ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

తెగత్రెంపులు చేసుకునేవాడు స్వర్గంలో ముమ్మాటికి కీ ప్రవేశించలేడు’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్