عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الدعاء هو العبادة». ومن حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «الدعاء مُخُّ العبادة».
[حديث النعمان بن بشير: صحيح. حديث أنس بن مالك: ضعيف] - [حديث النعمان -رضي الله عنه-: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. حديث أنس -رضي الله عنه-: رواه الترمذي]
المزيــد ...

నోమాన్ బిన్ బషీర్ రజియల్లాహు అన్హుమ కథనం దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు ప్రవచించారు ‘నిశ్చయంగా దుఆ యే ఆరాధన. అనస్ రజియల్లాహు అన్హు కథనం పదాలు ఇలా ఉన్నాయి ‘నిశ్చయంగా దుఆ ఆరాధన యొక్క సారాంశము.
దృఢమైనది - దాన్ని ఇబ్నె మాజ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

హదీసులో الدعاء هو العبادة' –దుఆయే సిసలైన ఆరాధన’అని ఉంది,అల్లాహ్ తో దుఆ వేడుకోవడమే మనిషి చేసే ఆరాధనల్లో అత్యంత కీలకమైనది అని ఈ హదీసు ప్రమాణపరుస్తుంది, ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క నమ్మకాలు అల్లాహ్యేతర విషయాల నుండి తెగిపోయినప్పుడు,అతను వినయంగా అల్లాహ్ ను మాత్రమే ప్రార్థిస్తాడు,మరెవరి వైపు అతని మనసు ఆకర్షించబడకుండా కేవలం అల్లాహ్ వైపుకు మాత్రమే మరలుతుంది,అప్పుడు అల్లాహ్ యే అందరికంటే గొప్పవాడు పరిపూర్ణత కలిగినవాడు మరియు దుఆ,ప్రార్ధనను ఆమోదించువాడు,మరియు నిశ్చయంగా ఆయన వినేవాడు,సామీప్యుడు మరియు ప్రతీ విషయం పై శక్తి కలవాడు అని ఒప్పుకుంటాడు,ఇదియే అసలైన ఆరాధన మరియు ఏకత్వం తౌహీద్ యొక్క సారాంశం అవుతుంది, الدعاء مخ العبادة )"దుఆ ఆరాధనకు మెదడు" అంటే "ఆరాధన యొక్క స్వచ్ఛత మరియు ఆత్మ ద్వారానే ప్రార్థన అనేది నిర్వహించబడుతుంది ఇదియే దుఆ,మానవుడు మెదడు లేకుండా ఉనికిలో లేనట్లే దుఆ (ప్రార్థన) లేకుండా ఆరాధన కూడా జరగదు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ రష్యన్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. నిశ్చయంగా దుఆ ఆరాధన రకాల్లో గొప్పది.
  2. నిశ్చయంగా దుఆ ఆరాధన కు పునాది మరియు ఆత్మ వంటిది,అవి లేకుండా ఆరాధన నిర్వహించబడదు.
  3. ఈ హదీసు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దుఆ చేయాలని ప్రోత్సహిస్తుంది.
  4. ప్రతీ సమయంలో దుఆ చేయడానికి ఆసక్తి కనబర్చాలి,ఎందుకంటే ఇది నోటి స్మరణ మరియు అల్లాహ్ ఎదుట వినమ్రతను తెలియజేస్తుంది
  5. నిశ్చయంగా దుఆ వాస్తవదాస్యం,మహోన్నతుడైన ప్రభువుశక్తి సామార్ద్యాల పట్ల అంకితభావం మరియు ప్రభువు ఎదుట దాసుని బలహీనతతో ఇమిడియున్నది.
  6. దుఆ దాసుడిని తన ప్రభువుకు దగ్గరగా చేస్తుంది మరియు అతని హక్కును గుర్తించి పెంచుతుంది,తన ప్రతీ విషయాన్ని అల్లాహ్ జ్ఞానపరంగా ఆవరించి ఉన్నాడని గుర్తించడంతో పాటు తన అసమర్థత గురించి తెలియజేస్తుంది.
ఇంకా