உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நீங்கள் உமது விடயங்ளை அல்லாஹ்வின் மீது உண்மையாகவே பொறுப்புச் சாட்டினால் பறவைகளுக்கு உணவளிப்பதைப் போன்று உங்களுக்கும் உணவளிப்பான். அவை அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றுடன் சென்று மாலையில் நிரம்பிய வயிற்றுடன் திரும்புகின்றன.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு