Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Tính biết xấu hổ chỉ mang lại đều tốt.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mê tín là Shirk, mê tín là Shirk và không ai trong chúng ta lại không có niềm tin vào nó, nhưng Allah sẽ xóa sạch bằng cách phó thác cho Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah phán: Khi người bề tôi của TA định tâm làm một điều xấu nào đó thì các ngươi chớ ghi tội cho y mà hãy ghi khi nào y đã làm, nhưng khi y đã làm thì các ngươi hãy ghi một tội tương ứng với việc làm đó của y, còn nếu y bỏ, không làm điều xấu đó vì TA thì các ngươi hãy ghi cho y một điều tốt.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một phần của sự tán dương Allah- Đấng Tối Cao -: là thể hiện sự tôn kính người đàn ông già lớn tuổi trong Islam, và người biết đọc kinh Qur'an, miễn y không vượt quá mức quy định trong đó, cũng không lánh xa Nó, và tôn kính người lãnh đạo công bằng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mỗi người sẽ cùng với ai mà y yêu thương.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp