فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

جنت ته رحم (خپلوي) پرې کوونکی نه داخلیږي.
عربي انګلیسي فرانسوي