lis din Hadisai

Wanda ya nemi bazawara da mabukata kamar mujahid ne saboda Allah." Kuma ya lasafta shi, ya ce: "Kamar wanda yake tsaye wanda ba ya budewa, kuma kamar mai azumi wanda ba ya buda bak
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku maida gidajenku Kaburbura, kuma kada ku sanya Kabarina ya zamanto wajen Biki, kuyi Salati domin duk inda kuke zai same ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Salloli Biyar, da jumu'a zuwa Jumu'a, da Ramadan zuwa ramadan suna kankare abunda yake tsakaninsu (Na Zunubai) idan aka nisanci Manyan laifuka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Musulmi da wata Wahala zata Same shi, ko rashin lafiya, Ko Damuwa ko Bacin rai, ko wata Cuta ko Damuwa, kai Har Kaya da zai taka ta face sai allah ya Kankare masa Zunubansa da ita
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya fita neman ilimi to zai kasance a kan tafarkin Allah har sai ya dawo
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Halak a bayyane ya ke kuma Haram ma a bayyane yake, kuma a tsakaninsu akwai wasu abubuwa masu rikitarwa kuma mafi yawan mutane basu sansu ba, to duk wanda ya ya guji abubuwa masu rikitarwa to hakika ya kubutar da Addininsa da Mutuncinsa, Kuma duk wanda ya fada cikin abubuwa masu rikitarwa to ya fada cikin Haram dumu dumu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan kun dogara ga Allah a kan hakkin guzurinku na guzurinku kamar yadda tsuntsaye ke ciyarwa, to kun zama khumas, kuma za ku bar bargo
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bawa ya aikata zunubi, sai ya ce: Ya Allah ka gafarta min zunubina.Saboda haka Allah mai girma da daukaka ya ce: Na aikata laifi ga bawana, don haka ya san cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubi, kuma yana gafarta zunubi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba zai shiga Aljanna ba mai yanke zumunci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu abunda yafi girma wajen Allah kamar Addu'a
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda ya ce: Tsarki ya tabbata ga Allah da godiya gadiya gare shi sau dari a rana za'a kankare masa zunubansa koda sunkai kwatankwacin kumfar kogi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda ya ce Babu wani Ubangiji Sai Allah shi kadai wanda bashi da abokin tarayya, Mulki nasa ne, kuma godima tasa ce, kuma shi mai iko ne akan komai zai kasance Kamar wanda ya 'yanta Rayuka Hudu daga cikin 'ya'yan Annabi Isma'il"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda Allah yake nufinsa da Alkairi zai fahimtar da shi Addini"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Muawiyah, Allah ya yarda da shi, ya fita zoben a cikin masallaci, ya ce: Me zan zauna da ku? Suka ce: Mun zauna muna ambaton Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga ciki akwai fadin Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare cikin hadisin ceto:
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukaki Ya ce: Babu wani sakamako ga bawa na mumina idan na kame darajojinsa na mutanen duniya sannan na dauke ta sai Aljanna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku dauki kabarina a matsayin idi, haka kuma gidajenku ba su zama kaburbura ba, ku yi min addu’a, saboda mika wuyan ku ya fada min inda kuka kasance
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya daga bayin mata biyu har sai ta kai shekarun balaga, Ranar Kiyama, ni da shi, sai ya hade yatsunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ba zaku shiga Al-janna ba har sai kunyi Imani kuma ba zaku yi Imani ba har sai kunso Juna kuma ba na nuna muku wani abu ba wanda in kuka aikayashi zaku so junanku? ku yaxa Sallama a tsakaninku"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- wane aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah? Sai yace: Yin salla a kan lokacinta. Sai nace: Sai kuma me? Sai yace: Yin biyayya ga iyaye.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tsuntsu shirka ne, jirgi kuwa shirka ne, kuma babu wani abu a cikinmu, sai dai Allah Ya shiryar da shi da aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai gobe kuwa zan bada Tuta ga wani Mutumi da yake son Allah da Manzonsa, Allah da Manzonsa suke sonsa, kuma Allah bada Nasara a Hannunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba ku sani ba cewa Musulunci ya shafe abin da yake gabaninsa, hijira kuma ya shafe abin da yake gabaninsa, kuma Hajji ya shafe abin da yake gabaninsa?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuji tsoron Allah, kuyi sallah da daya-biyar daga cikinku, ku azumci watanku, ku fitar da zakka akan kudinku, kuma kuyi da'a ga matayenku: Kun shiga aljannar Ubangijinku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba zan shiryar da ku ga abin da Allah ke kankare zunubai ba, kuma Ya daukaka darajoji?" Suka ce: Na'am, ya Manzon Allah, sai ya ce: "Nuna alwala ga yaudara, shiga masallatai da jiran sallah bayan sallah, saboda haka wannan ya hade
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin, ba zan faɗi kyawawan ayyuka ba, da Ozkaha a lokacin da Mlikkm
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An tumuza Hanci, Sannan an tumuza Hanci, Sannan an tumuza Hancin duk wanda ya riski Iyayensa lokacin tsufansu ko daya daga cikin su ko dukkansu sannan kuma bai shiga A;janna ba ta Hanyar su,
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
«Masu Kadaitawa sun yi gaba»
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na hadu da Ibrahim a daren da aka kama ni, sai ya ce: Ya Muhammad, karanta al’ummarka aminci daga gare ni, kuma ka gaya musu cewa aljanna ita ce kyawun kasa. , Allah shine mafi girma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan na kasance kamar yadda na ce, to, kamar dai rashin gajiyar su sabo ne, kuma har yanzu kuna tare da Allah. A kansu matuƙar ka yi haka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa wani Mutum ya tambayi Annabi tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi game da Azumi a lokacin tafiya sai ya ce: "idan kaga dama kayi Azumi in kuma kaga dama ka sha ruwanka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba cewa Allah yayi muku abinda kuka bayar na sadaka ba: Domin kowace yabo sadaka ce, kuma duk wani karin gishiri sadaka ce, kuma kowace yabo sadaka ce, kuma kowace waka itace sadaka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, dokokin Musulunci sun yawaita a gare mu, don haka wata kofa da muka yi riko da ita mai tarawa ce? Ya ce: "Har yanzu harshenka yana da danshi daga ambaton Allah Mabuwayi da daukaka-".
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yayewa Mumini wani Bakin ciki na daga bakin cikin Duniya to Allah zai yaye Masa bakin cikin lahira, kuma duk wanda ya yalwatawa wanda yake cikinMatsuwa to Allah zai yalwata Masa a Duniya da Lahira, kuma duk wanda ya Suturta wani Musulmi to Allah zai Suturtashi a Duniya da Lahira.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ibada a cikin rashin Zaman lafiya kamar Hijira ce zuwa gareni"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba zan gaya muku abin da nake son fada wa Allah ba? Mafi soyuwa ga magana ga Allah: Tsarki ya tabbata ga Allah da yabo
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A kan Abu Hurairah - Allah ya yarda da shi - tare da tashe: "Da wanda raina yake a hannunsa, da ba ku yi zunubi ba, da Allah zai fita daga gare ku, kuma ya zo da mutanen da suka yi zunubi, kuma suna neman gafara daga Allah Madaukaki, kuma zai gafarta musu."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
" Ya Ku Mutane ku yada Sallama, kuma ku sadar da Zumunci, kuma ku ciyar da Abinci, kuma kuyi Sallah Mutane suna bacci, zaku shiga Al-jannah cikin Aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Allah Madaukakin Sarki yana cewa: Ni ina tare da Bawa na ko yaushe ya anbace ni kuma Labbansa suka Motsa saboda ni"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah baiyi izini ga Annabi da wani Abu ba kamar yadda yayi izini da ya kawata Muryasa da Qur'ani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Babu Wasu Musulmai biyu da zasu hadu sannan su gaisa hannu da hannu sai Allah ya gafarta musu Zunubansu kafin su rabu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya haskaka Mutumin da yaji wani abu daga gare mu sannan ya isar da shi kamar yadda yaji shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Maxauakai yana cewa idan bawa na ya so yin savo, kada ku rubuta shi har sai ya aikata, idan kuma ya aikata shi to ku rubuta masa kwatankwacinsa, kuma idan ya barshi saboda ni to ku rubuta masa lada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan kun yabe shi da Al-kairi, sai Al-janna ta tabbata a gare shi, kuma wannan kun faxi sharri akansa, sai wuta ra tabbata akansa, kune shaidun Allah a bayan Qasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Gangaran wajen Karatun Quran yana tare da Manyan Mala'iku Masu biyayya ga Allah, kuma wanda yake karatu kuma yake guragura a cikinsa yana mai shan wuya to yana da lada biyu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yana Sunaye Chasa'in da Tara Xari babu xaya babu wanda zai Haddace su face ya shiga Al-janna, kuma shi xaya ne kuma yana son kaxaitawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba zai tava shiga wuta ba duk Mutumin da ya Halarci yaqin Badr da Hudaibiyya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Waxan nan biyun Su ne shugabannin Matasan Aljanna na farkonsu da na Qaeshe sai dai Annabwa da Manzanni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zaman dakon kwana xaya a tafarkin Allah yafi Duniya da aunda yake cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana shiga bayan gida, kuma ni da wani yaro muna dauke da na'urar ruwa da akuya, kuma zai yi tanadi da ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai yana daga cikin Girmama Allah girmama Ma'abocin furfura a Musulunci da Mahaddacin Alqur'ani wanda baya shige gona da iri a cikinsa ko mai sakaci da shi da kuma girmama mai Mulki mai Adalci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ganka kana sallah banda sumba? Ya ce: Da ban ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - na aikata abin da na aikata ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Ansaruwan da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - suke yi - wani abu da na umarci kaina cewa kada in bi wani daga cikinsu sai dai in bauta masa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Akwai ‘yan’uwa maza biyu a zamanin Annabi -SAW- kuma dayansu zai zo wurin Annabi -SAW- dayan kuma kwararre ne. da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Ya yi mata wasiyya da Aljanna, ko Ya 'yanta ta daga wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ban kasance mai kishin daya daga cikin matan Annabi ba - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - ba na kishin Khadija - Allah Ya yarda da ita - kuma ban taba ganinta ba, amma ana yawan ambatonta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kiran da Musulmi ya yi wa ɗan’uwansa a cikin ɓoyayyen gaibu an karɓa, A kansa akwai wani sarki wanda aka naɗa yayin da yake kiran ɗan’uwansa da kyau.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Bawa Musulmi yayi Al-wala, ko kuma Mumini sai ya wanke Fuskarsa to kowane laifi zai futa daga fuskarsa da ya gani da Idanuwansa tare da ruwa, ko kuma qaeshen xigon ruwan da ya xiga
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ku wallahi kuna yin wasu Ayyuka mafi siranta daga gashi a Idanuwanku, mu kuma muna xaukar su a lokacin Manzon Allah SAW suna cikin Masu Hallakarwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ku zaku gamu da Matsuwar Wariya a bayana to kuyi haquri har ku gamu dani a Tafkin Al-kausara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na farkon mutane a cikin Allah shi ne wanda ya fara su da aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi Al-kairin Mutane shi ne wanda yayi tsawon Rai kuma aikinsa ya kyautata
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Da yawa wani Mutum Dukun-Dukun wanda ake korewa daga kofofin Gudaje da ace zai Rantse da Allah (kana wata bukata) to da sai Allah ya kubutar da shi Kaffara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ciyar a tafarkin Allah za'a rubuta masa ninkin Lada sau dari bakwai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Irin wannan kamar yadda Allah ya aiko ni ta hanyar shiriya da kimiyya kamar Ghaith ya bugi wata ƙasa wacce ke da kyakkyawar iyaka, ta karɓi ruwan Voneptt makiyaya da ciyawa da yawa, kuma su ne Ojadb suka riƙe ruwan Venf Allah ta wurin mutane, Fsharbwa daga cikinsu sun shayar da shuka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku mutanen Madina, Ban sameku Batattu ba sai kuma Allah ya shiryar da ku da ni?kuma kun kasance kan ku a rarrabe sai kuma ya hada kanku dani ? kuma kuna talakawa sai Allah ya Azutaku sabida ni?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yardar Allah tana cikin gamsuwa ta iyaye, da fushin Allah a cikin fushin iyaye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sauran mutanen kirki babu abin bauta sai Allah kuma tsarki ya tabbata ga Allah, Allah ya fi girma kuma godiya ta tabbata ga Allah kuma babu wani karfi a kusa kuma babu wani karfi sai Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Dan Adam bai taba aikata wani aiki ba wanda ai tserar da shi daga Azabar Allah Kamar Ambaton Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Bawa ya Kusance ni da dani daya, sai nima na kusanceshi da tsawon Hannu, idan kuma ya kusance ni da tsawon danin Hannuwa biyu, kuma idan yazo mun yana mai tahowa sai in zo masa ina mai Sassarfa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wata Mace daga cikinku da zata rasa 'Ya'yanta Uku sai sun kasance Mata Katanga daga Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Mutum daga cikin Musulmai da 'Ya'yansa uku zasu Mutu sannan kuma wuta ta tava shi sai karayar rantsuwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin kun ga wani mutum da yake yin aiki mai kyau, har mutane suka yaba masa akan hakan? Ya ce: Wannan bishara ce ta mumini
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin bana jin kunyar mutumin da yake jin kunyar mala'iku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku karanta Alqurani domin zai zo Ranar Alkiyama mai ceton Ma'abotansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah ya Zavi Kinanata daga cikin 'ya'yan Isma'il, kuma ya zavi Quraishawa daga cikin Kinanata, kuma ya zavi bani Hashim daga cikin Quraishawa, kuma ya zavoni daga cikin Bani hashim, saboda haka mi me Shugaban "yan Adam kuma babu Al-fahari, kuma ni ne farkon wanda Qasa zata keto masa, kuma farkon Mai ceto kuma farkon wanda za'a ceta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Faxima wata tsokace daga gare ni, duk wanda ya vata mata to ya vata mun
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai kowace Alumma tana da Amintaccen ta, kuma lallai amintaccen wannan Al-umma shi ne Abu Ubaidah Bn Al-Jarrah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kowane Manzo yana da mataimaka Mataimakina Al-zubair
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zubairu Xan Gwaggo na ne, kuma Mataimakina daga Al-ummata
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka riqe wani vangaren na dukiyarka yafi maka Al-kairi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba zan yi kuka ba idan ban san cewa abin da Allah Ta’ala yake da shi ba alheri ne ga Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - amma ina kuka cewa wahayi ya yanke daga sama, don haka suna matukar farin cikin yin kuka, don haka suka yi kuka da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ban taba jin Omar - Allah ya yarda da shi - ya ce da komai ba: Ina tsammanin irin wannan-da-irin wannan ne, amma ya kasance kamar yadda yake tsammani.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Adalcin adalci shine dangantakar mutum, dangin mahaifinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah - Mai girma da daukaka - ya umurce ni in karanta muku: (Ba wadanda suka kafirta ba ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan bawa ya yi wa ubangijinsa nasiha da kyakkyawar addu’a ga Allah, to za a ba shi lada biyu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Uba yana samun lada ne kawai idan ya same shi da dukiya, ya saye shi ya 'yantar da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Saad bin Muadh, Aljanna da Ubangijin Ka'aba, na iske iska a kanta. Ba tare da kowa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane Uku suna da Lada biyu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Yayin da Mutanen Yeman suka zo wajen Manzon Allah: Hakika Mutanen Yemen ya zo muku"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane Kamar Ma'adanan Zinare da Azurfa ne, Mafifitanku a Jahiliyya sune Mafifitanku a musulunci idan Sukai Ilimi, Kuma Rayuka Kamar Rundunar yaki ce, duk wanda suka San juna sai su Saba, wanda kuma suka saba kuma sai suki jituwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mala'iku basu gushe ba suna yi masa suna yi masa Inuwa da Fukafukansu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wasu Mutane Uku sun futo suna tafiya sai Ruwan sama ya sauko, sai suka shiga cikin Kogo. sai Dutse ya rufe su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah ya sanya Gaskiya a kan Harshen Umar da zuciyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Cewa Mala'ika Jibril ya o da Hoton Nana Aisha a cikin wani koren kyalle na Alhari ni sai ya ce: wannan ce Matarka ce a Duniya da Lahira"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Ibrahim Xana ne, kuma ya Mutu a na shayar da shi, kuma lallai yana da Masu shayarwa guda biyu da zasu qarasa masa shayarwa a cikin Al-janna.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya Kasance yana sany da Silke ranar Uhudu, sai yayi zunbur zuwa wani dutse, bai iya hawa ba, sai ya zaunar da Xalha aqarqashinsa, sai ya hau SAW kansa, har saida ya daidaita akansa, sai ya ce: naji Mazon Allah SAw yana cewa ta Wajaba ga Xalha.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ibada a cikin rashin Zaman lafiya kamar Hijira ce zuwa gareni"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Bawa da aka Mallaka Mai gyara yana da Lada Biyu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku karanta Alqurani domin zai zo Ranar Alkiyama mai ceton Ma'abotansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci