Talaan ng mga ḥadīth

Ang naghahanap ng [kabutihan] para sa babaing balo at mahihirap,ay tulad ng nakikibaka sa landas ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyo gawin ang inyong mga bahay na puntod, at huwag ninyo gawin ang aking puntod na pistahan (lugar palagiang bisitahin), at mag-alay kayo ng pag-pupugay (salawat) sa akin, katotohanan ang inyong pag-pupugay ay aabot sa akin kahit saan pa man kayo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang limang dasal, ang Biyernes hanggang sa kasunod na Biyernes, at ang Ramaḍān hanggang sa kasunod na Ramaḍān ay mga panakip-sala para pagitan ng mga ito kapag iniwasan ang malalaking kasalanan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang dumadapo sa Muslim na kapaguran ni karamdaman ni kabalisaan ni kalungkutan ni kapinsalaan ni kapighatian − pati na ang tinik na tumuturok sa kanya − na hindi ipambabayad-sala ni Allāh iyon sa ilan sa mga kamalian niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang lumabas alang-alang sa paghahanap ng kaalaman, siya ay nasa landas ni Allah hanggang sa makabalik.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang ipinahihintulot ay malinaw at tunay na ang ipinagbabawal ay malinaw. Sa pagitan ng dalawang ito ay mga bagay na nakapanghihinala, na hindi nalalaman ng marami sa mga tao. Kaya ang sinumang nangilag sa mga nakapanghihinala ay nakapag-ingat nga para sa relihiyon niya at dangal niya. Ang sinumang nasadlak sa mga nakapanghihinala ay nasadlak sa ipinagbabawal,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagkasala ang isang tao ng isang pagkakasala kaya nagsabi siya: "O Allah, magpatawad Ka sa akin sa pagkakasala ko." Kaya nagsabi Siya, mapagpala Siya at pagkataas-taas: "Nagkasala ang lingkod ko ng isang pagkakasala at nalaman niyang mayroon siyang isang Panginoong nagpapatawad sa pagkakasala at nagpaparusa rito."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lahat ng magagandang bagay ay kawang-gawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi nakakapasok sa Paraiso ang namumutol
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang anumang higit na marangal kay Allah kaysa sa panalangin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagsabi ng: Subhā ­llāhi wa bihmadih (Napakamaluwalhati ni Allah at kalakip ng papuri sa Kanya) nang isandaang ulit sa isang araw ay maaalis ang mga kamalian niya kahit pa man singdami ng mga bula ng dagat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagsabi ng: Lā ilāha illa ­llāhu waḥdahu lā sharīka lah, lahu ­lmulku wa lahu ­lḥamd, wa huwa `alā kulli shay'in qadīr nang sampung ulit ay gaya ng isang nagpalaya ng apat na tao na kabilang sa mga anak ni Ismael.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang pagnaisan ni Allāh ng isang kabutihan, magpapaunawa Siya rito sa Relihiyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang sinuman sa alipin na sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah,at si Muhammad ay Kanyang ay Kanyang alipin at sugo,tapat sa kanyang puso,maliban sa ipigbabawal ni Allah sa kanya ang Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumabas si Muāwiyah-malugod si Allah sa kanya-mula sa isang halaqah sa loob ng Masjid? Nagsabi sila:Ano ang dahilan ng pag-upo ninyo rito?Nagpupulong kami upang alalahanin si Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Igalang ninyo si [Propeta] Muhammaad pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa [sa pamamagitan ng paggalang] sa mga nanannahanan sa bahay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagiging mahiyain ay walang magiging bunga maliban sa kabutihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinabi ni Allah-Pagkataas-taas Niya: Walang makukuhang gantimpala mula sa Akin ang alipin kong mananampalataya,kapag binawian ko ng buhay ang minamahal niya sa mundo,pagkatapos ay nagtiis at hinangad niya gantimpala nito,maliban sa Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaya bumalik sa mga magulang mo at husayan mo ang pakikisama sa kanilang dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamainam na dīnār na gugugulin ng lalaki ay dīnār na gugugulin niya sa mag-anak niya, dīnār na gugugulin niya sa sasakyang hayop niya sa Landas ni Allāh, at dīnār na gugugulin niya sa mga kasamahan niya sa Landas ni Allāh.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong gawin ang aking puntod bilang lugar na palagiang bisitahin, at ang mga bahay niyo na parang mga puntod, at manalangin kayo sa akin, dahil tiyak na ang inyong panalangin ay aabot sa akin kahit saan sulok pa man kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang mag-alaga ng dalawang batang babae hanggang sa pagsapit ng kanilang hustong gulang,darating siya sa Araw ng Pagkabuhay,na ako at siya ay ganito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Alin sa mga gawain ang kaibig-ibig para kay Allah? Nagsabi siya: Ang pagdarasal sa oras nito,Sinabi ko: Pagkatapos ay ano? Nagsabi siya: Ang pagiging mabuti sa mga magulang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],at wala [kahit na isa] mula sa atin maliban [sa [siya ay nakakagawa nito],Ngunit si Allah ay tinatanggal ito sa pamamagitan ng Pagtitiwala [ Kay Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang ibibigay ko nga ang watawat bukas sa isang lalaking umiibig kay Allah at sa Sugo Niya at iniibig iyon ni Allah at ng Sugo Niya, na mananaig si Allah sa pamamagitan ng mga kamay niyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
hindi mo pa napag-alam na ang Islam ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang paglikas ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang hajj ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mangilag kayong magkasala kay Allāh, dasalin ninyo ang limang [dasal] ninyo, mag-ayuno kayo sa buwan [ng pag-aayunin] ninyo, ibigay ninyo ang zakāh ng mga yaman ninyo, tumalima kayo sa mga pinuno ninyo, papasok kayo sa Paraiso ng Panginoon ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gusto niyo bang ipatnubay ko sa inyo Ang mga gawain na patatawarin sa inyo ni Allah dahil dito Ang mga kasalanan at itataas dahil dito ang inyong mga antas?)) Nagsabi sila: Oo , O Sugo ni Allah, Nagsabi siya:((Paglagom ng Wudhū sa mga [oras na] kinamumunghian, at pagpaparami ng mga Hakbang sa Masjid,at paghihintayng dasal pagkatapos ng dasal,ito para sa inyo ang Pagbabantay [para sa daan ni Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ba ako magbabalita sa inyo hinggil sa pinakamabuti sa mga gawa ninyo, ng pinakadalisay sa mga ito sa ganang May-ari ninyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kasuklam-suklam, pagkatapos ay kasuklam-suklam, pagkatapos ay kasuklam-suklam siya na naabutan ang mga magulang niya sa katandaan ng isa sa kanilang dalawa o nilang dalawa ngunit hindi siya nakapasok sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nanguna ang mga nagbubukod-tangi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakatagpo ko si Abraham sa gabi ng pagpapalakbay sa akin [sa langit] at nagsabi ito: O Muḥammad, bigkasin mo sa kalipunan mo mula akin ang pagbati at ipabatid mo sa kanila na ang Paraiso ay kaaya-aya ang lupa, matamis ang tubig, na ito ay malalawak na kapatagan, na ang mga tanim nito ay Subḥāna ­llāh, Alḥamdu lillāh, Lā ilāha illa ­llāhu, at Allāhu akbar. (Napakamaluwalhati ni Allāh, Ang papuri ay ukol kay Allāh, Walang Diyos kundi si Allāh, at Si Allāh ay Pinakadakila.)"Ayon kay Abū Mas`ūd, malugod si Allāh sa kanya: "Nakatagpo ko si Abraham sa gabi ng pagpapalakbay sa akin [sa langit] at nagsabi ito: O Muḥammad, bigkasin mo sa kalipunan mo mula akin ang pagbati at ipabatid mo sa kanila na ang Paraiso ay kaaya-aya ang lupa, matamis ang tubig, na ay ito malalawak na kapatagan, na ang mga tanim nito ay Subḥāna ­llāh, Alḥamdu lillāh, Lā ilāha illa ­llāhu, at Allāhu akbar. (Napakamaluwalhati ni Allāh, Ang papuri ay ukol kay Allāh, Walang Diyos kundi si Allāh, at Si Allāh ay Pinakadakila.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang kung ikaw ay gaya ng sinabi mo, para bang sinusubuan mo sila ng mainit na abo. Hindi mahihinto na may kasama kang tagaalalay mula kay Allāh laban sa kanila hanggat ikaw ay patuloy na gayon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi magpapagalak sa akin na mayroon akong tulad ng Uḥud na ito na ginto, na lilipas sa akin ang tatlong araw samantalang mayroon pa akong isang dinar mula rito, bukod pa sa isang bagay na inilalaan ko para sa isang utang, malibang nagugol ko ito sa mga lingkod ni Allah, nang ganito, ganyan, at ganoon,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"O Sugo ni Allāh, sino po ang higit na karapat-dapat sa kagandahan ng pakisama?" Nagsabi siya: "Ang ina mo, pagkatapos ay ang ina mo, pagkatapos ay ang ina mo, pagkatapos ay sa ama mo, pagkatapos ay ang pinakamalapit sa iyo, ang pinakamalapit sa iyo."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May lalaking nagtanong sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: tungkol sa pag-aayuno sa paglalakbay nagsabi siya: "Kung ninais mo, mag-ayuno ka; at kung ninais mo, tumigil ka."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Zarr AL-Gaffa`rie malugod si Allah sa kanya-Na ang mga tao mula sa kasamahan ng sugo ni Allah-pagpalain ni Allah siya at ang mag-anak niya at pangalagaan ,nagsabi sila sa propeta pagpalain siya ni Allah pagkataas-taas Niya at ang mag-anak niya at pangalagaan :O sugo ni Allah,nauna na ang mga mayayaman sa mga gantimpala ,Sila ay nagdarasal tulad ng aming pagdarasal,at sila ay nag-aayuno tulad ng aming pag-aayuno,nagkakawang-gawa sila sa kainaman ng mga kayamanan nila Nagsabi siya:Hindi ba`t ginawa ni Allah sa inyo ang ipagkakawang-gawa ninyo?.katotohanan sa bawat pag-ala-ala (pagbigkas ng Subhanallah) ay kawang-gawa,at sa bawat pagdakila (pagbigkas ng Allahu Akbar) ay kawang-gawa at sa bawat pagpuri (pagbigkas ng Alhamdulillah) ay kawang-gawa at sa bawat bigkas ng (La ilaha Illalah) ay kawang-gawa,ang pag-utos sa mga kabutihan ay kawang-gawa at ang pagbawal sa mga kasamaan ay kawang-gawa.at ang paggalaw ng isa sa inyo asawa nito,ay kawang-gawa.Nagsabi sila:O sugo ni Allah kapag ang isa sa amin ay gumalaw sa asawa nito, magkakaroon ba siya ng gantimpala.?Nagsabi siya:Sa tingin ninyo,kapag nangalunya at inilagay niya ang pagnanais niya sa ipinagbabawal,magkakaroon ba siya ng kasalanan?Nagsabi sila:Oo,Nagsabi siya:Ganun din kapag inilagay niya ito sa ipinapahintulot, magkakaroon siya ng gantimpala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sugo ni Allah, tunay na ang mga batas ng Islām ay dumami sa amin, kaya may kabanata bang kakapitan na masaklaw?" Nagsabi siya: "Hindi titigil ang dila mo sa pagiging pamamasa sa pagsambit kay Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang pumawi buhat sa isang mananampalataya ng isang pighati mula sa mga pighati sa Mundo, magpapawi si Allāh buhat sa kanya ng isang pighati mula sa mga pighati sa Araw ng Pagkabuhay. Ang sinumang nagpaginhawa sa isang nagigipit, pagiginhawahin siya ni Allāh sa Mundo at Kabilang-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagsamba sa panahon ng sigalot ay gaya ng paglikas patungo sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipapa-alam koba sa iyo ang pinaka-mamahal na salita para kay Allah? Katotohanan ang pinaka-mamahal na salita parakay Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa sa kaluluwa ko na nasa Kamay Niya,Kung hindi lamang kayo nagkakasala,aalisin kayo ni Allah,at papalitan [kayo] ni Allah ng mga grupo ng tao na nagkakasala,at humihingi ng kapatawaran sa Allah-Pagkataas-taas Niya,at papatawarin sila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O mga tao, magpalaganap kayo ng kapayapaan, makipag-ugnayan kayo sa mga kaanak, magpakain kayo ng pagkain, at magdasal kayo sa gabi habang ang mga tao ay tulog, papasok kayo Paraiso nang may kapayapaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsasabi si Allah, pagkataas-taas Niya: Ako ay kasama ng lingkod Ko kapag naalaan niya Ako at gumalaw dahil sa Akin ang mga labi niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pinapakinggan si Allah tulad ng pakikinig Niya(sa pagbasa)ng Propeta sa napakaganda nitong boses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag may dalawang Muslim na nagkasalubong at nagkamayan, patatawarin silang dalawa bago silang dalawa maghiwalay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mga Hadith sa Kainaman ng mga Tagpuang Pag-aalaala (kay Allah)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsasabi si Allah: "Kapag ninais ng lingkod Ko na gumawa ng isang gawang masagwa, huwag ninyong itala ito laban sa kanya hanggang sa ginawa niya ito. Kung ginawa niya ito, itala ninyo ito katumbas sa tulad nito. Kung iniwan niya ito alang-alang sa Akin, itala ninyo ito para sa kanya bilang isang gawang maganda..."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Anas malugod si Allah sa kanya-Nagsabi siya:Dumaan sila sa isang ililibing,pinuri nila ito ng maganda,Nagsabi ang propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((karapat-dapat)),pagkatapos ay dumaan sa kanila ang isa pa,pinuri nila ito ng masama,Nagsabi ang propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((karapat-dapat)).Nagsabi si Umar malugod si Allah sa kanya: Anu ang karapat-dapat?Nagsabi siya:(( Itong pinuri ninyo ng maganda,karapat-dapat sa kanya ang Paraiso,itong pinuri ninyo ng masama,karapat-dapat sa kanya ang Impyerno,kayo ay mga saksi ni Allah sa lupa)) Pinag-kaisahan sa katumpakan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang bumibigkas ng Qur'an habang siya ay mahusay rito ay makakasama ng mga tagapagtalang mararangal na masusunurin. Ang bumibigkas ng Qur'an at nauutal dito habang siya rito ay nahihirapan ay magkakamit ng dalawang gantimpala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah,sa isang salaysay;Ay nagsabi; (( Katotohanan kay Allah,na sa Kanya ay may Siyamput-siyam na Pangalan,Walang makakasa-ulo nito sa isa (sa inyo) maliban sa makakapasok ng Paraiso,At Siya ay Gansal,niibig Niya ang Gansal)) Isinaysay ito ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagbabantay sa isang araw para sa landas ni Allah,ay higit na mainam sa mundo at sa mga nilalaman nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pumapasok sa Palikuran,Nagdadala ako at ang isang bata [nasa tamang gulang] ng isang lalagyan ng tubig at patpat,Naglilinis siya rito gamit ang tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa pagdadakila kay Allah-Pagkataas-taas Niya:Ay ang paggalang sa matandang muslim,at sa nakapag-saulo ng Qur-an na hindi nagmamalabis dito,at [hindi] naglikas sa [pagbabasa] nito,at paggalang sa isang pinunong makatarungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita kitang nagdadasal na [hindi nakaharap] sa Qiblah?Nagsabi siya:Kung hindi ko lang nakita ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na ginagawa niya ito,hindi ko ito gagawin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na nakita ko sa mga Al-Ansar na ginagawa ito sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang mga bagay na ito,Ipinangako sa sarili ko na hindi ako magsasama ng sinuman mula sa kanila maliban sa paglilingkuran ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang tao ay magiging kasama niya ang sinumang iniibig niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mayroon dalawang magkapatid sa panahon ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang isa ay dumarating sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang ang ikalawa ay naghahanapbuhay,isinumbong ng naghahanap-buhay ang kapatid niya sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at Sinabi [ng Propeta]: ((Marahil ikaw ay nabibiyayaan dahil sa kanya))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang si Allah ay inobliga sa kanya ang Paraiso,at iniligtas siya mula sa Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang panalangin ng tao para sa kapatid niya nang palihim ay tinutugon. Sa tabi ng ulo niya ay may isang anghel na itinalaga. Sa tuwing dumalangin siya para sa kapatid niya ng mabuti, nagsasabi ang anghel na itinalaga sa kanya: Amen, at ukol sa iyo tulad niyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan na hindi Ako magpapabaya sa pagdadasal ko (kay ALLAH) para sa inyo tulad ng ginawa ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa pagdarasal niya (kay Allah) para sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsagawa ng wuḍū' ang taong Muslim o Mananampalataya at hinugasan niya ang mukha niya, lalabas mula sa mukha niya ang bawat pagkakamali niya na tiningnan niya ng mga mata niya kasabay ng tubig o kasabay ng huling patak ng tubig.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan inyong nalalaman ang mga gawaing higit na manipis para sa inyong paningin mula sa buhok,ngunit amin itong ibinibilang sa panahon ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na kabilang sa mga malalaking kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang makakatagpo ninyo sa mga susunod sa akin ang makasarili,Magtiis kayo hanggang sa makatagpo ninyo ako sa [mahiwagang] lawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dalawang lalaking kabilang sa mga kasamahan ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na umalis mula sa kinaroroonan ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sa isang gabing madilim. May kasama silang dalawa tulad ng dalawang ilaw sa harapan nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi siya: Huwag na huwag mong ipagsabi ang lihim ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan--sa kahit sinuman,Nagsabi si Anas: Sumpa sa Allah.Kung may sinabihan ako nito,sinabi ko na ito sa iyo,o Thabit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Apatnapong bahagi:Pinakamataas rito ay pagpapahiram ng kambing [upang matugunan ang pangangailangan ng mga dukha], walang sinumang gumagawa na gagawa mula sa mga bahaging ito;na naghahangad ng gantimpala Niya at naniniwala sa mga ipinangako Niya,maliban sa ipapasok siya ni Allah dahil rito sa Kanyang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gumawa siya ng kaunti at binayaran siya ng marami.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang pinakamalapit sa mga tao kay Allah ay ang nagsimula sa kanila sa pagbati
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamabuti sa mga tao ay ang sinumang humaba ang buhay niya at gumanda ang gawa niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Maraming [taong] gulu-gulo at maalikabok ang buhok na ipinagtatabuyan sa mga pinto na kung sakaling susumpa kay Allāh ay tutuparin Niya ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi hiningan ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng anuman kailanman at nagsabi siya ng hindi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang gumugol ng isang gugulin sa landas ni Allāh, itatala para sa kanya ang pitong daan ulit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang paghahalintulad sa ipinadala sa akin ni Allāh na patnubay at kaalaman ay kahalintulad ng isang ulang dumapo sa isang lupain. Mayroon ditong isang mabuting bahaging tumanggap sa tubig kaya nagpatubo ng damo at halamang marami. Mayroon ditong mga matigas [na bahagi] na pumigil sa tubig kaya nakinabang sa mga ito ang mga tao: uminom sila mula sa mga ito, nagpainom sila, at nagsaka sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O pulutong ng Anṣār, hindi ko ba kayo natagpuang mga naliligaw at pinatnubayan kayo ni Allāh sa pamamagitan ko? Kayo noon ay mga nagkakahati-hati at pinagbuklod kayo ni Allāh sa pamamagitan ko? Mga dahop at binigyan kayo ng kasapatan ni Allāh sa pamamagitan ko?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating si Jibrīl sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at nagsabi: Paano ninyong itinuturing ang mga nakilahok sa [labanan sa] Badr sa inyo? Nagsabi siya: Kabilang sa pinakamainam sa mga Muslim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Noon ay may isang troso ng datiles na sinasandigan ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sa pagtatalumpati. Noong nailagay ang pulpito, narinig namin sa troso ang tulad sa tinig ng inahing kamelyo hanggang sa nakababa ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at inilagay niya ang kamay niya rito kaya tumahimik ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kaluguran ni Allah ay nakasalalay sa kaluguran ng dalawang magulang,at ang poot ni Allah ay nakasalalay sa poot ng dalawang magulang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga matitirang matuwid ay Lā ilāha illa –llāh (Walang Diyos kundi si Allah), Subḥāna –llāh (Napakamaluwalhati ni Allah), Al-ḥamdu lillāh (Ang papuri ay ukol kay Allah), at Lā ḥawla wa lā qūwata illā bi-llāh (Walang kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang ginawa ang anak ni Adan na gawaing higit na nakapagliligtas sa kanya mula sa pagpaparusa ni Allah kaysa sa pag-aalaala kay Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi nabawasan ang yaman ng isang tao dahil sa kawanggawa, walang ipinaranas sa isang tao na isang paglabag sa katarungang pinagtiisan niya ito malibang dadagdagan siya ni Allah ng karangalan, walang taong nagbukas ng pinto ng panghihigi malibang magbubukas si Allah sa kanya ng pinto ng karalitaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang Muslim na dumadalaw sa isang Muslim na maysakit sa umaga malibang dadalangin ng pagpapala para sa kanya ang pitumpong libong anghel
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagpakalapit ang tao sa Akin ng isang dangkal, magpapakalapit Ako sa kanya ng isang siko. Kapag nagpakalapit siya sa Akin ng isang siko, magpapakalapit Ako sa kanya ng isang dipa. Kapag pinuntahan niya Ako nang naglalakad, pupuntahan Ko siya nang payagyag.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Napadaan ang isang lalaki sa sanga ng isang punongkahoy na umaabot sa gitna ng daan. Nagsabi siya: 'Sumpa man kay Allāh, talagang aalisin ko nga ito para sa mga Muslim upang hindi makapinsala sa kanila,' kaya ipinasok siya sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang pumatay ng isang tuko sa unang palo ay magsusulat para sa kanya ng isandaang magandang gawa; sa ikalawang palo ay [magkakamit] ng mababa roon; at sa ikatlongng palo ay [magkakamit] ng mababa roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Saed Al-Khudrie ,malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Dumating ang isang babae sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pngalagaan-Nagsabi siya:O Sugo ni Allah,pumunta ang mga kalalakihan dahil sa mga salita mo,Pumili ka sa amin mula sa sarili mo ng isang araw na pupunta kmi sa iyo rito at ituturo mo sa amin ang mula sa itinuro sa iyo ni Allah,Nagsabi siya:((Magtipon-tipon kayo sa araw na ganito at ganito)),At nagtipon-tipon sila ,at dumating sa kanila ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at tinuruan niya sila mula sa itinuro sa kanya ni Allah,pagkatapos ay nagsabi siya:((Wala mula sa inyo na isang babae na nakapagbigay ng tatlo mula sa kanyang anak maliban sa silay magiging pantakip sa impyerno)) Nagsabi ang isang babae: At kung dalawa? Nagsabi ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:(( At ang dalawa)).Napagkaisahan ang katumpakan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag namatayan ang isa sa mga Muslim ng tatlo sa mga anak, hindi siya sasalingin ng apoy [ng Impiyerno] maliban sa pagpapatupad sa sinumpaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ano pa ang tingin mo sa lalaking gumagawa ng gawang kabilang sa kabutihan at pinupuri siya ng mga tao dahil doon? Nagsabi siya: Iyon ay maagang magandang balita sa Mananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Fātimah ay bahagi ko,sinuman ang nagpagalit sa kanya,ay pinagalit niya ako
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan sa bawat Ummah [Henerasyon] ay may mapagkakatiwalaan, At Katotohanang Ang pinagkakatiwalaan namin sa Ummah [Henerasyon] na ito ay si Abu `Ubaydah bin Al-Jarah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa bawat Propeta ay may taga-pagligtas at ang aking Taga-pagligtas ay si Zubayr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Zubair ay anak ng aking tiyahin at kaibigan o kasama ko mula sa aking mga tauhan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ako umiiyak dahil hindi ko Alam na kung ano ang nasa kay Allah-Pagkataas-taas Niya ay higit na mainam para sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Datapuwat umiiyak ako dahil ang Pagpapahayag ay tuluyan ng naputol mula sa kalangitan,Naapektohan silang dalawa sa pag-iyak,Hanggang sa umiyak silang dalawa kasama niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magiging tagapagbantay ako ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa araw na ito,Dumating si Abu Bakar-at itinulak niya ang pintuan,Sinabi ko: Sino iyan: Nagsabi siya: Si Abu Bakar,Sinabi kong: Maghintay ka,Pagkatapos ay pumunta ako [sa Propeta] sinabi ko:O Sugo ni Allah! Andito si Abu Bakar,nagpapaalam [na pumasok], Nagsabi siya:((Pahintulutan mo siya at iparating mo sa kanya [ang magandang balita] na siya ay mananahanan sa Paraiso))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Umar bin Al-Khattab-malugod si Allah sa kanya-kapag dumarating sa kanya ang mga tumutulong mula sa Yaman,tinatanong niya sila,kabilang ba sa inyo Uways bin A`mer?hanggang sa dumating siya kay Uways-malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya sa kanya:Ikaw ba si Uwais bin A`mer?Nagsabi siya: Oo,Sinabi niya:Mula sa tribo ng Murad na nagmula pa sa Qarn?Nagsabi siya: Oo,Sinabi niya:Nagkaroon ka noon ng ketongin at gumaling ka dito,maliban sa parte na kasin-laki ng Dirham,?Nagsabi siya:Oo,Sinabi niya: Mayroon kapang ina?Nagsabi siya:Oo,Sinabi niya:Narinig ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi:(( Darating sa inyo si Uways bin A`mer kasama ang mga tumutulong mula sa Yaman mula sa tribo ng Murad na nagmula pa sa Qarn,Nagkaroon siya dati ng ketongin at gumaling siya mula dito maliban sa parte na kasin-laki ng dirham,mayroon siyang Ina at nagpapamalas siya ng kabutihan sa kanya ,at kung susumpa siya sa Allah(na matupad ang mga mabuting bagay na hinihiling nito) ay pagbubutihin ito,kaya`t kung kaya mong humungi siya ng kapatawaran para sa iyo kay Allah,ay gawin mo)),kaya`t humingi ka ng kapatawaran para sa akin kay Allah,At humingi siya ng kapatawaran para sa kanya kay Allah,Nagsabi sa kanya si Umar: Saan mo gustong pumunta?Sinabi niya: Sa Ku`fah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko narinig si `Umar, malugod si Allah sa kanya, na nagsasabi sa isang bagay kailanman: Tunay na ako ay talagang nagpapalagay na ito ay ganito, malibang ito ay gaya ng ipinagpapalagay niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang pinakamahusay sa mga mabubuting gawain ay ang mabuting pakikitungo nang isang lalaki sa pamilya ng matalik na kaibigan ng ama niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dumating na mga tao sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na nagsabi: "Magpadala ka kasama namin ng mga lalaking magtuturo sa amin ng Qur'ān at Sunnah." Kaya nagpadala siya sa kanila ng pitumpong lalaking kabilang sa Anṣār, na tinatawag silang ang mga tagabigkas. Kabilang sa kanila ang tiyuhin kong si Ḥarām.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ay nag-utos sa akin na bigkasain ko sa iyo ang "Lam yakuni -lladhīna kafarū..."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibni Umar malugod si Allah sa kanilang dalawa-Na ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi:(Na ang isang alipin kapag pinayuan ng pinuno niya at pinagbuti ang pagsamba niya kay Allah ay mapapasa-kanya ang gantimpala nito na dalawang beses.)) Ayon kay Abe Musa Al-Ash-arie malugod si Allah sa kanya ay nagsabi,sinabi ng sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:((Ang alipin na pinagbubuti nito ang pagsamba kay Allah,at ginagampanan nito sa pinuno niya ang karapatan nito sa kanya at ang pagpapayo at ang pagkamasunurin,mapapasa kanya ang dalawang gantimpala.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi nagagantihan ng isang anak ang isang magulang malibang matagpuan niya ito na isang alipin at bibilhin niya ito at palalayain niya ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sa`d bin Mu`ādh, ang Paraiso, sumpa man sa Panginoon ng Ka`bah, tunay na ako ay nakalalanghap ng halimuyak nito sa paanan ng Uḥud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magaling! Iyon ay ari-ariang tutubo! Iyon ay ari-ariang tutubo! Narinig ko nga ang sinabi mo. Tunay na ako ay nagtuturing na ilaan mo ito sa mga kaanak.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
si `Umar bin Al-Khaṭṭāb, malugod si Allah sa kanya, ay nagtakda noon para [sa bawat isa] sa mga naunang nagsilikas ng apat na libong [dirham]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa man sa Kanya na ang kululuwa ko ay nasa kamay Niya, kung sakaling mananatili kayo sa kung ano kayo sa piling ko at sa pag-alaala [kay Allah], talagang kakamayan kayo ng mga anghel sa mga higaan niya at sa mga daan ninyo, ngunit o Ḥanđalah may oras [para sa Mundo] at may oras [para sa dasal].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kuwento ng pagyao ni Az-Zubayr bin Al-`Awām, malugod si Allāh sa kanya, at ang pagbayad sa utang niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Noong dumating ang mga mamamayan ng Yemen, nagsabi ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: "Dumating nga sa inyo ang mga mamamayan ng Yemen.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga anghel ay nagtatakip pa rin sa kanya ng mga pakpak nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Jibreel ay dumating sa hitsura ni Aisha sa isang bahagi ng berdeng sutla patungo sa Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- at sabi niya: Ito ay ang asawa mo sa mundo at kabilang buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang si Ibrahim ay anak ko,At siya ay pumanaw sa [Gulang] ng pagpasuso,At tunay na sa kanya ay may dalawang Nagpapasuso,gaganapin nilang dalawa ang pagpapasuso sa kanya sa Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay may dalawang Kalasag sa Araw ng Uhud,Umakyat siya sa malaking bato ngunit hindi niya nakayanan,Umupo si Talhah sa ilalim niya,pina-akyat niya ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- rito, hanggang sa pumantay siya sa malaking bato,Nagsabi siya:Narinig ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi: ((Karapat-dapat si Talhah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagsamba sa panahon ng sigalot ay gaya ng paglikas patungo sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bigkasin ninyo ang Qur'an sapagkat tunay na ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay bilang tagapamagitan sa mga tagatangkilik nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses