فهرست احادیث

آيا بزرگترين گناهان كبيره را به شما معرفى كنم؟
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه کسی برادر (مسلمان اش) را دوست داشته باشد، پس به او خبر دهد كه او را دوست دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
گناهان كبيره عبارتند از: شرک به الله متعال، بدرفتارى با والدين، قتل نفس، سوگند دروغ.
عربي انگلیسی فرانسوی
كسى كه براى بيوه زن ها و بينوايان كوشش مى كند، مانند مجاهديست در راه الله متعال.
عربي انگلیسی فرانسوی
از هفت گناه هلاک كننده دورى كنيد، گفتند: يا رسول الله، كدامها هستند؟ فرمودند: "شرک ورزيدن به الله متعال، سحر، قتل نفسى كه الله متعال آن را حرام كرده مگر با حق آن، رباخوارى، خوردن مال يتيم، فرار كردن هنگام نبرد در جهاد مسلحانه، و تهمت زدن به زنان مؤمن پاكدامن بى گناه.
عربي انگلیسی فرانسوی
من بى نيازترين شريک ها به شرک هستم، هر كسى عملى انجام دهد كه غير من را در آن شريک خويش كند، او و شركش را به حال خود رها مى كنم.
عربي انگلیسی فرانسوی
منزل هاى خود را آرامگاه نكنيد، و آرامگاه من را عيدگاه نكنيد، و بر من صلوات بفرستيد، چونكه هر كجا كه باشيد صلوات شما به من خواهد رسيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى گواهی دهد كه همانا الهى نيست غير از الله و او همتايى ندارد، و همانا محمد بنده و پيامبر اوست، و همانا عيسى بنده الله و پيامبر اوست، و کلمۀ اوست؛ که او را به مریم القا نمود، و روحی از جانب اوست، و بهشت حقّ است و آتش (دوزخ) حقّ است، الله متعال با هر عملی که داشته باشد، او را وارد بهشت می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى با الله ملاقات كند و براى او شريكى قرار نداده باشد وارد بهشت مى شود، و هر كسى با الله ملاقات كند و براى او شريكى قرار داده باشد وارد آتش (دوزخ) مى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى براى من آنچه كه بين دو فک دهانش، و آنچه كه بين پاهايش وجود دارد را ضمانت كند، من براى او بهشت را ضمانت مى كنم.
عربي انگلیسی فرانسوی
برترین ذكرها: (لا إله إلا الله) هیچ معبودی به حقی نیست جز الله.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهشت به يكى از شما نزديک تر از بند كفش هايش است، و (همچنين) آتش (دوزخ) مانند آن.
عربي انگلیسی فرانسوی
نمازهاى پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان باعث بخشش گناهان انجام شده در بين آنها مى شود، اگر از گناهان بزرگ دورى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ رنج، بيماری، نگرانی، ناراحتی، آزار و غم و اندوهی به مسلمان نمی رسد و حتی خاری در پايش فرو نمی رود مگر اينکه الله متعال گناهانش را به سبب آن می بخشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آتش (دوزخ) با شهوات پوشيده شده، و بهشت با سختى ها پوشيده شده است
عربي انگلیسی فرانسوی
حق مسلمان بر مسلمان، پنج مورد است: جواب سلام، عيادت بيمار، و همراهى جنازه، و قبولى دعوت، و دعا براى عطسه كننده.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله مردى را بيامرزد كه در هنگام خريد و فروش، و در هنگام طلب بدهى، آسان گير باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردى بود كه به مردم قرض مى داد، و به خدمتکار خود مى گفت: اگر پيش كسى رفتى و تنگدست بود، آن را ببخش، شايد الله ما را ببخشد، پس هنگامى كه با الله ملاقات كرد او را بخشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى براى آموختن دانش سفر كند، اين كار او در راه الله متعال مى باشد، تا زمانى كه برگردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه دو مسلمان با شمشيرهايشان در برابر همديگر قرار گيرند، قاتل و مقتول در آتش (دوزخ) هستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
آنچه كه حلال مى باشد واضح است، و آنچه كه حرام مى باشد واضح است، و در بين آنها مواردى قابل اشتباه وجود دارد كه بسيارى از مردم از آنها بى خبرند، پس هر كسى از آن موارد قابل اشتباه دورى جست، خود را از گناه در دين و ناموس خود محفوظ كرده است، و هر كسى مرتكب اين موارد قابل اشتباه شد، مرتكب حرام شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال به بدن ها، و چهرهاى شما نگاه نمى كند، اما به قلب ها و اعمال شما مى نگرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
كليه ى اعمال بستگى به نيت آنها دارد، و براى هر فردى آنچه كه نيت كرده خواهد بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردى به پيامبر - صلى الله عليه و سلم - گفتند: من را نصيحت كنيد، فرمودند: خشمگين مشو، آن مرد چندين بار طلب درخواست خود را تكرار كرد، فرمودند: خشمگين مشو.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر شما به درستى بر الله متعال توكل حقيقى داشتيد، ( الله متعال ) به شما همانند پرنده هايى كه صبح با شكم خالى مى روند و شب ها با شكم پر بر مى گردند، رزق و روزى مى دادند.
عربي انگلیسی فرانسوی
بنده اى گناهى را انجام داد، و گفت: الهى! گناه مرا ببخش، پس الله متعال فرمودند: بنده ام گناهى انجام داد، و دانست پروردگارى دارد كه گناهان را مى بخشد، و گناهكاران را مجازات مى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
عدالتگران در (روز قيامت) نزد الله بر روى منبرهايى از نور قرار دارند، كسانى كه در حكمشان و با اهلشان و با رعيت عدالت را رعايت مى كنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا مى دانيد غيبت چيست؟ گفتند: الله و رسولش آگاه ترند، فرمودند: ياد كردن برادرت از آنچه كه برايش ناخوشايند است.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردانى هستند كه بدون حق در مال الله دست مى برند، براى آنان در روز قيامت آتش (دوزخ) است.
عربي انگلیسی فرانسوی
از گمان بردن پرهيز كنيد، چونكه گمان بردن دورغ ترين سخن است.
عربي انگلیسی فرانسوی
همه ى انسان ها خطاكار هستند، و بهترين خطاكاران توبه كنندگان مى باشند.
عربي انگلیسی فرانسوی
همه ى نيكى ها صدقه هستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ کار نيکی را کوچک و ناچيز مپندار؛ حتی اينکه گشاده رو با برادرت ملاقات کنی.
عربي انگلیسی فرانسوی
توانمند ( پهلوان ) آنيست كه نيرومندان را بر زمين بيفكند؛ بلكه توانمند ( پهلوان ) كسى است كه بتواند در هنگام خشم خود را كنترل كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى (مردم را) به خيرى راهنمايى كرد، پاداشى مانند پاداش انجام دهنده ی آن را دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به مردگان ناسزا نگوييد که آنها به نتيجه ی اعمال شان رسيده اند
عربي انگلیسی فرانسوی
براى مسلمان جایز نيست كه بيشتر از سه شب برادر مسلمانش را هجران كند، (و هنگامى كه) به همديگر ميرسند، اين روى بر مى گرداند، و او روى بر مى گرداند، و نيكوكارترين آنان كسى است كه شروع به سلام كردن مى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که با خويشاوندانش قطع رابطه کند، وارد بهشت نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
سخن چين وارد بهشت نمى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه دوست دارد رزق وى افزايش يابد، و اجل وى به تأخير بيفتد، پس صله ى رحم را بجاى بياورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزدیک ترین حالت بنده به پروردگارش زمانی است که در سجده قرار دارد، پس- درسجده - زیاد دعا کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه به الله و روز قيامت ايمان دارد، پس خير بگويد يا ساكت شود، و هر كسى كه به الله و روز قيامت ايمان دارد، پس همسایه اش را گرامی دارد، و هر كسى كه به الله و روز قيامت ايمان دارد، پس مهمانش را گرامی دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه به مردم رحم نمى كند، الله نيز به او رحم نمى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
منفورترین اشخاص در نزد الله متعال، كينه توزترين خصومتگران (شخص ستيزه جو و لجوج) مى باشند.
عربي انگلیسی فرانسوی
محبوبترين كلام در نزد الله متعال چهار تا هستند، و فرقى نمى كند با كدام يک شروع كنى: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ.
عربي انگلیسی فرانسوی
بیشترین عاملی که سبب ورود به بهشت می باشد، تقوای الهی و اخلاق نیکو است.
عربي انگلیسی فرانسوی
شرم و حيا از ايمان است.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا دعا عبادت است.
عربي انگلیسی فرانسوی
دو جمله وجود دارند كه در نزد الله رحمان محبوبيت دارند، بر زبان آسان جارى مى شوند، و در ترازوى اعمال سنگين هستند: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ".
عربي انگلیسی فرانسوی
چیزی نزد الله گرامی تر از دعا نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس از آبروی برادرش دفاع کند، الله متعال در روز قيامت آتش دوزخ را از او دور می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس روزانه صد بار بگوید: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" گناهان وی بخشیده می شود هرچند به اندازه ی کف روی دریا باشند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى ده بار گفت: "لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، همانند كسى است كه چهار نفر (برده) از فرزندان اسماعيل را آزاد كرده باشد
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه الله متعال اراده ی خير به او داشته باشد، او را در دين فقيه مى گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال بنده ی پرهيزگارِ بی نیازِ گمنام را دوست دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا پيامبر - صلى الله عليه و سلم - هيچگاه عطر را رد نمى كردند.
عربي انگلیسی فرانسوی
كاملترين مؤمنان از لحاظ ايمانى، بهترين آنان از لحاظ اخلاقى مى باشد، و برگزیده ترين شما كسى است كه با زنانتان بهترين (اخلاق) را داشته باشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا نرمى و لطافت در هر چيزى كه باشد بر آن برترى مى بخشد، و از هر چيزى كه گرفته شود ارزش آن را پايين مى آورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال از بنده ای که غذايی می خورد و او را حمد و سپاس می گويد يا هنگامی که جرعه ای آب می نوشد و الله را حمد و ستايش می کند، راضی و خشنود می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا مؤمن با اخلاق نيكويش به مقام و منزلت روزه دار شب زنده دار مى رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا بهترين شما نيک رفتارترين شماست.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا الله متعال به ستمگر مهلت مى دهد، اما هنگامى كه او را مؤاخذه كرد، هرگز رهايش نمى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
پس از (در گذشت) من، زيان بارترين فتنه ای که برای مردان برجای می ماند، فتنه ی زنان است.
عربي انگلیسی فرانسوی
آسان بگيريد و سختگير نباشيد، و مژده بدهيد و متنفر كننده نباشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى در مكانى اتراق كرد، و گفت: "أعوذ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خلَق"، "من به كلمات و سخنان كامل الله، از گزند مخلوقاتش پناه می برم" تا زمانى كه او در اين مكان اتراق دارد، هيچ چيزى به او زيانى نمى رساند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ يک از شما ايمان نمى آورد تا اينكه من در نزد او محبوب تر از فرزندش، و پدرش، و همه ى مردم باشم.
عربي انگلیسی فرانسوی
چنانچه بگويم: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، يعنى: الهى پاک و منزه هستى، و قابل حمد و ستايش هستى، و هيچ معبود به حقى نيست غير از الله، و الله بزرگ و عظيم است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى دو آيه ى آخر سوره ی بقره را در شب بخواند، برایش بسنده و کافی هستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه حرفى از كتاب الله را قرائت كند براى او يک پاداش دارد، و هر پاداش ده برابر آن مى باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى خود را به چيزى وابسته كند، به آن موكول مى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
كسانى كه مهربان هستند، الله مهربان به آنان رحم خواهد كرد، به اهل زمين رحم كنيد، آنكه در آسمان است به شما رحم خواهد كرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله - صلی الله علیه و سلم - از تراشيدن برخى از موهاى سر و گذاشتن برخى ديگر، نهى كرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما از تکلف (خودنمايى) كردن نهى شديم.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ بنده ای نیست که صادقانه و از ته قلب گواهی دهد که معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و شهادت دهد که محمد، بنده و فرستاده ی اوست، مگر اینکه الله متعال او را بر آتش دوزخ حرام می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اى نوجوان بسم الله بگو، و با دست راستت بخور، و از جلوی خودت بخور.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر كسى از شما غذا خورد با دست راست بخورد، و اگر نوشيدنى آشاميد با دست راست بنوشد، زيرا شيطان با دست چپ مى خورد، و با دست چپ مى نوشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
پاکی نیمی از ایمان است
عربي انگلیسی اسپانیایی
ابريشم و ديبا نپوشيد و در ظرف طلا و نقره چيزی ننوشيد و نخوريد که اينها در دنيا از آنِ کفار است و در آخرت مخصوص شما.
عربي انگلیسی فرانسوی
لباس ابريشمی نپوشيد؛ زيرا هرکس در دنيا لباس ابريشمی بپوشد، در آخرت آن را نخواهد پوشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
معاویه رضی الله عنه بر حلقه ای در مسجد وارد شد و گفت: چه باعث شده اینجا بنشینید؟ گفتند: نشستیم که ذکر و یاد الله کنیم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از کنار دو قبر می گذشتند که فرمودند: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ البَوْل، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»: «آن دو عذاب می شوند به خاطر گناهی كه آن را بزرگ نمی دانستند؛ یکی از آنها به دلیل عدم پرهیز از ادرار و دیگری به سبب سخن چینی عذاب می شود».
عربي انگلیسی فرانسوی
در سفری همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بودم. (هنگام وضو) خواستم موزه های رسول الله صلى الله عليه وسلم را بيرون بياورم که فرمود: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»: «آنها را بيرون نياور، چون آنها را پس از طهارت و وضو پوشيده ام». سپس رسول الله صلى الله عليه وسلم بر موزه هايش مسح نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
یا رسول الله، آيا در حالت جنابت می توانيم بخوابيم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ»: «بله، اگر وضو بگيريد می توانيد بخوابيد».
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يكی از شما وضو می گيرد، باید آب در بينی کند و [جهت تمیز شدن بینی] آن را با فشار از بینی خارج کند. و هركس با سنگ استنجا می كند، عدد فرد را رعايت نمايد. و هرگاه کسی از شما از خواب بيدار شد باید قبل از داخل كردن دست ها در ظرف آب، سه بار آنها را بشويد. زيرا نمی داند به هنگام خواب دستش با چه چيز و كجا در تماس بوده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی شخصی وارد خانه اش می شود و هنگامِ ورود و نيز هنگام غذا خوردن، الله متعال را ياد می کند، شيطان به ياران خود می گويد: اينجا، جای خواب و غذای شب نداريد. و آنگاه که شخصی وارد خانه اش می شود و نامِ الله متعال را نمی بَرَد، شيطان می گويد: هم جای خواب پيدا کرديد و هم غذای شب.
عربي انگلیسی فرانسوی
احترام محمد صلى الله عليه وسلم درباره ی اهل بيتش را پاس بداريد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دنيا شيرين و سبز (دل فريب) است؛ و الله شما را نسل به نسل در زمين قرار می دهد و نگاه می کند کردارتان چگونه است؛ بنابراین از فتنه ی دنيا و فتنه ی زنان بپرهيزيد که نخستين فتنه (و سرآغاز انحراف) بنی اسرائيل، در مورد زنان بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
حيا نتيجه ای جز خير و خوبی به دنبال ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچیک از شما به هنگام ادرار، نه با دست راست آلت تناسلی خود را بگيرد و نه با آن استنجا کند. همچنين هنگام آب خوردن، در ظرف آب تنفس نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
تو با کسی خواهی بود که دوستش داری.
عربي انگلیسی فرانسوی
مثال همنشينِ نيک و همنشينِ بد، مانند دارنده ی مِشک (عطار) و دمنده ی کوره ی آهنگر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای دگرگون کننده ی دل ها، قلبم را بر دين خود استوار بگردان.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که صادقانه از الله متعال درخواست شهادت کند، الله او را به درجه يا جايگاه شهدا می رساند گرچه در رختخواب خود بميرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
زن و مرد مؤمن همواره در جان و مال و فرزند خويش مورد آزمايش قرار می گيرند تا آن که الله متعال را در حالی ملاقات می کنند که هيچ خطا و گناهی بر آنها نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال می فرمايد: هرگاه يکی از عزيزانِ بنده ی مؤمنم را در دنيا از او بگيرم و او به اميد اجر و ثواب صبر کند، نزد من پاداشی جز بهشت ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بر ضدّ خود، فرزندان و اموال تان دعا نکنيد؛ مبادا بددعاييِ شما با لحظه ی اجابت دعا از سوی الله همزمان گردد و آنگاه دعای تان پذيرفته شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
دعای هريک از شما پذيرفته می شود مادامی که عجله نکند و نگويد: دعا کردم و دعايم پذيرفته نشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کدامين دعا به اجابت نزديک تر است؟ فرمود: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَواتِ المَكْتُوباتِ»: «دعا در دلِ نيمه ی پايانيِ شب و دعا در پايان نمازهای فرض».
عربي انگلیسی فرانسوی
پس نزد پدر و مادرت برگرد و رفتار نيک و پسنديده ای با آنان داشته باش.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين ديناری (مالی) که مسلمان انفاق می کند، ديناری است که خرجِ خانواده اش می کند؛ و ديناری است که برای مرکب خود در راه الله هزينه می نمايد و ديناری است که در راه الله برای يارانش صرف می نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما خوابی ديد که از آن خوشَش می آيد، بداند که آن خواب از سوی الله است پس باید الله را سپاس گوید و آن را - برای ديگران - بازگو نماید.
عربي انگلیسی فرانسوی
شگفتا از حال مؤمن که همه ی اوضاع و احوالش برای او خير است و کسی جز مؤمن، چنين وضعی ندارد: اگر با امر خوشايندی مواجه شود، شکر می کند و اگر دچار زيان و امر ناگواری شود، صبر می نمايد؛ و اين برای او خير است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی که رسول الله صلى الله عليه وسلم عطسه می زد، دست يا لباسش را روی دهانش می گذاشت و با آن از صدايش می کاست.
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا از چیزی به شما خبر ندهم که بیش از مسیح دجال در مورد آن بر شما می ترسم؟ گفتند: بله ای رسول خدا؛ فرمود: شرک پنهان؛ اینکه مردی برخاسته و به نماز می ایستد و چون متوجه نگاه دیگری می شود، نمازش را آراسته می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
فلانی، چرا چنین وضعی داری؟ مگر تو امر به معروف و نهی از منکر نمی کردی؟! می گويد: بله، من به کارهای نيک و پسنديده امر می کردم، ولی خود آنها را انجام نمی دادم و از منکر و کارهای زشت بازمی داشتم، اما خود آنها را انجام می دادم.
عربي انگلیسی فرانسوی
قبر مرا به محلی برای رفت و آمد در زمانی مخصوص به شیوه ای مخصوص تبدیل نکنید و خانه های تان را به قبرستان تبديل نكنيد و بر من درود بفرستيد؛ زيرا هر جا باشید، درودتان را به من می رسانند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی که لباس می پوشيد و هنگامی که وضو می گيريد، از سمتِ راست بدن تان آغاز کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس دو دختربچه را سرپرستی کند تا به سن بلوغ برسند، روز قيامت درحالی (به ميدان حشر) می آيد که من و او مانند اين دو خواهيم بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
سوگند به ذاتی که جانم در دستِ اوست، وارد بهشت نمی شويد تا اينکه ايمان داشته باشيد و ايمان نمی آورید مگر زمانی که يکديگر را دوست بداريد؛ آيا شما را به کاری راهنمايی نمايم که اگر انجامش دهيد يکديگر را دوست خواهيد داشت؟ سلام گفتن را در ميان خود رواج دهيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيدم: الله متعال کدامین عمل را بیشتر دوست دارد؟ فرمود: «نمازِ سرِ وقت». گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: «نيکی به پدر و مادر».
عربي انگلیسی فرانسوی
اين (صدای) سنگی بود که هفتاد سال قبل به دوزخ پرتاب شد و همچنان به قعر دوزخ پايين می رفت تا اينک به قعر دوزخ رسيد و شما صدای افتادن آن را شنيديد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شخصی نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم با دست چپش غذا خورد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم به او فرمود: «با دست راستِ خود بخور». آن مرد گفت: نمی توانم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «هيچگاه نتوانی». چيزی جز کبر، آن مرد را از اطاعت بازنداشت؛ از آن پس نمی توانست دست راستش را به سوی دهانش بلند کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
فال گرفتن از مصاديق شرک است، فال گرفتن از مصاديق شرک است و هيچيک از ما نيست مگر اينکه به نحوی دستخوش فال می شود اما الله متعال با توکل کردن به او، آن را از بين می برد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد سعيد بن جبير بودم که گفت: چه کسی از شما ستاره ای را دید که ديشب سقوط کرد؟ گفتم: من. سپس گفتم: من مشغول نماز خواندن نبودم بلکه عقربی مرا نيش زده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
نه سرایت بیماری و نه بدشگونی و نه هامه و نه صفر هیچیک در اسلام جایگاه و اصالتی ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که الله و رسولش را دوست دارد و الله و رسولش او را دوست دارند، الله فتح و پيروزی را به دست او رقم خواهد زد.
عربي انگلیسی فرانسوی
چه کسی به نام من سوگند ياد می کند که من فلانی را نمی بخشم؟ حال آنکه من او را بخشيدم و عمل تو را باطل و تباه گردانيدم.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر انسانی که به ناحق و مظلومانه کشته شود، نخستين فرزند آدم، در گناه قتلش شريک است؛ زيرا او نخستين کسی بود که قتل و خونريزی را بنا نهاد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا نمی دانی که اسلام گناهانِ پيش از خود را نابود می کند و هجرت گناهانِ قبل از خود را از ميان می برد و حج نيز گناهان گذشته را نابود می گرداند؟
عربي انگلیسی فرانسوی
بنده با بی فکری و بی توجه به اينکه سخنش درست است يا خير، سخنی بر زبان می آورد که به موجب آن از مسافتی بيش از فاصله ی ميان مشرق و مغرب در آتش دوزخ می افتد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس هنگام بيرون آمدن از خانه اش بگويد: (بِسمِ اللهِ، تَوَکلْتُ عَلَى اللهِ، وَ لَا حَولَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله): «به نام الله، بر الله توکل کردم و هيچ قدرت و توانايی جز از طرف او نيست). به او گفته می شود: برای تو کافی است، هدايت و کفايت و محافظت شده ای و شيطان از او فاصله می گيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
تقوای الله پيشه کنيد، نمازهای پنجگانه را بخوانيد، ماه رمضان را روزه بگيريد، زکات اموال تان را ادا نماييد و از اميران و کارداران خود اطاعت کنيد تا به بهشت پروردگارتان وارد شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه کسی از شما با برادرِ (مسلمانِ) خود ملاقات کرد، باید به او سلام کند؛ و اگر درختی يا ديواری يا سنگی در ميان شان حايل شد و باز او را ديد، - دوباره نيز- به او سلام بگويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
«آيا شما را به کاری راهنمايی کنم که الله به سبب آن گناهان را محو می کند و درجات شما را بالا می برد؟» گفتند: بله ای رسول خدا؛ فرمود: «وضوی کامل رفتن در سختی ها و گام های زياد به سوی مساجد و پس از هر نمازی به انتظار نماز بودن؛ مواظبت بر این موارد مانند پاسداری در راه الله است».
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا شما را از بهترين کارتان و پاک ترين آنها نزد فرمانروای تان - پروردگار متعال- آگاه نکنم؟
عربي انگلیسی فرانسوی
من کلمه ای می دانم که اگر آن را بگويد، خشمش فرو می نشيند. اگر بگويد: أَعْوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، خشمش برطرف می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
خواب خوب از سوی الله است و خوابِ بد (خواب پريشان) از سوی شيطان.
عربي انگلیسی فرانسوی
زبانت را حفظ کن و خلوت و عبادت خانه ات را بر خود لازم بگير و بر گناهانت گريه کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
در بهشت صد درجه وجود دارد که الله متعال آن را برای مجاهدانِ راه خود مهیا کرده است و فاصله ی هر درجه با درجه ی ديگر، به اندازه ی فاصله ی بين زمين و آسمان می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله عز وجل می فرمايد: من با بنده ام مطابق گمانی که نسبت به من دارد، رفتار می کنم و هرجا مرا ياد کند، با او خواهم بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکه دوست دارد به مردی از اهل بهشت بنگرد، به اين شخص نگاه کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر دنيا نزد الله به اندازه ی بال پشه ای ارزش می داشت، به هيچ کافری يک جرعه آب هم در دنيا نمی داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
خوار و زبون باد، خوار و زبون باد، خوار و زبون باد کسی که پدر و مادرش، هر دو يا يکی از آنها به سن پيری برسند و او (با خدمت به آنها) وارد بهشت نشود.
عربي انگلیسی فرانسوی
مُفَرِّدان گوی سبقت را ربودند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هريک از شما شب هنگام که می خوابد، شيطان سه گره بر پُشت سرِ او می زند و هنگامِ بستنِ هر گرهی - در گوش او - می گويد: شبی دراز در پيش داری؛ بخواب.
عربي انگلیسی فرانسوی
آتش دوزخ دو چشم را لمس نمی کند: چشمی که از خوف و خشيت الله بگريد؛ و چشمی که برای نگهبانی در راه الله بيدار بماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر امتی فتنه و آزمونی دارد؛ آزمون امت من، مال و ثروت دنياست.
عربي انگلیسی فرانسوی
همه ی افراد امتم بخشيده می شوند مگر کسانی که گناهان شان را آشکار می کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ بنده ای (عيبِ) بنده ای را نمی پوشاند مگر اینکه الله متعال در قيامت (عيوب و گناهان) او را می پوشاند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچیک از شما نميرد، مگر اينکه به الله - عز وجل - گمان نيک داشته باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شبی که مرا به آسمان ها بردند، ابراهيم - عليه السلام - را ديدم که به من گفت: ای محمد، از طرف من به امتت سلام برسان و به آنها خبر بده که بهشت، خاکی پاکيزه و آبی گوارا دارد و زمينی هموار و حاصلخيز است که نهال ها و کاشته هايش سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، وَلا إلهَ إِلا اللهُ، واللهُ أكْبَرُ می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
از نبوت چيزی جز بشارت ها باقی نمانده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر به اندازه ی کوه احد طلا داشته باشم، این باعث خوشحالی من خواهد بود که سه شب بر من نگذرد مگر اینکه چيزی از آن نزدم باقی نماند جز آنچه برای پرداخت بدهی نگه می دارم.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر همين گونه باشی که گفتی، گويا خاکستر داغ به آنان می خورانی و تا زمانی که به همين روش عمل کنی، همواره پشتيبانی و حمایت الله در برابر آنها را خواهی داشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
دنيا در برابر آخرت به مانند اين است که يکی از شما انگشتش را در آبِ دريا فروبَرَد و آنگاه بنگرد انگشتش با چه مقدار از آب دريا بازمی گردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر گروهی از مجلسی برخيزند که در آن الله متعال را ياد نکرده اند، گويا از لاشه ی الاغی مُرده برخاسته اند و اين مجلس برای آنان مايه ی حسرت و افسوس خواهد بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
دوست ندارم به اندازه ی کوه احد طلا داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و ديناری از آن نزدِ من باقی بماند، جز مقداری که برای پرداخت بدهی نگه می دارم؛ مگر اينکه بگويم آن را در ميان بندگان الله، چنين و چنان و چنان تقسيم کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مثال کسی که پروردگارش را ذکر می کند و آن که او را ياد نمی کند، مانند زنده و مرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
از جمله مواردی که در مورد آنها بر شما می ترسم، اين است که پس از من دروازه های زرق و برق دنيا بر شما گشوده شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، چه کسی بيش از همه ی مردم به خوش رفتاری من سزاوارتر است؟ فرمود: «مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت و آنگاه به پدرت نيکی کن و به همين ترتيب به هرکس که به تو نزديک تر است».
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس يك جفت از يك چيز (مانند دو درهم يا دو اسب يا دو شتر و امثالِ آن) انفاق کند، از دروازه های بهشت ندا داده می شود: ای بنده ی الله، اين نتيجه ی کار خير است. هرکس اهل نماز باشد، از دروازه ی نماز و هرکس اهل صدقه باشد، از دروازه ی صدقه و هرکس اهل جهاد باشد، از دروازه ی جهاد فرا خوانده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس مرا در خواب ببيند، در بيداری نيز مرا خواهد ديد - يا گويا مرا در بيداری ديده است؛ - شيطان نمی تواند خودش را شبيهِ من کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
آسان ترين عذابِ دوزخيان در روز قيامت، عذابِ مردی است که دو اخگر در فرورفتگی کفِ پاهايش گذاشته می شود که بر اثر آن مغزِ سَرَش به جوش می آيد و با اينکه عذابش از همه سبک تر است، تصور نمی کند عذابِ کسی سخت تر از عذاب او باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
سه چيز مُرده را همراهی می کند: خانواده، مال و عمل او. دو تا از آنها بازمی گردند و يکی با او می ماند: خانواده و مالش برمی گردند و عملش با او می ماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
سواره بر پياده و پياده بر نشسته و شمارِ کمتر بر گروهِ بيش تر سلام کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله رحمت را به صد قسمت تقسيم کرده است؛ نود و نُه بخش آن را نزد خود نگه داشته و يک بخش را به زمين فرستاده است و به خاطر همين يک بخش است که مخلوقات با يکديگر مهربان هستند (به هم رحم می کنند)؛ به گونه ای که جانور، سُم خود را بالا می گيرد تا مبادا به بچه اش آسيبی برسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرجا که بودی تقوای الهی را داشته باش و پس از هر بدی، نيکی کن تا آن بدی را از ميان ببرد و با مردم با اخلاق نيکو رفتار کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
در دنيا زهد و پارسايی پيشه کن تا الله تو را دوست بدارد و به آنچه مردم دارند، چشم طمع نداشته باش، مردم تو را دوست خواهند داشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
نيکی يعنی خوش خُلقی؛ و بدی عبارت است از چيزی که در درون انسان ترديد ايجاد نمايد و دوست نداشته باشی مردم از آن اطلاع پيدا کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
به راستی که شادمانی الله از توبه ی بنده اش، بيشتر از شادی يکی از شماست که شتر گمشده اش را در بيابان می يابد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله عزوجل توبه ی بنده را تا زمانی که جانش به گلو نرسيده، می پذيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله پاک است و فقط پاکيزه را می پذيرد. الله به مؤمنان همان دستوری را داده که به پيامبران داده است؛ چنانکه می فرمايد: «(دستور داديم:) ای پيامبران، از نعمت های پاکی که نصيب تان کرده ايم، بخوريد و کارهای شايسته انجام دهيد».
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال در شب دستش را می گشايد تا توبه ی گنهکارِ روز را قبول کند و در روز دستش را باز می کند تا توبه ی گنهکارِ شب را بپذيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد روزه گرفتن در سفر سوال می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسخ می دهد: «اگر خواستی روزه بگير و اگر نخواستی نگير».
عربي انگلیسی فرانسوی
برای زنی كه به الله و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست مسير يك شبانه روز راه را بدون مَحرَم سفر کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مگر الله زمينه ای برای شما فراهم نکرده که بتوانيد صدقه دهيد؟ هر سبحان الله گفتن، يک صدقه است؛ هر الله اکبر گفتن، يک صدقه است؛ هر الحمدلله گفتن، يک صدقه است؛ هر لااله الاالله گفتن، يک صدقه است.
عربي انگلیسی فرانسوی
يکی از سخنانی که مردم از پيامبران گذشته دريافته اند، اين است که: اگر حيا نداری، هر عملی که می خواهی انجام بده.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس از نرم خویی محروم شود، از همه ی نيکی ها محروم می گردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا به شما از کسی خبر بدهم که بر آتش دوزخ حرام است يا از کسی که آتش دوزخ بر او حرام می باشد؟ آتش دوزخ بر هر مسلمانِ خوش برخورد، باوقار، نرم خو و آسان گير حرام است.
عربي انگلیسی فرانسوی
شلوار مسلمان تا نصفِ ساق است و مانع يا گناهی ندارد که بين ساق و قوزک باشد و پايين تر از قوزک - چنانچه با شلوار پوشيده شود - در آتش است و الله به کسی که شلوار (لُنگ) خود را از روی تکبر بر زمين بکشد، نگاه نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم هيچگاه از هيچ غذايی ايراد نگرفت؛ اگر موردِ علاقه اش بود، می خورد و اگر دوست نداشت، آن را ترک می کرد و نمی خورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
عبادت در هنگام هرج و مرج، مانند هجرت به سوی من است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ مسلمانی بر روی زمين نیست که دعا کند و چيزی از الله بخواهد مگر اینکه الله خواسته اش را برآورده می سازد يا همانندِ آن، بدی را از او دور می کند؛ به شرطی که دعايش حاویِ گناه يا قطع رابطه ی خويشاوندی نباشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دعای هنگام اندوه و پريشانی: «لا إلهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَليمُ، لا إلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ، لا إلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاواتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما خميازه کشيد، دستش را روی دهانش بگيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ظلم و ستم، تاريکی های فراوانی را در روز قيامت به دنبال خواهد داشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
دشنام دادن به مسلمان فسق و جنگیدن با او کفر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است: وقتی او را دیدی به وی سلام کنی، آنگاه که تو را دعوت نمود، دعوتش را اجابت کنی، زمانی که از تو نصیحت خواست او را نصیحت کنی، هرگاه عطسه زد و الحمدلله گفت، پاسخش را بدهی، هنگامی که بیمار شد به عیادتش بروی و چون فوت شد، در تشییع جنازه اش شرکت کنی.
عربي انگلیسی فرانسوی
و هرکس با حاکمی بيعت کرد و با دست و دلِ خويش با او پيمان بست، بايد هرچه می تواند از او اطاعت کند و اگر کسی بر سرِ قدرت با حاکم نزاع کرد، گردنش را بزنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آغازگر سلام به يهود و نصارا نباشید و اگر در راهی با آنها روبرو شديد، آنان را ناگزير کنيد که به تنگ ترين قسمتِ راه بروند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هريک از شما هنگام پوشيدن کفش، از پایِ راست شروع کند و هنگامِ درآوردن کفش، از پای چپ آغاز نمايد؛ پای راست در پوشيدنِ کفش اول باشد و در بيرون آوردن آخِر.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچيک از شما با يک لنگه ی کفش راه نرود؛ يا هر دو لنگه را بپوشد يا اينکه هر دو را درآورَد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال به کسی نگاه نمی کند که از روی تکبر لباسش را بر زمين بکشاند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مومن طعنه زن، لعنت كننده، بددهن و بدرفتار (و بی شرم) نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
«يکی از گناهان کبيره اين است که شخصی به پدر و مادرش دشنام دهد». گفته شد: ای رسول خدا، آیا کسی به پدر و مادرش دشنام می دهد؟ فرمود: «بله؛ به پدر کسی دشنام می دهد و او نيز در مقابل به پدرش دشنام می دهد، به مادر کسی دشنام می دهد و او در مقابل به مادرش دشنام می دهد».
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به سخن ديگران گوش دهد و آنان راضی نباشند، روز قيامت در گوش هايش سُرب گداخته می ريزند.
عربي انگلیسی فرانسوی
به ما بیاموز چگونه بر تو سلام و درود بفرستیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «بگویید: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد».
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم با هم مصافحه می کردند (با هم دست می دادند)؟ وی گفت: بله.
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا به تو از محبوب ترین کلام نزد الله خبر ندهم؟ محبوب ترین کلام نزد الله " سبحان اللهِ وبحمدِهِ" می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بخیل کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من درود نفرستد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس پس از غذا خوردن بگوید: "الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ" گناهانِ گذشته اش آمرزيده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس ترس و نگرانی داشته باشد، ابتدای شب حرکتش را آغاز می کند و کسی که ابتدای شب حرکت کند، به مقصد می رسد. آگاه باشيد که کالای الله، ارزنده و گران بهاست؛ آگاه باشيد که کالای الله بهشت است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با نيزه از مساجد يا بازارهای ما می گذرد، بايد نوک آن را با دستش بگيرد تا مبادا به يکی از مسلمانان برخورد کند و آسيبی به او برساند.
عربي انگلیسی فرانسوی
آتش برخی از دوزخيان را تا دو قوزک پاهای شان فرا می گيرد و عده ای را تا زانوهای شان و گروهی را تا کمرهای شان و برخی را تا شانه های شان.
عربي انگلیسی فرانسوی
بسياری از مردم درباره ی دو نعمت زيان می بينند (و آنگونه که بايد از آنها استفاده نمی کنند): تندرستی و فراغت.
عربي انگلیسی فرانسوی
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر گناه نمی کرديد، الله شما را از ميان برمی داشت و کسانی را به جای شما می آورد که گناه کنند و از الله متعال آمرزش بخواهند و او نيز آنها را ببخشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال می فرمايد: ای فرزند آدم، تا وقتی که مرا بخوانی و به من اميدوار باشی، همه ی گناهانی را که از تو صادر شده، می بخشم و (به گناهانت) اهميت نمی دهم. ای فرزند آدم، اگر گناهانت به اندازه ای بزرگ و زياد باشد که به ابرهای آسمان برسد و سپس از من آمرزش بخواهی، تو را می بخشم.
عربي انگلیسی فرانسوی
روز قيامت درحالی دوزخ آورده می شود که هفتادهزار افسار دارد و با هر افساری، هفتادهزار مَلَک هستند که آن را می کِشند.
عربي انگلیسی فرانسوی
یا الله، تمام گناهانم را ببخش و بیامرز: گناهان کوچک و بزرگ، اولین و آخرین گناه و گناهان نهان و آشکار.
عربي انگلیسی فرانسوی
دعای بین اذان و اقامه رد نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها، دينم را که نگه دارنده ی من از بدی هاست و دنيايم را که زندگانی ام در آن است و آخرتم را که بازگشتم به سوي آن می باشد، اصلاح بفرما و زندگی را برای من موجب افزايش کارهای نيک قرار بده و مرگ را برای من مايه ی راحتی و رهايی از همه ی بدی ها بگردان.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها اشتباهات و ندانم کاری هايم و زياده روی ام در کارها و آنچه را تو بهتر از من می دانی، بيامرز.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها، عافيت و تندرستی در دین و دنیا و خانواده و مالم را از تو می خواهم؛ بار الها، عيب هایم را بپوشان و هراس هايم را به امنيت و آرامش خاطر تبديل کن و مرا از جلو و پشت سر و از راست و چپ و از بالا حفاظت نما؛ به عظمت تو پناه می برم که از زير پايم ربوده (و دچار لغزش) شوم.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها، همه ی خیر و خوبی های حال و آینده را از تو می خواهم؛ خیر و خوبی هایی را که می دانم و مواردی را که نمی دانم؛ و از همه ی شر و بدی های حال و آینده به تو پناه می جویم، شر و بدی هایی را که می دانم و مواردی را که نمی دانم.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها، از زوال نعمتی که عطا کرده ای و از دگرگونی عافيتی که- به ما- بخشيده ای و از خشم و عذاب ناگهانی تو و از همه ی خشم و غضبت به تو پناه می برم.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها، از بدهی سنگین و از چيرگی دشمن و خوشحال شدن دشمنان به تو پناه می آورم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم چون صبح می کرد این دعا را می خواند: «اللَّهُمَّ بِك أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِك نَحْيَا، وَبِك نَمُوتُ، وَإِلَيْك النُّشُورُ»: «بار الها، به امر تو صبح کرديم و شام نموديم و به امر تو زندگی کرده و می میریم و بازگشت همه بسوی توست». و چون شب فرا می رسید، مانند این کلمات را تکرار می کرد جز اینکه در پایان می فرمود: «وَإِلَيْك الْمَصِيرُ».
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد الله متعال مؤمنِ توانمند و قوی از مؤمن ضعيف، بهتر و محبوب تر است و در هر دو، خير و نيکی است؛ مشتاق چيزی باش که به نفع توست و از الله کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسانی که کارشان لعن و نفرین است، نه در روز قیامت از شفاعت کنندگان هستند و نه از گواهان.
عربي انگلیسی فرانسوی
قطعاً پروردگار شما بسيار با حيا و بخشنده است، وقتی بنده دست هايش را به سوی او بلند کند، شرم می کند که آنها را خالی برگرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
«حال که چنين است، پس حقّ راه را رعايت کنيد». پرسيدند: حقّ راه چيست؟ فرمود: «حفاظت چشم ها، اجتناب از اذيت و آزار ره گذران، دادن جواب سلام و امر به معروف و نهی از منکر».
عربي انگلیسی فرانسوی
بیشترین دعایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می کرد، این دعا بود: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»: «پروردگارا، در دنيا به ما نيکی عطا فرما و در آخرت نيز نيکی بده و ما را از عذاب آتش محفوظ بدار».
عربي انگلیسی فرانسوی
متن دعای سید الاستغفار
عربي انگلیسی فرانسوی
صداقت و راستگویی را پیشه ی خود کنید چراکه صداقت و راستی به سوی نیکی هدایت می کند و نیکی به سوی بهشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ قومی نیست که در جایی گردهم بنشینند و ذکر و یادی از الله متعال در میان آنها نباشد و بر پیامبر صلی الله علیه وسلم درود نفرستند مگر اینکه همین مجلس باعث حسرت آنها در روز قیامت خواهد بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
وای به حال کسی که در سخن گفتن دروغ می گوید تا دیگران را بخنداند؛ وای به حال او، وای به حال او.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای مردم، سلام گفتن را رواج دهيد و پيوند خويشاوندی را به جای آوريد و غذا بدهيد؛ و شب هنگام، درحالی که مردم خوابيده اند، نماز بخوانيد تا به سلامتی (بدون هیچ رنجی) وارد بهشت شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال می فرماید: تا بنده ام ذکر و یاد مرا بر زبان دارد و لب هایش به این منظور تکان می خورد، من با او هستم.
عربي انگلیسی فرانسوی
به هرکس ريحانی هديه شد، آن را رد نکند؛ زيرا ريحان، سبک و خوش بوست.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، برترین مردم کیست؟
عربي انگلیسی فرانسوی
از ظلم و ستم بپرهيزيد؛ زيرا ظلم و ستم، تاريکی های فراوانی در روز قيامت در پی خواهد داشت. و از بُخل و آز دوری کنيد؛ زيرا امت های پيش از شما را به هلاکت و نابودی رساند و آنان را وادار نمود که خونِ يکديگر را بريزند و حرمتِ ناموس و اموال و آبروی يکديگر را بشکنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
من برای کسی که خصومت و قيل و قال را ترک نمايد، خانه ای در کناره های بهشت ضمانت می کنم؛ هرچند حق با او باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شخصی از رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال کرد: بهترين ويژگی اهل اسلام چيست؟ فرمود: «اينکه به ديگران خوراک بدهی و به هر مسلمانی که می شناسی و نمی شناسی سلام کنی».
عربي انگلیسی فرانسوی
از رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال شد: چه چيزی بيش از همه مردم را واردِ بهشت می کند؟ فرمود: «تقوای الهی و خوش خلقی». و پرسيده شد: چه چيزی بيش از همه مردم را وارد دوزخ می گرداند؟ فرمود: «دهان و شرمگاه».
عربي انگلیسی فرانسوی
هركس به اندازه ی يک خرما از کسب حلال و پاک صدقه دهد - و الله جز مال حلال و پاک را نمی پذيرد - الله متعال آن را به دست راست خود می گيرد و آن چنان برای صدقه دهنده پرورش می دهد که مثل کوه بزرگ می شود؛ همان طور که شما کره اسب خود را پرورش می دهيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم به رختخواب می رفت، در دستانش می دميد و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» را می خواند و دستان مبارکش را بر بدن خويش می کشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
حمد و ستايش ويژه ی الله است که ما را خوراک و آب داد و کفايت کرد و پناه مان داد؛ چه بسيار کسانی که نه کفايت کننده ای دارند و نه پناه دهنده ای.