Lista hadisa

Onaj ko se brine o udovici i o nevoljniku je poput borca na Allahovom putu.
عربي Engleski Francuski
"Ne činite svoje kuće grobnicama, i ne činite moj mezar svetilištem. Donosite salavat na mene, jer će on doprijeti do mene ma gdje bili."
عربي Engleski Francuski
"Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana iskupnici su grijeha između njih, ako se kloni velikih grijeha."
عربي Engleski Francuski
„Mu'mina (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, Uzvišeni, ne oprosti dio njegovih grijeha.“ Muttefekun 'alejhi.
عربي Engleski Francuski
"Ko ode tragati za znanjem, taj je je na Allahovom putu sve dok se ne vrati."
عربي Engleski Francuski
"Halal i haram su jasni, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast, a ko upadne u sumnjive stvari upast će u haram..."
عربي Engleski Francuski
Kad biste se vi oslanjali na Allaha iskrenim tevekkulom (osloncem) opskrbio bi vas kao što opskrbljuje ptice, osvanu gladne a omrknu site.
عربي Engleski Francuski
Kada rob učini neki grijeh, zatim kaže: "Allahu moj, oprosti mi moj grijeh". Allah, tebareke ve teala, kaže: "Moj rob je učinio grijeh, i zna da ima Gospodara Koji prašta grijeh i kažnjava zbog grijeha ako hoće."
عربي Engleski Francuski
Svako dobro djelo je sadaka.
عربي Engleski Francuski
"U Džennet neće ući onaj ko prekida rodbinske veze."
عربي Engleski Francuski
"Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu."
عربي Engleski Francuski
Dova je ibadet
عربي Engleski Francuski
"Allahu nema ništa plemenitije od dove."
عربي Engleski Francuski
“Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.”
عربي Engleski Francuski
"Ko kaže: 'La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehulmulku, ve lehulhamdu, ve huve' ala kulli šej'in kadir' (Nema drugog boga, osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada svaka hvala i On je svemoćan) - deset puta, kao da je oslobodio četiri roba od Ismailovog potomstva."
عربي Engleski Francuski
"Allah pouči vjeri onog kome želi dobro."
عربي Engleski Francuski
"Ko prouči jedno slovo iz Kur'ana imat će za to dobro djelo, a za dobro djelo dobit će se deseterostruka nagrada. Ne kažem da je elif-lam-mim slovo, nego, elif je slovo, lam je slovo i mim je slovo."
عربي Engleski Francuski
Nema nijednog roba koji iskreno iz srca svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik, a da ga Allah neće zabraniti Vatri.
عربي Engleski Francuski
Zaista је Allahovo pravo prema ljudima da Ga ljudi obožavaju i da Mu ništa ne pridružuju, а pravo ljudi prema Allahu jeste da On ne kazni onoga ko Mu ništa ne pridružuje.' Rekao sam: 'Allahov Poslaniče, da li da obradujem narod tom radosnom viješću?
عربي Engleski Francuski
Ko umre ne čineći širk Allahu, ući će u Džennet; a ko umre čineći Mu širk, ući će u Džehennem
عربي Engleski Francuski
Pozvaće se čovjek iz mog ummeta na Sudnjem danu
عربي Engleski Francuski
Oporučujem vam da budete svjesni Allaha, te da budete pokorni i poslušni onima koji vas predstavljaju pa makar nad vama vlast imao abesinski rob. Onaj ko od vas poživi, vidjet će mnoga razilaženja. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih i upućenih halifa
عربي Engleski Francuski
Kada mujezin izgovori: 'Allahu ekber, Allahu ekber' (Allah je najveći, Allah je najveći), pa neko od vas kaže: 'Allahu ekber, Allahu ekber
عربي Engleski Francuski
Uzvišeni Allah je rekao: 'Podijelio sam namaz između Sebe i Moga roba na dva dijela, a Mom robu pripada ono što zatraži
عربي Engleski Francuski
Muavija, radijallahu anhu, jednom je prilikom došao u džamiju, gdje je zatekao ljude u halki i upitao ih: "Šta vas je okupilo?" "Sakupili smo se da spominjemo Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Pazite porodicu Muhammedovu, sallallahu 'alejhive sellem!"
عربي Engleski Francuski
"Stid ne donosi osim dobro."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Rekao je Allah, džellešanuhu: 'Za Mog roba vjernika kojem Ja uzmem nekog bliskog (voljenog), a on se strpi i nada se nagradi nema druge nagrade kod Mene osim dženneta.'"
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Abdullah b. 'Amr b. 'As, radijallahu 'anhuma, rekao: "Jedan čovjek prišao je Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i rekao: 'Zavjetujem ti se na hidžru i džihad, nadajući se nagradi od Allaha, džellešanuhu.' Alejhisselam mu reče: 'Je li ti jedno od roditelja živo?' 'Jesu, oboje.', odgovori on. Alejhisselam mu tada reče: 'Da li ti uistinu želiš nagradu od Allaha?' 'Da.', odgovori on. 'Onda se vrati svojim roditeljima i pazi na njih i lijepo se ponašaj prema njima', reče Alejhisselam.'" (Muttefekun alejhi) Ovo je Muslimov rivajet, a po drugom rivajetu, koji prenosi i Buhari: "Došao je jedan čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i zatražio od njega dozvolu da krene u džihad. Na to ga Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, upita: 'Jesu li ti živi roditelji?' 'Jesu.', odgovori on. Alejhisselam mu tada reče: 'Idi njima, tvoj džihad je da sa njima budeš.'"
عربي Engleski Francuski
"Najbolji novac koji čovjek potroši jest onaj novac koji potroši za svoju obitelj, novac koji potroši za izdržavanje svoje (ratne) životinje na Allahovom putu i novac koji potroši na svoje drugove na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
"Nemojte moj mezar učiniti mjestom stalnog okupljanja i nemojte svoje kuće u mezarluke pretvarati. Donosite na mene salavat, jer mi vaš selam dolazi bez obzira gdje vi bili."
عربي Engleski Francuski
Ko odgoji dvije kćeri, i o njima se brine dok ne odrastu doći će na Sudnjem danu, pa ćemo ja i on biti kao ova dva prsta.
عربي Engleski Francuski
"Tako mi Allaha u Čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli! Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima!"
عربي Engleski Francuski
Pitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je posao Allahu najdraži, a on odgovori: 'Klanjanje namaza u njegovom vremenu. 'A onda?', upitah. 'Činiti dobro svojim roditeljima.' odgovorio je on.
عربي Engleski Francuski
"Zloslutnja je širk, zloslutnja je širk. Nema niko od nas a da nije (zapao u to). Međutim, Allah to otklanja pouzdanjem na Njega."
عربي Engleski Francuski
Sutra ću predati zastavu čovjeku koji voli Allaha i Njegova Poslanika i koga voli Allahov i Njegov Poslanik. Allah će dati pobjedu pod njegovim vođstvom.
عربي Engleski Francuski
"Zar ne znaš da islam poništava ono što je bilo prije njega, i da hidžra poništava ono što je bilo prije nje, i da hadž poništava ono što je bilo prije njega?"
عربي Engleski Francuski
Bojte se Allaha, klanjajte pet namaza, postite mjesec, dajite zekat i budite poslušni svojim vođama, ući ćete u Džennet svoga Gospodara.
عربي Engleski Francuski
"Zar ne biste željeli da vas uputim na djelo radi kojeg Allah briše grijehe i podiže stupnjeve?" Oni rekoše: "Svakako, Allahov Poslaniče." On reče: "Upotpunjavanje abdesta u teškim periodima, mnoštvo koračanja prema džamijama i iščekivanje namaza nakon namaza. To vam je istinsko bdijenje na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima koja su najodabranija kod vašeg Gospodara
عربي Engleski Francuski
"Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne uđe u Džennet!"
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prvaci su muferriduni.“ “Ko su muferriduni”, upitaše ashabi. On reče: “To su muškarci i žene koji mnogo Allaha spominju.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
“U noći moga isra'a susreo sam Ibrahima, alejhisselam, i on mi rekao je: ‘O Muhammede, prenesi od mene selam svome ummetu, i obavijesti ga da je u Džennetu dobra i lijepa zemlja, pitka voda; da je on prostrana nizija, i da je njegovo sjemenje (kojim se sije): 'Subhanallahi, vel-hamdu lillahi, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber.'” (Slavljen je Allah, sva hvala pripada Allahu, nema drugog Boga, osim Allaha i Allah je najveći).
عربي Engleski Francuski
Ako je tako kao što kažeš, to je onda kao da ih hraniš žeravicom i sve dok god budeš tako postupao, neprestano ćeš (protiv njih) imati pomagača od Uzvišenog Allaha.'
عربي Engleski Francuski
Nema nijedne skupine koja ustane sa sijela na kojem nisu spominjali Allaha, subhanehu ve teala, a da neće ustati kao da su bili za trpezom na kojoj je bila lešina magarca, i oni će zbog toga zažaliti (što nisu spominjali Allaha).
عربي Engleski Francuski
Kada bih imao zlata koliko brdo Uhud, ne bi mi pričinjavalo radost da nakon tri dana kod mene od toga ostane koliko dinar, osim onoga što bih ostavio za vraćanje duga, a da ga ne bih podijelio među Allahovim robovima.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, rekao: "Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, došao je jedan čovjek i upitao ga: 'O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči da se prema njemu lijepo ophodim?' Poslanik reče: 'Tvoja majka.' Čovjek tada reče: 'Ko poslije nje?' 'Tvoja majka', odgovori on. 'Ko poslije nje?', ponovo upita čovjek. 'Tvoja majka', ponovo odgovori Poslanik. Čovjek ponovo upita: 'Ko poslije nje?' Poslanik tada reče: 'Tvoj otac!'" (Muttefekun alejhi) A u jednom drugom rivajetu stoji: "O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči za moje druženje i lijepo ponašanje prema njemu?" Poslanik reče: "Tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoj otac."
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Hamza b. Amr el-Eslemi, koji je često postio, kazao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Da li da postim dok sam na putovanju?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: "Ako hoćeš, posti."
عربي Engleski Francuski
"Zar Allah nije i vama omogućio da sadaku djelite? Svaki tesbih je sadaka, svaki tekbir je sadaka, svako 'elhamdulillah' je sadaka, svaki izgovoren šehadet je sadaka, podsticanje na dobro je sadaka i sprečavanje zla je sadaka, pa čak i bračni odnos je sadaka."
عربي Engleski Francuski
O Allahov Poslaniče, zaista mi je puno propisa islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek (moći) izvršavati." On mu je rekao: "Neka ti je jezik stalno vlažan od zikra (spominjanja) Allaha.
عربي Engleski Francuski
"Ko otkloni vjerniku jednu od njegovih dunjalučkih nevolja, Allah će otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. Ko olakša svome dužniku, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na Ahiretu. Ko pokrije (nevaljalštine) jednog muslimana, Allah će njega pokriti na dunjaluku i na Ahiretu."
عربي Engleski Francuski
O ljudi, pokajte se Allahu i tražite od Njega oprost, doista se ja kajem Allahu u jednom danu stotinu puta.
عربي Engleski Francuski
"Ibadet u vrijeme anarhije i fitneta je kao hidžra meni."
عربي Engleski Francuski
Hoćeš li da ti kažem koje su najdraže riječi Allahu?'
عربي Engleski Francuski
Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, da ne griješite, Allah bi vas uništio i stvorio bi narod koji griješi i traži oprosta od Allaha Uzvišenog, pa bi im On opraštao.
عربي Engleski Francuski
O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, i klanjajte noću dok ljudi spavaju, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
عربي Engleski Francuski
Allah Uzvišeni kaže: “Ja sam sa Svojim robom sve dok Me spominje i dok se zbog Mene pokreću njegove usne.'“
عربي Engleski Francuski
"Allah ne sluša (ne poklanja pažnju) ničemu kao Vjerovjesniku lijepa glasa."
عربي Engleski Francuski
Kada se dva muslimana sretnu pa se rukuju, oprošteni su im grijesi prije nego se rastanu...
عربي Engleski Francuski
"Nije od nas onaj ko ne uljepšava glas učeći Kur'an."
عربي Engleski Francuski
"Učinio Allah udobnim život onome ko čuje naše riječi pa ih prenese onako kako je čuo."
عربي Engleski Francuski
Hadisi o vrijednosti halki zikra
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah kaže: 'Kada Moj rob htjedne da učini neko loše djelo, ne zapisujte ga dok to ne uradi, a ako ga uradi pišite ga samo kao jedno loše djelo. Međutim, ako ga ostavi i ne uradi radi Mene, onda mu to pišite kao dobro djelo...'"
عربي Engleski Francuski
"O prvom ste se izrazili lijepo, i njemu će biti džennet, a o drugom ste se izrazili ružno, i njemu će biti džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na Zemlji."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko vješto uči Kur'an, će biti u društvu s pisarima (melekima) časnim i čestitim, a ko ga uči zamuckujući i s poteškoćom, imat će dvije nagrade."
عربي Engleski Francuski
"Allah ima 99 imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih nauči ući će u džennet. Allah je jedan i voli neparno."
عربي Engleski Francuski
“U džehennemsku vatru neće ući nijedan od onih muslimana koji su sudjelovali u Bitki na Bedru i nijedan od onih koji su dali prisegu na Hudejbiji.”
عربي Engleski Francuski
“Njih dvojica bit će prvaci svih prvih i potonjih odraslih (punoljetnih) ljudi u Džennetu, osim kad je riječ o vjerovjesnicima i poslanicima.”
عربي Engleski Francuski
Behz b. Hakim prenosi od svoga oca, od djeda, da je rekao: "Rekao sam: 'Allahov Poslaniče, kome najviše trebam činiti dobro?' Rekao je: 'Majci, pa majci, pa majci, pa ocu, a zatim rodbini, i to po blizini srodstva.'"
عربي Engleski Francuski
“Vrati im se i pitaj za dozvolu, pa ako ti oni dozvole, idi u džihad, u suprotnom ne idi, nego im čini dobročinstvo.”
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslaniče, nisam ostavio ni jedan grijeh, a da ga nisam učinio." Poslanik će mu na to: "Svjedočiš li da nema istinskog boga mimo Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik?
عربي Engleski Francuski
Djela ima šest, a ljudi četvero. Dva djela su obavezujuća, zatim slijedi djelo za koje će čovjek na isti način biti nagrađen ili kažnjen, potom djelo za koje će čovjek imati desetorostruku nagradu i djelo za koje će čovjek biti sedamsto puta nagrađen
عربي Engleski Francuski
'Od predznaka Sudnjeg dana je to što će se podići znanje, a neznanje, blud i konzumiranje alkohola će se proširiti. Smanjit će se broj muškaraca, a povećati broj žena, tako da će jedan muškarac voditi računa o pedeset žena.'
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je spomenuo jednu stvar, pa je pojasnio: 'To će se desiti kada nestane znanje
عربي Engleski Francuski
Ne učite znanje kako biste se nadmetali sa učenjacima, niti da biste se raspravljali sa neznalicama
عربي Engleski Francuski
Allah navodi primjer pravog puta
عربي Engleski Francuski
Zar ne biste voljeli da, kada se vratite kući, zateknete tri krupne deve?
عربي Engleski Francuski
Reći će se učaču Kur'ana na Sudnjem danu: 'Uči i penji se, uči lijepo i razgovjetno, kao što si i na dunjaluku učio, jer uistinu je tvoje mjesto kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.'
عربي Engleski Francuski
Onaj ko naglas uči Kur'an je poput onoga ko javno udjeljuje sadaku, a onaj ko u sebi uči Kur'an nalik je onome ko u tajnosti daje sadaku
عربي Engleski Francuski
kada bi proučili deset ajeta pred Poslanikom, ne bi prelazili dalje sve dok ne spoznaju značenja tih deset ajeta i dok ih ne primijene u praksi
عربي Engleski Francuski
Ebul-Munzire, znaš li ti koji je ajet iz Allahove Knjige najveličanstveniji?“ Ja rekoh: ”Allahu la ilahe illa huvel-hajjul-kajjum…(Ajetul-kursijj).“ On me potapša po prsima i reče: ”Čestitam ti na znanju, Ebul-Munzire
عربي Engleski Francuski
Reci: 'nema istinskog boga mimo Allaha', riječi sa kojima ću se zauzimati za tebe na Sudnjem danu
عربي Engleski Francuski
Kada čujete mujezina da uči ezan govorite ono što on govori, zatim donesite salavat na mene
عربي Engleski Francuski
To je šejtan koji se zove Hinzeb, kada ga osjetiš prouči "euzu" (traži od Allaha utičište od njega) i pljucni tri puta na lijevu stranu
عربي Engleski Francuski
"Stražariti jedan dan na Božijem putu bolje je nego sav dunjaluk i ono što je na njemu."
عربي Engleski Francuski
"Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao obaviti fiziološku potrebu, ja i još jedan dječak sličnih godina, donijeli bismo mu mješinu sa vodom i kratko koplje, pa bi se čistio vodom."
عربي Engleski Francuski
Zaista, u veličanje Allaha Uzvišenog spada i poštovanje muslimana sijedih vlasi, hafiza koji ne pretjeruje glede Kur'ana, a i ne zanemaruje ga, kao i poštovanje pravedna namjesnika.
عربي Engleski Francuski
Enes b. Sirin kaže: "Dočekali smo Enesa b. Malika kada je dolazio u Šam. Sreli smo ga u Ajni-temru. Tada smo ga vidjeli kako klanja na magarcu, a lice mu okrenuto stranom prema (kibli), tj. s lijeve strane kible." "Ja mu rekoh", kaže Enes b. Sirin, "vidio sam te gdje klanjaš mimo kible!" "Da nisam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to radio, ne bih ni ja to činio."
عربي Engleski Francuski
Kada sam vidio kako ensarije (Medinelije) postupaju sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve selleme, zakleo sam se da se neću ni sa kim od njih družiti, a da ga ne budem služio.'
عربي Engleski Francuski
"Čovjek je sa onim koga voli."
عربي Engleski Francuski
„Bila su dva brata, u doba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan bi dolazio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a drugi bi privređivao. Tužio se ovaj što privređuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na svoga brata, pa mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Možda ti zbog njega stiže opskrba.'“
عربي Engleski Francuski
"Allah joj je zbog toga obećao Džennet.' ili je rekao: 'Allah će je zbog toga spasiti Vatre.'"
عربي Engleski Francuski
Žene Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, bile su kod njega kada je došla Fatima, radijallahu 'anha, hodom koji se nimalo nije razlikovao od hoda Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
"Nisam ni na koju od žena Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, bila ljubomorna, kao na Hatidžu, radijallahu 'anha, iako je nikad nisam vidjela, ali ju je Alejhisselam često spominjao."
عربي Engleski Francuski
Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Dova muslimana za drugog muslimana koji nije tu primljena je. Kod njegove glave ima melek koji je zadužen da kad god musliman moli za svoga brata, kaže: 'Amin, i tebi isto.'“
عربي Engleski Francuski
"Ja ću zaista nastojati da vam predvodim namaz onako kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nama predvodio namaz."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: “Kada čovjek musliman, ili mu'min, uzima abdest pa opere svoje lice, spadnu sa njega svi grijesi njegovih očiju, zajedno s vodom, ili s posljednjom kapi vode; a kada sapere svoje ruke, s njih spadnu svi njegovi grijesi koje je svojim rukama počinio, zajedno s vodom, ili posljednjom kapi vode; a kada opere svoje noge, s njih spadnu svi grijesi koje je počinio hodajući na njima, zajedno s vodom, ili posljednjom kapi vode, tako da ostane posve čist od grijeha." (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Enes b. Malik, radijallahu anhu, rekao: "Vi, zaista, radite poslove koji su u vašim očima (po vašem mišljenju) tanji od dlake, a mi smo ih u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatrali pogubnim grijesima."
عربي Engleski Francuski
"Doživjet ćete poslije mene mnoga prisvajanja (kršenja prava), pa budite strpljivi dok me ne sretnete na Havdu!'“
عربي Engleski Francuski
"Kada su dvojica ashaba jedne mrkle noći izašli iz kuće Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispred njih su išle dvije svjetiljke, a kada su se razdvojili, ispred svakog je bila svjetiljka dok nisu ušli u svoje kuće."
عربي Engleski Francuski
Rekla je: "Nikoga ne obavještavaj o tajnama Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem." Enes kazuje: "Allaha mi, da sam o tome ikome pripovijedao, Sabite, tebi bih kazao."
عربي Engleski Francuski
„Četrdeset je plemenitih svojstava, a najviše od njih je pozajmiti nekome kozu kako bi se koristio njenim mlijekom i ko god ima jedno od tih svojstava, nadajući se za to nagradi i vjerujući u obećano za njega, Allah će ga uvesti u Džennet.“
عربي Engleski Francuski
Od El-Berraa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, neki čovjek naoružan, u panciru, i rekao: 'Allahov Poslaniče, da li da se borim ili da primim islam?' On mu reče: 'Primi islam, a zatim se bori!' On je primio islam, borio se, a zatim poginuo, na što je Allahov Poslanik rekao: 'Uradio je malo, a nagrađen je puno!'" (Muttefekun alejh, a ovo je Buharijeva verzija)
عربي Engleski Francuski
Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Najodabraniji čovjek kod Allaha je onaj koji ljudima prvi selam naziva" (Ebu Davud). A prenosi ga i Tirmizi od Ebu Umame, radijallahu anhu, koji veli da je neko rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada se dva čovjeka sretnu, koji će od njih prvi selam nazvati?" Poslanik je odgovorio: "Onaj koji je odabraniji kod Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Francuski
„Najbolji čovjek je onaj koji dugo živi i stalno dobra djela radi.“
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Možda baš onaj čupavi prašnjavi čovjek kojeg ljudi tjeraju od svojih vrata - kada bi od Allaha zatražio nešto, On bi mu to uslišio.“
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikad nije kazao ne, kada bi se nešto od njega tražilo.
عربي Engleski Francuski
"Ko potroši nešto na Allahovom putu piše mu se sedam stotina puta više."
عربي Engleski Francuski
„Uputa i znanje s kojim me je Allah poslao jesu kao obilna plodna kiša koja padne na zemlju. Bude (mehke) plodne zemlje koja primi vodu i urodi travom i mnogim drugim zelenilom, a ima i tvrdih (neplodnih) zemalja koje ne upiju vodu (zadrže je na sebi) i Allah daje da se njome ljudi koriste: piju, napajaju stoku i siju (ono što se može posijati)."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Abdullaha b. Zejda da je kazao: "Kada je Allah na dan Hunejna darovao plijen Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on ga je podijelio među ljudima - onima čija je srca trebalo pridobiti (za islam), a ensarijama nije dao ništa. Oni su se, izgledalo je, naljutili što je njih mašilo ono što su dobili drugi, pa im se obratio i rekao: 'O ensarije, zar vas nisam našao u zabludi, pa vam je Allah posredstvom mene dao uputu? Bili ste razjedinjeni, pa vas je Allah posredstvom mene objedinio, i siromašni, pa vas je Allah posredstvom mene obogatio!' Svaki put kad bi on nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Šta vas sprečava da odgovorite Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?', upitao je on. Kad god bi nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Da hoćete ', reče im on, 'kazali biste: 'Došao si nam tako i tako!' Zar niste zadovoljni da ljudi odu sa ovcama i devama, a da se vi s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, vratite svojim kućama? Da nije bilo iseljenja (hidžre), bio bih ensarija. I kada bi (svi) ljudi išli jednim putem kroz dolinu i tjesnacem kroz planinu, ja bih išao putem i tjesnacem ensarija. Ensarije su potkošulja, a (ostali) ljudi košulja. Vi ćete poslije mene doživjeti sebične ljude, pa se strpite dok me ne sretnete pokraj Havda (džennetskog izvora).'"
عربي Engleski Francuski
"Džibril je došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: 'Šta mislite o učesnicima Bedra?' 'Oni su među najvrijednijim muslimanima.', rekao je on, ili je rekao sličnu rečenicu. 'I meleki koji su učestvovali na Bedru su najbolji meleki.”, reče Džibril.
عربي Engleski Francuski
Bio je (u džamiji) jedan panj na kome je stajao Vjerovjesnik, sallallabu alejhi ve sellem, i kada mu je postavljen minber čuli smo iz toga panja glas poput mučanja deva, sve dok nije Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, sišao i na njega stavio svoju ruku. U drugoj verziji stoji: “Kada je bio petak, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo je na taj minber koji mu je načinjen, pa je panj palme kod njega, na kome je on ranije držao govor, zaplakao da se skoro raspukne.” U drugoj verziji: “Panj je zaplakao poput djeteta, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je sišao, uzeo ga i prislonio uza se, a on poče jecati kao što jeca dijete kada se ušutkuje dok se ne umiri.” Allahov Poslanik, s.a.w.s., je rekao: “Plakao je zbog onog što je slušao od učenja zikra (Kur'ana, spominjanja Allaha).”
عربي Engleski Francuski
Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja.
عربي Engleski Francuski
"Dobra djela koja vječno ostaju: la ilahe illellahu, ve subhanallahi, vallahu ekber, vel hamdu lillahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi."
عربي Engleski Francuski
"Čovjeka neće nijedno djelo spasiti od Vatre kao što će ga spasiti zikr."
عربي Engleski Francuski
"I još ću vam ovo reći, pa to zapamtite: dunjaluk je za četiri vrste ljudi: čovjeka kojem je Allah dao imetak i (korisno) znanje, pa se on u tome boji svoga Gospodara, pomaže bližnju rodbinu, i ne zaboravlja Allahovo pravo na to (uvakufljenje i podučavanje), i ovaj je na najboljem stepenu (kod Allaha); čovjeka kojem je Allah dao znanje, a nije mu dao imetak, pa on sa iskrenim nijetom i željom govori: 'Kad bih ja imao imetka i ja bih radio kao što taj i taj radi', i on bit će nagrađen prema svojoj namjeri, a nagrada njih dvojice (prvog i drugog) je jednaka; čovjeka kojem je Allah dao imetak, a nije mu dao znanje, pa se on nepromišljeno razbacuje tim imetkom i u tom se ne boji svoga Gospodara, niti pomaže bližnju rodbinu, niti priznaje u tome (što posjeduje) Allahovo pravo, i ovaj (čovjek) je na najgorem stepenu kod Allaha; čovjeka kojem Allah nije dao ni imetak ni znanje, pa on kaže: 'Kad bih ja imao imetka, i ja bih radio kao što taj i taj (misli na trećeg) radi!' On će biti osuđen prema svojoj namjeri i grijeh njih dvojice (trećeg i četvrtog) je jednak."
عربي Engleski Francuski
“Vrijednost učenjaka nad pobožnjakom poput je vrijednosti koju ja imam nad onim koji je najneugledniji među vama.”
عربي Engleski Francuski
Kada musliman jutrom obiđe muslimana, blagosilja ga (dovu mu uči) sedamdeset hiljada meleka.
عربي Engleski Francuski
Ko krene putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u Džennet.
عربي Engleski Francuski
Ako se Moj rob približi Meni za pedalj ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat Ja se njemu približim za hvat, a ako Mi se uputi hodajući Ja se njemu zaputim žureći.
عربي Engleski Francuski
"Jedan čovjek naišao je putem i ugledao granu velikog drveta kako se prepriječila preko puta te je rekao: 'Tako mi Allaha, ja ću ovu granu skloniti s puta, da ne smeta prolaznicima', pa ga zbog toga Allah Uzvišeni uvede u Džennet."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko jednim udarcem ubije geka imat će toliko i toliko sevapa; ko ga ubije s dva udarca, imat će toliko i toliko sevapa; ko ga ubije trećim udarcem imat će toliko i toliko sevapa." U drugoj verziji hadisa stoji: „Ko ubije geka jednim udarcem, bit će mu upisano stotinu sevapa, ko ga ubije s dva udarca imat će nešto manje sevapa, a s tri udarca još manje!“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
"Svakoj ženi kojoj umre troje djece ista ta djeca bit zaštita od Vatre."
عربي Engleski Francuski
„Kojem muslimanu umre troje djece (pa se strpi) - neće ga pržiti vatra osim toliko koliko treba da se ispuni zakletva.”
عربي Engleski Francuski
Ebu Zerr, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: "Šta ako čovjek radi dobro djelo pa ga ljudi pohvale zbog toga?" "To je radosna vijest vjerniku još na ovom svijetu." (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Aiša rekla: “Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ležao u mojoj kući, otkrivenih butina ili potkoljenica, pa je došao Ebu Bekr, radijallahu ‘anhu, i tri puta je tražio dozvolu za ulazak pa ga je on pustio unutra, i dalje ležeći, te je tako razgovarao. Zatim je došao Omer, radijallahu ‘anhu, i tri puta je tražio dozvolu za ulazak pa je on i njega pustio unutra, ostajući i dalje u ležećem položaju, i tako razgovarao. Potom je došao Osman, radijallahu ‘anhu, i tri puta je tražio dozvolu za ulazak. Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je tad sjeo i poravnao svoju odjeću.” Muhammed (ibn Ebu Harmele) kaže: “Ne kažem da je se sve to desilo u jednom danu.” Osman je ušao i razgovarao, a kad je izašao, Aiša je rekla: “Kad je došao Ebu Bekr ti mu se nisi posebno obradovao i nisi mu posvetio naročitu pažnju; isto tako i kad je došao Omer, no kad je došao Osman, ti si sjeo i poravnao svoju odjeću?!" “Kako da se ne postidim čovjeka kojeg se i meleci stide!?", odgovorio je on. Bilježi Muslim.
عربي Engleski Francuski
“Učite Kur’an jer će se on na Sudnjem danu pojaviti kao zagovornik onima koji su ga učili!"
عربي Engleski Francuski
“Allah je od Ismailova potomstva odabrao Kinanu. Od Kinane je odabrao pleme Kurejš. Od plemena Kurejš odabrao je Hašimovu porodicu. Od te porodice mene je odabrao. Ja sam, eto, prvak svih ljudi, ne hvaleći se, prvi sam ko će ustati iz kabura, prvi ko će se zauzeti i prvi čije će zauzimanje biti primljeno.”
عربي Engleski Francuski
"Fatima je dio mene, pa ko nju mrzi, i mene mrzi."
عربي Engleski Francuski
"Svaki umet ima svog povjerenika, a povjerenik našeg umeta je Ebu Ubejda b. el-Džerrah."
عربي Engleski Francuski
"Zaista svaki vjerovjesnik ima svog pomagača, a moj pomagač je Zubejr."
عربي Engleski Francuski
"Zubejr je sin moje tetke i pomagač moj iz moga ummeta."
عربي Engleski Francuski
Od Aiše se spominje da je kazala: "Nisam imala želju da budem u koži neke žene kao što sam voljela da budem kao Sevda b. Zem'a, koja je posjedovala snagu ličnosti. Kada je ostarjela, svoje pravo da Poslanik kod nje boravi poklonila je Aiši rekavši: 'Allahov Poslaniče, svoj dan u kojem boraviš kod mene poklanjam Aiši.'" Zato je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kod Aiše boravio dva dana, tj. Aišin dan i Sevdin dan.
عربي Engleski Francuski
"Allahov je Poslanik na samrti govorio: 'Gdje sam sutra! Gdje sam sutra!', želeći da njegovo noćenje bude kod Aiše. Njegove žene su mu dozvolile da bude gdje on želi."
عربي Engleski Francuski
“Jedan dio imetka zadrži za sebe, to je bolje za tebe.”
عربي Engleski Francuski
"Ne plačem zbog toga što ne znam da je ono što je kod Allaha bolje za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego plačem zbog toga što je prekinuta objava sa nebesa."
عربي Engleski Francuski
"Danas ću, sigurno, biti vratar Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Domalo zatim došao je Ebu Bekr i počeo gurati kapiju. 'Ko je to?', upitao sam. 'Ebu Bekr.', odgovori on. 'Sačekaj.', rekao sam mu i otišao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. 'Allahov Poslaniče', rekoh mu, 'evo Ebu-Bekra, traži da ga primiš.' 'Dopusti mu (da uđe) i obraduj ga Džennetom!', reče on."
عربي Engleski Francuski
"Kada bi god kakva grupa dobrovoljaca naišla iz Jemena, Omer b. el-Hattab, radijallahu anhu, upitao bi ih: 'Da li je među vama Uvejs b. Amir?'"
عربي Engleski Francuski
Ibn Omer veli: „Nisam nikad čuo Omera da kaže: 'Mislim da je tako', a da to tako nije bilo.“
عربي Engleski Francuski
"Zaista je jedno od najvećih dobročinstava da čovjek nastavi održavati vezu s onima koje je njegov otac volio."
عربي Engleski Francuski
Jedna grupa ljudi je došla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa rekoše: “Pošalji sa nama jednu grupu ljudi koja će nas podučavati Kur'anu i Sunnetu.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odabra za njih sedamdeset ljudi, ensarija (koje nazivahu učači Kur’ana). Među njima je bio i moj daidža Haram.
عربي Engleski Francuski
Od Enesa, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao Ubejju b. Ka'bu: „Allah mi je naredio da ti proučim suru: Lem jekunillezine.“
عربي Engleski Francuski
„Ako rob bude iskren prema svom vlasniku i bude čestit musliman imat će za to dvostruku nagradu.“
عربي Engleski Francuski
Čovjek nije u stanju odužiti se svome roditelju, izuzev da ga nađe u nečijem vlasništvu (kao roba), zatim ga otkupi, a potom oslobodi.
عربي Engleski Francuski
O Sad ibn Muaze, Džennet želim. Gospodara mi Nadrovog (očevog), ja osjećam njegov miris ispod Uhuda.'
عربي Engleski Francuski
Divno! To je imetak koji donosi zaradu! To je imetak koji donosi zaradu! Čuo sam što si rekao. Smatram da je najbolje da to daš svojoj rodbini
عربي Engleski Francuski
"Žalili su se stanovnici Kufe Omeru, radijallahu anhu, na Sa'da b. Ebu Vekasa, pa im je Omer, radijallahu anhu, postavio za namjesnika Ammara..."
عربي Engleski Francuski
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…
عربي Engleski Francuski
Jedan od pisara Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po imenu Ebu Rib'i Hanzala b. er-Rebi el-Usejjidi, radijallahu anhu, pripovijeda da ga je jednom prilikom sreo Ebu Bekr, radijallahu anhu, i upitao: "Kako si, o Hanzale?" On odgovori: "Hanzala je dvoličnjak (postao munafik)!" Ebu Bekr reče: "Subhanallah, šta govoriš?!" Hanzala reče: "Kada smo kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i slušamo kako nam priča o džennetu i džehennemu, toliko nam je sve jasno kao da sve to gledamo svojim očima, ali kada odemo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pozabavimo se svojom porodicom i svojim imecima, većinu toga zaboravimo!" Ebu Bekr reče: "Tako mi Allaha, i ja osjećam isto tako!" Zatim su se njih dvojica uputila do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Hanzala reče: "O Allahov Poslaniče, Hanzala je postao munafik!" Poslanik upita: "A kako to?" On reče: "Allahov Poslaniče, dok smo kod tebe i dok te slušamo kako nam pričaš o džennetu i džehennemu, to na nas utiče kao da sve to gledamo svojim očima. Ali kad odemo od tebe i pozabavimo se svojim porodicama i imecima, zaboravimo većinu toga." Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, kada biste vi stalno bili u stanju u kome se nalazite dok ste sa mnom, prisjećajući se svega, meleki bi se s vama rukovali u vašim kućama i čak na putevima kojima prolazite. Ali, o Hanzala, čas po čas!" (Čas za ibadet, a čas za dunjalučke potrebe.) Ovo je posljednje izgovorio tri puta.
عربي Engleski Francuski
Kazivanje o smrti Ez-Zubejra b. El-Avvama i ispunjenje njegovog duga
عربي Engleski Francuski
"Kada su došli Jemenci..."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi su kao rude, kao zlato i srebro. U islamu su najbolji oni koji su bili najbolji u džahilijjetu, ako shvate vjeru. Duše su mobilizirane vojske, one koje su srodne, zbliže se, a one koje nisu, raziđu se."
عربي Engleski Francuski
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, kazuje: "Moga oca su donijeli pred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bio je sav iznakažen. Kad ga staviše pred njega, ja priđoh da mu otkrijem lice, pa mi ljudi to ne dadoše, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Još mu meleki svojim krilima prave hladovinu.'"
عربي Engleski Francuski
"Dok su trojica ljudi putovala, kiša ih stjera u pećinu koja se nalaziše u jednom brdu, pa se s brda strovali stijena i zarobi ih unutra. Jedni drugima rekoše..."
عربي Engleski Francuski
“Allah je dao da istina bude na Omerovom jeziku i srcu.”
عربي Engleski Francuski
Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Džibril došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, sa njenom slikom na komadu zelene svile i rekao mu: 'Ovo je tvoja supruga na dunjaluku i na ahiretu.'"
عربي Engleski Francuski
"Zaista moj sin Ibrahim, koji je preselio na ahiret dok je još bio dojenče, u džennetu ima dvije dojilje koje će upotpuniti njegovo dojenje."
عربي Engleski Francuski
"Na dan Uhuda Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio je dva oklopa, i kada se htio popeti na stijenu, nije mogao. Talha se sagnu i podmetnu svoja leđa. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stade na njegova leđa i tako se pope na stijenu. Tada sam čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: 'Talha je zaradio džennet.'"
عربي Engleski Francuski
“Među Allahovim robovima ima onih kojima bi, kad bi se zakleli Allahom u nešto, On sigurno zakletvu ispunio.”
عربي Engleski Francuski
"Ibadet u vrijeme anarhije i fitneta je kao hidžra meni."
عربي Engleski Francuski
"Učite Kur'an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače."
عربي Engleski Francuski