హదీసుల జాబితా

బీద జనులకోసం విధవల కోసం కష్టించేవాడు ధర్మపోరాటంలో జిహాద్ చేసేవానితో సమానం.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీ గృహాలను శ్మశానాలుగా మార్చుకోకండి,నా సమాధిని జనులు కూడే ఆలయంగా మార్చకండి నాపై దరూద్ చదవండి మీరు చదివే దరూద్ లు మీరెక్కడున్నా సరే నాకు చేర్చబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అయిదు పూటలా నమాజులు జుమా నుండి జుమా ,రమజాను నుండి రమజాను వాటి మధ్య గల పాపాలను ప్రక్షాలిస్తాయి.‘ఒకవేళ వ్యక్తి మహాపాపాల నుండి తనను తాను రక్షించుకున్నట్లైతే.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఇస్లాంధర్మార్జన కొరకు ఇంటి నుండి బయల్దేరిన వ్యక్తి తిరిగి తన ఇంటికి చేరేవరకు అల్లాహ్ మార్గం లో ఉంటాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా హలాలు విషయాలు భోదించబడ్డాయి మరియు హరాము విషయాలు భోదించబడ్డాయి,వాటి మధ్య గల విషయాలు అనుమానాస్పదమైనవి ప్రజల్లోని చాలా మందికి వాటి గురించి సరైన జ్ఞానము లేదు,ఎవరైతే ఆ అనుమానాస్పద విషయాల నుండి భయబీతి కలిగి ఉంటారో తమ ధర్మం మరియు గౌరవం యొక్క రక్షణ పొందుతారు,మరెవవరైతే అనుమానాస్పద విషయాల్లో పడతారో హరామ్ కు గురి అవుతారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
యదార్థంగా మీరు అల్లాహ్ హక్కు ప్రకారంగా ఆయనపై దృఢనమ్మకాన్ని కలిగి ఉన్నయెడల ఏ విధంగా పక్షులకు ఆయన ఆహారాన్ని నొసగుతున్నాడో అలా మీకు ఉపాధిని నొసగుతాడు,ఆ పక్షులు ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో బయల్దేరుతాయి సాయంత్రానికల్లా కడుపు నింపుకుని గూటికి చేరుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఒక దాసుడు ఏదైన పాపం చేసి ‘ఓ అల్లాహ్ నా పాపాన్ని క్షమించు అని ప్రార్ధిస్తాడు. శభదాయకుడైన,మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ ఇలా సెలవిచ్చాడు : నా దాసుడు ఏదైన పాపం చేస్తాడు,పిదప అతనికి ప్రభువు ఉన్నాడని,ఆయన తాను చేసిన పాపాన్ని మన్నిస్తాడు,మరియు పాపము వలన శిక్షిస్తాడని గుర్తిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ప్రతీ సత్కార్యం ఒక దానానికి సమానం’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
తెగత్రెంపులు చేసుకునేవాడు స్వర్గంలో ముమ్మాటికి కీ ప్రవేశించలేడు’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ఎవరైతే తన ఉపాధిలో సమృద్దిఫలాలతో పాటుగా అబివృద్దిని మరియు ఆయుష్షులో వృద్దిని కోరుకుంటాడో అతను బంధువర్గాలను కలుపుకు పోవాలి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా దుఆ యే ఆరాధన.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ వద్ద దుఆ కంటే ఎక్కువ గౌరవప్రదమైన విషయం (ఆరాధన) మరొకటి లేదు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే సుబ్ హనల్లహి వ బి హమ్దిహీ ‘రోజులో వంద సార్లు చదువుతాడో అతని పాపాలు ఒకవేళ సముద్రపు నురగంతా ఉన్నా ప్రక్షాళించబడతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్దహూ లా షరీక లహూ ‘లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుళ్లి షయ్యిన్ ఖదీర్’ పది సార్లు చదువుతారో అతను ఇస్మాయీల్ సంతతి కి చెందిన నలుగురు బానిసలను విముక్తి పరచిన దానికి సమానం’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రవచించారు’ ఎవరి పట్ల అల్లాహ్ మేలును కోరుకుంటాడో అతనికి ధార్మిక విధ్యను ప్రసాదిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ పవిత్ర గ్రంధం నుండి ఎవరైతే ఒక అక్షరం పఠిస్తారో అతనికి దానిపై ఒక పుణ్యం లభిస్తుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఏ దాసుడైతే ‘అష్హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వ అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహూ వ రసులుహూ’అని అంతఃకరణ శుద్దితో సాక్ష్యమిస్తాడో అతనిపై మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ నరకాగ్ని ని నిషేదిస్తాడు’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్