Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang ipinahihintulot ay malinaw at tunay na ang ipinagbabawal ay malinaw. Sa pagitan ng dalawang ito ay mga bagay na nakapanghihinala, na hindi nalalaman ng marami sa mga tao. Kaya ang sinumang nangilag sa mga nakapanghihinala ay nakapag-ingat nga para sa relihiyon niya at dangal niya. Ang sinumang nasadlak sa mga nakapanghihinala ay nasadlak sa ipinagbabawal,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagiging mahiyain ay walang magiging bunga maliban sa kabutihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],at wala [kahit na isa] mula sa atin maliban [sa [siya ay nakakagawa nito],Ngunit si Allah ay tinatanggal ito sa pamamagitan ng Pagtitiwala [ Kay Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsasabi si Allah: "Kapag ninais ng lingkod Ko na gumawa ng isang gawang masagwa, huwag ninyong itala ito laban sa kanya hanggang sa ginawa niya ito. Kung ginawa niya ito, itala ninyo ito katumbas sa tulad nito. Kung iniwan niya ito alang-alang sa Akin, itala ninyo ito para sa kanya bilang isang gawang maganda..."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa pagdadakila kay Allah-Pagkataas-taas Niya:Ay ang paggalang sa matandang muslim,at sa nakapag-saulo ng Qur-an na hindi nagmamalabis dito,at [hindi] naglikas sa [pagbabasa] nito,at paggalang sa isang pinunong makatarungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang tao ay magiging kasama niya ang sinumang iniibig niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi nabawasan ang yaman ng isang tao dahil sa kawanggawa, walang ipinaranas sa isang tao na isang paglabag sa katarungang pinagtiisan niya ito malibang dadagdagan siya ni Allah ng karangalan, walang taong nagbukas ng pinto ng panghihigi malibang magbubukas si Allah sa kanya ng pinto ng karalitaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses