Lista e haditheve

A doni t'ju tregoj për mëkatet më të mëdha?
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur njeriu ta dojë vëllanë e tij, le t'i tregojë se e do
عربي Anglisht Frëngjisht
Mëkatet e mëdha janë: t'i bëhet shirk Allahut, mosrespektimi i prindërve, vrasja e njeriut dhe betimi i rrejshëm
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që kujdeset për të venë dhe për nevojtarin është sikurse ai që lufton në rrugën e Allahut
عربي Anglisht Frëngjisht
“Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese!” Të pranishmit thanë: "O i Dërguari i Allahut, cilat janë ato?" Profeti ﷺ tha: “Të bërët shirk Allahut, sihri (magjia), vrasja padrejtësisht e atij që ka ndaluar Allahu, përdorimi i kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, ikja nga fronti i luftës dhe shpifja për gratë e ndershme, besimtare e të pastra.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Unë nuk kam nevojë për asnjë ortak. Kushdo që bën një vepër duke me bërë Mua ortak me dikë tjetër në këtë vepër, Unë e braktis atë së bashku me shirkun e tij.
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos i shndërroni shtëpitë tuaja në varre dhe mos e shndërroni varrin tim në vend feste! Më dërgoni salavate, sepse salavetet tuaja më arrijnë kudo që të jeni
عربي Anglisht Frëngjisht
Atë që dëshmon se s’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të Vetëm e pa ortak, se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij, se Isai është rob i Allahut, i dërguar i Tij dhe Fjala e Tij (bëhu), të cilën ia ka drejtuar Merjemes, si dhe shpirt (i krijuar) prej Tij, dhe se Xheneti është i vërtetë e Zjarri është i vërtetë, Allahu e fut në Xhenet, sido që të ketë punuar
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që e takon Allahun pa i shoqëruar asgjë në adhurim, do të hyjë në Xhenet. E, ai që e takon Allahun duke i shoqëruar ndokënd në adhurim, do të hyjë në Zjarr.
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që ma siguron atë që e ka ndërmjet dy nofullave dhe dy këmbëve, ia garantoj Xhenetin
عربي Anglisht Frëngjisht
Dhikri më me vlerë është la ilahe il-lallah (nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut).
عربي Anglisht Frëngjisht
Xheneti është më afër jush sesa lidhësja e nallaneve tuaja. Ashtu është edhe Zjarri.
عربي Anglisht Frëngjisht
Pesë namazet, namazi i xhumasë deri në xhumanë tjetër dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë falje për mëkatet e bëra mes tyre, nëse njeriu ruhet prej mëkateve të mëdha
عربي Anglisht Frëngjisht
Çdo fatkeqësi që mund ta godasë muslimanin, qoftë lodhje e sëmundje, qoftë brengë e pikëllim, qoftë shqetësim e mërzi, madje dhe një shpim gjembi, përmes saj Allahu do t'ia fshijë disa mëkate
عربي Anglisht Frëngjisht
Zjarri është rrethuar me epshe, kurse Xheneti është rrethuar me vështirësi
عربي Anglisht Frëngjisht
Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë pesë: "Kthimi i selamit, vizita e të sëmurit, përcjellja e xhenazes, përgjigjja ndaj ftesës dhe lutja për atë që teshtin."
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu e mëshiroftë atë burrë që tregon tolerancë e mirësjellje kur shet e blen, si dhe kur e merr borxhin e dhënë!
عربي Anglisht Frëngjisht
Një burrë u jepte borxh njerëzve dhe i thoshte shërbëtorit të vet: "Kur të shkosh te ndonjë borxhmarrës, toleroje, me shpresë që edhe Allahu të na falë ne. Kështu, kur e takoi Allahun, Allahu e fali.
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që del për të kërkuar dituri është në rrugën e Allahut derisa të kthehet
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur dy muslimanë ndeshen me shpatat e tyre, vrasësi dhe i vrari do të jenë në Zjarr
عربي Anglisht Frëngjisht
Pa dyshim, hallalli dhe harami janë të qartë, por mes tyre ka gjëra të dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i dinë. Ai që ruhet nga të dyshimtat, e ka ruajtur fenë dhe nderin e vet, kurse ai që bie në të dyshimtat, tashmë ka rënë në haram.
عربي Anglisht Frëngjisht
Me të vërtetë Allahu nuk i shikon trupat e as pamjet tuaja, por i shikon zemrat dhe veprat tuaja
عربي Anglisht Frëngjisht
Vepra vlerësohet sipas nijetit dhe njeriut i takon ajo që e ka bërë nijet
عربي Anglisht Frëngjisht
Një njeri i tha të Dërguarit të Allahut ﷺ: "Më këshillo!" I Dërguari tha: "Mos u zemëro!" Ky rikërkonte disa herë, porse i Dërguari gjithnjë i thoshte: "Mos u zemëro!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Sikur të mbështeteshit në Allahun denjësisht, do t'ju furnizonte siç i furnizon zogjtë: gdhihen barkzbrazur, por kthehen barkplotë.
عربي Anglisht Frëngjisht
Një njeri bëri një mëkat dhe tha: “O Allah, më fal mëkatin!” I Lartësuari i Madhërishëm thotë: “Robi im bëri mëkat. Ai e di se ka një Zot që fal mëkatet dhe dënon për to."
عربي Anglisht Frëngjisht
Prijësit e drejtë, tek Allahu do të jenë në podiume drite. Këta janë ata të cilët janë të drejtë në gjykimin e tyre, të drejtë me familjet e tyre dhe me këdo që e kanë nën përgjegjësi
عربي Anglisht Frëngjisht
A e dini çfarë është përgojimi? - Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më së miri, - thanë ata. - Ta përmendësh vëllanë tënd, me atë që ai e urren, - tha Profeti ﷺ.
عربي Anglisht Frëngjisht
Disa njerëz po zhyten në pasurinë e Allahut padrejtësisht. Ditën e Kiametit, të tillët i pret Zjarri
عربي Anglisht Frëngjisht
Kujdes nga paragjykimet, sepse paragjykimet janë gënjeshtrat më të mëdha
عربي Anglisht Frëngjisht
Çdo bir i Ademit është mëkatar, e mëkatarët më të mirë janë ata që pendohen shpesh
عربي Anglisht Frëngjisht
Çdo vepër e mirë është sadaka (lëmoshë)
عربي Anglisht Frëngjisht
Assesi mos nënvlerëso asnjë gjë, edhe po e takove vëllanë tënd me fytyrë të buzëqeshur
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk quhet i fortë ai që triumfon mbi të tjerët, por, në të vërtetë, i fortë është ai që përmbahet kur është i zemëruar
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që udhëzon drejt një mirësie, i takon shpërblimi sikurse vepruesit të saj
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos i shani të vdekurit, sepse ata kanë arritur te veprat që kanë punuar
عربي Anglisht Frëngjisht
Muslimanit nuk i lejohet të mos i flasë vëllait të tij më shumë se tri net. Kur ata dy takohen, ky ia kthen shpinën, e edhe ai i tjetri ia kthen. Më i miri prej tyre është ai që fillon me selam.
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk do të hyjë në Xhenet ai që i shkëput (lidhjet farefisnore)
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk do të hyjë në Xhenet bartësi i fjalëve
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që dëshiron t'i shtohet rizku dhe t'i zgjatet jeta, le t'i mbajë lidhjet farefisnore
عربي Anglisht Frëngjisht
Robi është më së afërti me Zotin e tij kur ndodhet në sexhde, prandaj shpeshtoni lutjet (në të)
عربي Anglisht Frëngjisht
Kush e beson Allahun dhe Ditën e Fundit, le të flasë mirë, ose le të heshtë! Kush e beson Allahun dhe Ditën e Fundit, le ta nderojë fqinjin e tij. Kush e beson Allahun dhe Ditën e Fundit, le ta nderojë mysafirin e tij.
عربي Anglisht Frëngjisht
Atë që nuk i mëshiron njerëzit, Allahu nuk e mëshiron
عربي Anglisht Frëngjisht
Burri më i urryer tek Allahu është kundërshtari i përbetuar
عربي Anglisht Frëngjisht
Fjalët më të mira tek Allahu janë katër: subhanallah (i Lartësuar është Allahu), elhamdulilah (lavdfalënderimi i takon Allahut), la ilahe il-lallah (s'ka të adhuruar të denjë përveç Allahut) dhe Allahu Ekber (Allahu është më i madhi), nuk prish punë se me cilën fillon.
عربي Anglisht Frëngjisht
Më së shumti në Xhenet fut devotshmëria ndaj Allahut dhe morali i mirë
عربي Anglisht Frëngjisht
Turpi është prej besimit
عربي Anglisht Frëngjisht
Lutja është vetë ibadeti (adhurimi)
عربي Anglisht Frëngjisht
"Dy fjalë janë të lehta për gjuhën, të rënda në peshore dhe të dashura për të Gjithëmëshirshmin: subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil-adhim (I Patëmeta është Allahu dhe lavdërimi i takon Atij. I Patëmeta është Allahu, i Madhërishmi)!”
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka asgjë më fisnike për Allahun sesa lutja
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që e mbron nderin e vëllait të tij, Allahu do t'ia mbrojë fytyrën nga Zjarri në Ditën e Kiametit
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që thotë: "Subhanallahi ve bihamdihi (I Patëmeta është Allahu dhe lavdërimi i takon Atij)", njëqind herë në ditë, i fshihen mëkatet, edhe në qofshin sa shkuma e detit
عربي Anglisht Frëngjisht
“Atij që thotë dhjetë herë: "La ilahe ilallahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve ala kuli shejin kadir (S'ka të adhuruar të denjë përveç Allahut, të Vetmit që nuk ka ortak. Atij i takon sundimi dhe lavdi, Ai ka fuqi për çdo gjë)", i llogaritet sikur t'i ketë liruar katër robër nga pasardhësit e Ismailit.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që Allahu ia do të mirën, ia mëson fenë
عربي Anglisht Frëngjisht
Vërtet Allahu e do robin që ëshë i devotshëm, shpirtpasur dhe i fshehtë
عربي Anglisht Frëngjisht
Profeti ﷺ nuk e refuzonte parfumin
عربي Anglisht Frëngjisht
Besimtari me besimin më të plotë është ai që ka moral më të mirë. Më të zgjedhurit prej jush janë ata që janë më të mirë me gratë e tyre
عربي Anglisht Frëngjisht
Çdo gjë që shoqërohet nga butësia, zbukurohet, dhe çdo gjë që zhvishet nga butësia, shëmtohet.
عربي Anglisht Frëngjisht
Vërtet Allahu kënaqet me robin që ha një kafshatë dhe e falënderon Atë për të dhe pi një gllënjkë dhe e falënderon Atë për të
عربي Anglisht Frëngjisht
Vërtet besimtari përmes sjelljes së mirë i arrin shkallët e agjëruesit dhe të atij që falet natën (në vazhdimësi)
عربي Anglisht Frëngjisht
Më i miri prej jush është ai që e ka moralin më të mirë
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu e lë zullumqarin të vazhdojë me zullumin e tij, që, kur ta dënojë, të mos shpëtojë
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk kam lënë pas meje ndonjë sprovë më të dëmshme për burrat sesa gratë
عربي Anglisht Frëngjisht
Lehtësoni e mos vështirësoni, jepni lajme të mira e mos largoni
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që shkon në një vend dhe thotë: “Eudhu bi kelimatil-lahi tammati min sherri ma halek (Kërkoj mbrojtje nëpërmjet fjalëve të përsosura të Allahut nga e keqja që ka krijuar)!", nuk i bën dëm asgjë derisa të largohet nga ai vend
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka besuar ndokush prej jush derisa të më dojë më shumë sesa prindin, fëmijën dhe të gjithë njerëzit e tjerë
عربي Anglisht Frëngjisht
Që të them: "Subhanallah (i Patëmeta është Allahu), elhamdulilah (lavdërimi i takon Allahut), la ilahe ilallah (nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut) dhe Allahu ekber (Allahu është më i madhi)"
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që i lexon dy ajetet e fundit të sures el Bekare gjatë natës, do t'i mjaftojnë
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që e lexon një shkronjë nga Libri i Allahut, ka një shpërblim, i cili shtohet dhjetëfish
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që vendos diçka (ndonjë hajmali), çështja e tij i lihet asaj
عربي Anglisht Frëngjisht
Të mëshirshmit do t'i mëshirojë i Gjithëmëshirshmi. Mëshirojini banorët e Tokës, që t'ju mëshirojë Ai që është mbi qiell
عربي Anglisht Frëngjisht
I Dërguari i Allahut ﷺ ka ndaluar rruajtjen e pjesërishme të kokës (kazëa)
عربي Anglisht Frëngjisht
Na është ndaluar teprimi
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ndodh që një rob të deklarojë sinqerisht nga zemra se s'ka të adhuruar të denjë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij, e që Allahu atë njeri të mos ia ndalojë Zjarrit
عربي Anglisht Frëngjisht
O djalosh! Thuaj "bismilah", ha me të djathtën dhe ha pranë vetes!
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur ndonjëri prej jush dëshiron të hajë, le të hajë me dorën e djathtë, e, kur të pijë, le të pijë me dorën e djathtë, sepse shejtani ha me dorën e majtë dhe pi me dorën e majtë
عربي Anglisht Frëngjisht
Pastërtia është gjysma e besimit
عربي Anglisht Spanjisht