Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang lumabas alang-alang sa paghahanap ng kaalaman, siya ay nasa landas ni Allah hanggang sa makabalik.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang pagnaisan ni Allāh ng isang kabutihan, magpapaunawa Siya rito sa Relihiyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Lumabas si Muāwiyah-malugod si Allah sa kanya-mula sa isang halaqah sa loob ng Masjid? Nagsabi sila:Ano ang dahilan ng pag-upo ninyo rito?Nagpupulong kami upang alalahanin si Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang pumawi buhat sa isang mananampalataya ng isang pighati mula sa mga pighati sa Mundo, magpapawi si Allāh buhat sa kanya ng isang pighati mula sa mga pighati sa Araw ng Pagkabuhay. Ang sinumang nagpaginhawa sa isang nagigipit, pagiginhawahin siya ni Allāh sa Mundo at Kabilang-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mayroon dalawang magkapatid sa panahon ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang isa ay dumarating sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang ang ikalawa ay naghahanapbuhay,isinumbong ng naghahanap-buhay ang kapatid niya sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at Sinabi [ng Propeta]: ((Marahil ikaw ay nabibiyayaan dahil sa kanya))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang paghahalintulad sa ipinadala sa akin ni Allāh na patnubay at kaalaman ay kahalintulad ng isang ulang dumapo sa isang lupain. Mayroon ditong isang mabuting bahaging tumanggap sa tubig kaya nagpatubo ng damo at halamang marami. Mayroon ditong mga matigas [na bahagi] na pumigil sa tubig kaya nakinabang sa mga ito ang mga tao: uminom sila mula sa mga ito, nagpainom sila, at nagsaka sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu