உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நீங்கள் கூறிய படி நீங்கள் இருப்பீர்களாயின்,அது நீங்கள் அவர்களுக்குச் சுடு சாம்பல் தின்னக் கொடுத்தது போன்றாகும்.மேலும் நீங்கள் அப்படி இருக்கும் காலமெல்லாம் அல்லாஹ் விடமிருந்து அவர்களுக்கு எதிராக உங்களுடன் ஒரு உதவியாளர் இருப்பார்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு