فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

څوک چې د علم په لټه کې ووځي تر هغه پورې چې بیرته راګرځیدلی نه وي د الله - تعالی - په لار کې دی.
عربي انګلیسي فرانسوي
چاته چې الله د خیر اراده وکړي نو په دین کې پوهه ور په برخه کوي.
عربي انګلیسي فرانسوي