Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Hindi nakakapasok sa Paraiso ang namumutol
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang kung ikaw ay gaya ng sinabi mo, para bang sinusubuan mo sila ng mainit na abo. Hindi mahihinto na may kasama kang tagaalalay mula kay Allāh laban sa kanila hanggat ikaw ay patuloy na gayon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses