උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

මුහම්මද් -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමාට එතුමාගේ පවුලේ අය විෂයයෙහි ගරු උපකාර කරනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ