Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Nagkasala ang isang tao ng isang pagkakasala kaya nagsabi siya: "O Allah, magpatawad Ka sa akin sa pagkakasala ko." Kaya nagsabi Siya, mapagpala Siya at pagkataas-taas: "Nagkasala ang lingkod ko ng isang pagkakasala at nalaman niyang mayroon siyang isang Panginoong nagpapatawad sa pagkakasala at nagpaparusa rito."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagsabi ng: Subhā ­llāhi wa bihmadih (Napakamaluwalhati ni Allah at kalakip ng papuri sa Kanya) nang isandaang ulit sa isang araw ay maaalis ang mga kamalian niya kahit pa man singdami ng mga bula ng dagat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagsabi ng: Lā ilāha illa ­llāhu waḥdahu lā sharīka lah, lahu ­lmulku wa lahu ­lḥamd, wa huwa `alā kulli shay'in qadīr nang sampung ulit ay gaya ng isang nagpalaya ng apat na tao na kabilang sa mga anak ni Ismael.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumabas si Muāwiyah-malugod si Allah sa kanya-mula sa isang halaqah sa loob ng Masjid? Nagsabi sila:Ano ang dahilan ng pag-upo ninyo rito?Nagpupulong kami upang alalahanin si Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ba ako magbabalita sa inyo hinggil sa pinakamabuti sa mga gawa ninyo, ng pinakadalisay sa mga ito sa ganang May-ari ninyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nanguna ang mga nagbubukod-tangi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakatagpo ko si Abraham sa gabi ng pagpapalakbay sa akin [sa langit] at nagsabi ito: O Muḥammad, bigkasin mo sa kalipunan mo mula akin ang pagbati at ipabatid mo sa kanila na ang Paraiso ay kaaya-aya ang lupa, matamis ang tubig, na ito ay malalawak na kapatagan, na ang mga tanim nito ay Subḥāna ­llāh, Alḥamdu lillāh, Lā ilāha illa ­llāhu, at Allāhu akbar. (Napakamaluwalhati ni Allāh, Ang papuri ay ukol kay Allāh, Walang Diyos kundi si Allāh, at Si Allāh ay Pinakadakila.)"Ayon kay Abū Mas`ūd, malugod si Allāh sa kanya: "Nakatagpo ko si Abraham sa gabi ng pagpapalakbay sa akin [sa langit] at nagsabi ito: O Muḥammad, bigkasin mo sa kalipunan mo mula akin ang pagbati at ipabatid mo sa kanila na ang Paraiso ay kaaya-aya ang lupa, matamis ang tubig, na ay ito malalawak na kapatagan, na ang mga tanim nito ay Subḥāna ­llāh, Alḥamdu lillāh, Lā ilāha illa ­llāhu, at Allāhu akbar. (Napakamaluwalhati ni Allāh, Ang papuri ay ukol kay Allāh, Walang Diyos kundi si Allāh, at Si Allāh ay Pinakadakila.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Zarr AL-Gaffa`rie malugod si Allah sa kanya-Na ang mga tao mula sa kasamahan ng sugo ni Allah-pagpalain ni Allah siya at ang mag-anak niya at pangalagaan ,nagsabi sila sa propeta pagpalain siya ni Allah pagkataas-taas Niya at ang mag-anak niya at pangalagaan :O sugo ni Allah,nauna na ang mga mayayaman sa mga gantimpala ,Sila ay nagdarasal tulad ng aming pagdarasal,at sila ay nag-aayuno tulad ng aming pag-aayuno,nagkakawang-gawa sila sa kainaman ng mga kayamanan nila Nagsabi siya:Hindi ba`t ginawa ni Allah sa inyo ang ipagkakawang-gawa ninyo?.katotohanan sa bawat pag-ala-ala (pagbigkas ng Subhanallah) ay kawang-gawa,at sa bawat pagdakila (pagbigkas ng Allahu Akbar) ay kawang-gawa at sa bawat pagpuri (pagbigkas ng Alhamdulillah) ay kawang-gawa at sa bawat bigkas ng (La ilaha Illalah) ay kawang-gawa,ang pag-utos sa mga kabutihan ay kawang-gawa at ang pagbawal sa mga kasamaan ay kawang-gawa.at ang paggalaw ng isa sa inyo asawa nito,ay kawang-gawa.Nagsabi sila:O sugo ni Allah kapag ang isa sa amin ay gumalaw sa asawa nito, magkakaroon ba siya ng gantimpala.?Nagsabi siya:Sa tingin ninyo,kapag nangalunya at inilagay niya ang pagnanais niya sa ipinagbabawal,magkakaroon ba siya ng kasalanan?Nagsabi sila:Oo,Nagsabi siya:Ganun din kapag inilagay niya ito sa ipinapahintulot, magkakaroon siya ng gantimpala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sugo ni Allah, tunay na ang mga batas ng Islām ay dumami sa amin, kaya may kabanata bang kakapitan na masaklaw?" Nagsabi siya: "Hindi titigil ang dila mo sa pagiging pamamasa sa pagsambit kay Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipapa-alam koba sa iyo ang pinaka-mamahal na salita para kay Allah? Katotohanan ang pinaka-mamahal na salita parakay Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa sa kaluluwa ko na nasa Kamay Niya,Kung hindi lamang kayo nagkakasala,aalisin kayo ni Allah,at papalitan [kayo] ni Allah ng mga grupo ng tao na nagkakasala,at humihingi ng kapatawaran sa Allah-Pagkataas-taas Niya,at papatawarin sila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsasabi si Allah, pagkataas-taas Niya: Ako ay kasama ng lingkod Ko kapag naalaan niya Ako at gumalaw dahil sa Akin ang mga labi niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pinapakinggan si Allah tulad ng pakikinig Niya(sa pagbasa)ng Propeta sa napakaganda nitong boses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mga Hadith sa Kainaman ng mga Tagpuang Pag-aalaala (kay Allah)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Noon ay may isang troso ng datiles na sinasandigan ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sa pagtatalumpati. Noong nailagay ang pulpito, narinig namin sa troso ang tulad sa tinig ng inahing kamelyo hanggang sa nakababa ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at inilagay niya ang kamay niya rito kaya tumahimik ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga matitirang matuwid ay Lā ilāha illa –llāh (Walang Diyos kundi si Allah), Subḥāna –llāh (Napakamaluwalhati ni Allah), Al-ḥamdu lillāh (Ang papuri ay ukol kay Allah), at Lā ḥawla wa lā qūwata illā bi-llāh (Walang kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang ginawa ang anak ni Adan na gawaing higit na nakapagliligtas sa kanya mula sa pagpaparusa ni Allah kaysa sa pag-aalaala kay Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa man sa Kanya na ang kululuwa ko ay nasa kamay Niya, kung sakaling mananatili kayo sa kung ano kayo sa piling ko at sa pag-alaala [kay Allah], talagang kakamayan kayo ng mga anghel sa mga higaan niya at sa mga daan ninyo, ngunit o Ḥanđalah may oras [para sa Mundo] at may oras [para sa dasal].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses