Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Igalang ninyo si [Propeta] Muhammaad pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa [sa pamamagitan ng paggalang] sa mga nanannahanan sa bahay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Fātimah ay bahagi ko,sinuman ang nagpagalit sa kanya,ay pinagalit niya ako
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Jibreel ay dumating sa hitsura ni Aisha sa isang bahagi ng berdeng sutla patungo sa Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- at sabi niya: Ito ay ang asawa mo sa mundo at kabilang buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang si Ibrahim ay anak ko,At siya ay pumanaw sa [Gulang] ng pagpasuso,At tunay na sa kanya ay may dalawang Nagpapasuso,gaganapin nilang dalawa ang pagpapasuso sa kanya sa Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses