසුරන ප්රාර්ර්ථනාවද තවද යුද්ධ වාතාවරණයේ උසුරන ප්රාර්ථනාව ද අල්ලාහ් පිලිගනී යැයි නබි තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ සහ්ල් බින් සහ්ද් රලියල්ලාහු අන්හු
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ