Lista e haditheve

Ai që kujdeset për të venë dhe për nevojtarin është sikurse ai që lufton në rrugën e Allahut
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos i shndërroni shtëpitë tuaja në varre dhe mos e shndërroni varrin tim në vend feste! Më dërgoni salavate, sepse salavetet tuaja më arrijnë kudo që të jeni
عربي Anglisht Frëngjisht
Pesë namazet, namazi i xhumasë deri në xhumanë tjetër dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë falje për mëkatet e bëra mes tyre, nëse njeriu ruhet prej mëkateve të mëdha
عربي Anglisht Frëngjisht
Çdo fatkeqësi që mund ta godasë muslimanin, qoftë lodhje e sëmundje, qoftë brengë e pikëllim, qoftë shqetësim e mërzi, madje dhe një shpim gjembi, përmes saj Allahu do t'ia fshijë disa mëkate
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që del për të kërkuar dituri është në rrugën e Allahut derisa të kthehet
عربي Anglisht Frëngjisht
Pa dyshim, hallalli dhe harami janë të qartë, por mes tyre ka gjëra të dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i dinë. Ai që ruhet nga të dyshimtat, e ka ruajtur fenë dhe nderin e vet, kurse ai që bie në të dyshimtat, tashmë ka rënë në haram.
عربي Anglisht Frëngjisht
Sikur të mbështeteshit në Allahun denjësisht, do t'ju furnizonte siç i furnizon zogjtë: gdhihen barkzbrazur, por kthehen barkplotë.
عربي Anglisht Frëngjisht
Një njeri bëri një mëkat dhe tha: “O Allah, më fal mëkatin!” I Lartësuari i Madhërishëm thotë: “Robi im bëri mëkat. Ai e di se ka një Zot që fal mëkatet dhe dënon për to."
عربي Anglisht Frëngjisht
Çdo vepër e mirë është sadaka (lëmoshë)
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk do të hyjë në Xhenet ai që i shkëput (lidhjet farefisnore)
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që dëshiron t'i shtohet rizku dhe t'i zgjatet jeta, le t'i mbajë lidhjet farefisnore
عربي Anglisht Frëngjisht
Lutja është vetë ibadeti (adhurimi)
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka asgjë më fisnike për Allahun sesa lutja
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që thotë: "Subhanallahi ve bihamdihi (I Patëmeta është Allahu dhe lavdërimi i takon Atij)", njëqind herë në ditë, i fshihen mëkatet, edhe në qofshin sa shkuma e detit
عربي Anglisht Frëngjisht
“Atij që thotë dhjetë herë: "La ilahe ilallahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve ala kuli shejin kadir (S'ka të adhuruar të denjë përveç Allahut, të Vetmit që nuk ka ortak. Atij i takon sundimi dhe lavdi, Ai ka fuqi për çdo gjë)", i llogaritet sikur t'i ketë liruar katër robër nga pasardhësit e Ismailit.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që Allahu ia do të mirën, ia mëson fenë
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që e lexon një shkronjë nga Libri i Allahut, ka një shpërblim, i cili shtohet dhjetëfish
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ndodh që një rob të deklarojë sinqerisht nga zemra se s'ka të adhuruar të denjë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij, e që Allahu atë njeri të mos ia ndalojë Zjarrit
عربي Anglisht Frëngjisht
E drejta e Allahut kundrejt njerëzve është që ta adhurojnë Atë dhe të mos i bëjnë ortak asgjë. Ndërkaq, e drejta e njerëzve tek Allahu është që të mos dënojë askënd që nuk i bën ortak Atij asgjë
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai iu përgjigj: “Ai që vdes pa i bërë shirk Allahut asgjë, do të hyjë në Xhenet, ndërsa ai që vdes duke i bërë shirk Allahut ndonjë gjë, do të hyjë në Zjarr.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu do ta shpëtojë një njeri nga umeti im para të gjitha krijesave në Ditën e Llogarisë
عربي Anglisht Frëngjisht
“Kur myezini thotë: "Allahu ekber, Allahu ekber!" dhe ai që e dëgjon e përsërit: "Allahu ekber, Allahu ekber
عربي Anglisht Frëngjisht
“Allahu i Lartësuar ka thënë: "Fatihanë e kam ndarë përgjysmë mes Meje dhe robit Tim, e robit Tim i takon ajo që e kërkon
عربي Anglisht Frëngjisht
"O i Dërguari i Allahut, nuk kam lënë asnjë gjynah të vogël e të madh pa e kryer." Ai i tha: "A nuk dëshmon se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut që meriton adhurimin dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut?
عربي Anglisht Frëngjisht
“Veprat ndahen në gjashtë lloje dhe njerëzit janë katër sosh. Janë dy gjëra obliguese, (dy) që llogariten një për një, një vepër e mirë me dhjetë sosh dhe një vepër e mirë me shtatëdhjetë mijë sosh
عربي Anglisht Frëngjisht
“Disa prej shenjave të Kiametit janë: pakësimi i diturisë, përhapja e injorancës, përhapja e zinasë, përhapja e konsumimit të alkoolit, pakësimi i numrit të meshkujve dhe rritja e numrit të femrave, aq shumë, saqë pesëdhjetë femra do të kenë vetëm një mbikëqyrës.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Profeti ﷺ përmendi diçka dhe tha: "Kjo do të jetë në kohën kur dija të zhduket
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos kërkoni dituri për t'u mburrur para dijetarëve, as për të diskutuar me mendjelehtët
عربي Anglisht Frëngjisht
“Allahu solli një shembull: një rrugë të drejtë
عربي Anglisht Frëngjisht
“A dëshiron dikush nga ju që, kur të kthehet te familja e vet, të gjejë tri deve me barrë, të mëdha e të shëndosha?
عربي Anglisht Frëngjisht
Lexuesit të Kuranit do t’i thuhet (në Ditën e Gjykimit): "Lexo dhe ngrihu (shkallëve të Xhenetit), lexo drejt dhe bukur, siç ke lexuar në dynja, se vendi yt është në ajetin e fundit që e lexon.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që lexon Kuran haptazi është si ai që jep sadaka haptazi, ndërsa ai që lexon Kuran fshehtazi është sikurse ai që jep sadaka fshehtazi
عربي Anglisht Frëngjisht
ata i mësonin dhjetë ajete nga Profeti ﷺ dhe nuk i mësonin dhjetë ajete të tjera pa e mësuar dijen dhe veprimin që përmbanin ato
عربي Anglisht Frëngjisht
O Ebu Mundhir, a e di se cili është ajeti më i madh (më me vlerë) në Librin e Allahut, që e ke me vete?” - më pyeti sërish. - “Allahu! Nuk ka zot tjetër (që meriton adhurimin) përveç Tij, të Përjetshmit, Mbajtësit të gjithçkaje!” (El Bekare, 255) - i thashë. Atëherë me goditi në gjoks dhe më tha: “Për Allahun, e gëzofsh dijen, o Ebu Mundhir!”
عربي Anglisht Frëngjisht
Thuaj: "La ilahe il-lallah, që të dëshmoj për ty në Ditën e Kiametit
عربي Anglisht Frëngjisht
“Kur të dëgjoni muezinin, përsëritni fjalët që i thotë, pastaj dërgoni salavate për mua
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai është një shejtan që quhet Hinzeb. Kur ta vëresh praninë e tij, kërko mbrojtjen e Allahut ndaj tij dhe pështyj tri herë lehtë nga ana jote e majtë!
عربي Anglisht Frëngjisht