ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఒక దాసుడు ఏదైన పాపం చేసి ‘ఓ అల్లాహ్ నా పాపాన్ని క్షమించు అని ప్రార్ధిస్తాడు. శభదాయకుడైన,మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ ఇలా సెలవిచ్చాడు : నా దాసుడు ఏదైన పాపం చేస్తాడు,పిదప అతనికి ప్రభువు ఉన్నాడని,ఆయన తాను చేసిన పాపాన్ని మన్నిస్తాడు,మరియు పాపము వలన శిక్షిస్తాడని గుర్తిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే సుబ్ హనల్లహి వ బి హమ్దిహీ ‘రోజులో వంద సార్లు చదువుతాడో అతని పాపాలు ఒకవేళ సముద్రపు నురగంతా ఉన్నా ప్రక్షాళించబడతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్దహూ లా షరీక లహూ ‘లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుళ్లి షయ్యిన్ ఖదీర్’ పది సార్లు చదువుతారో అతను ఇస్మాయీల్ సంతతి కి చెందిన నలుగురు బానిసలను విముక్తి పరచిన దానికి సమానం’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్