Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Talagang ibibigay ko nga ang watawat bukas sa isang lalaking umiibig kay Allah at sa Sugo Niya at iniibig iyon ni Allah at ng Sugo Niya, na mananaig si Allah sa pamamagitan ng mga kamay niyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May lalaking nagtanong sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: tungkol sa pag-aayuno sa paglalakbay nagsabi siya: "Kung ninais mo, mag-ayuno ka; at kung ninais mo, tumigil ka."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pumapasok sa Palikuran,Nagdadala ako at ang isang bata [nasa tamang gulang] ng isang lalagyan ng tubig at patpat,Naglilinis siya rito gamit ang tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita kitang nagdadasal na [hindi nakaharap] sa Qiblah?Nagsabi siya:Kung hindi ko lang nakita ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na ginagawa niya ito,hindi ko ito gagawin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na nakita ko sa mga Al-Ansar na ginagawa ito sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang mga bagay na ito,Ipinangako sa sarili ko na hindi ako magsasama ng sinuman mula sa kanila maliban sa paglilingkuran ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan na hindi Ako magpapabaya sa pagdadasal ko (kay ALLAH) para sa inyo tulad ng ginawa ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa pagdarasal niya (kay Allah) para sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan inyong nalalaman ang mga gawaing higit na manipis para sa inyong paningin mula sa buhok,ngunit amin itong ibinibilang sa panahon ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na kabilang sa mga malalaking kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang makakatagpo ninyo sa mga susunod sa akin ang makasarili,Magtiis kayo hanggang sa makatagpo ninyo ako sa [mahiwagang] lawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dalawang lalaking kabilang sa mga kasamahan ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na umalis mula sa kinaroroonan ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sa isang gabing madilim. May kasama silang dalawa tulad ng dalawang ilaw sa harapan nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi siya: Huwag na huwag mong ipagsabi ang lihim ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan--sa kahit sinuman,Nagsabi si Anas: Sumpa sa Allah.Kung may sinabihan ako nito,sinabi ko na ito sa iyo,o Thabit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gumawa siya ng kaunti at binayaran siya ng marami.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O pulutong ng Anṣār, hindi ko ba kayo natagpuang mga naliligaw at pinatnubayan kayo ni Allāh sa pamamagitan ko? Kayo noon ay mga nagkakahati-hati at pinagbuklod kayo ni Allāh sa pamamagitan ko? Mga dahop at binigyan kayo ng kasapatan ni Allāh sa pamamagitan ko?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating si Jibrīl sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at nagsabi: Paano ninyong itinuturing ang mga nakilahok sa [labanan sa] Badr sa inyo? Nagsabi siya: Kabilang sa pinakamainam sa mga Muslim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan sa bawat Ummah [Henerasyon] ay may mapagkakatiwalaan, At Katotohanang Ang pinagkakatiwalaan namin sa Ummah [Henerasyon] na ito ay si Abu `Ubaydah bin Al-Jarah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa bawat Propeta ay may taga-pagligtas at ang aking Taga-pagligtas ay si Zubayr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Zubair ay anak ng aking tiyahin at kaibigan o kasama ko mula sa aking mga tauhan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ako umiiyak dahil hindi ko Alam na kung ano ang nasa kay Allah-Pagkataas-taas Niya ay higit na mainam para sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Datapuwat umiiyak ako dahil ang Pagpapahayag ay tuluyan ng naputol mula sa kalangitan,Naapektohan silang dalawa sa pag-iyak,Hanggang sa umiyak silang dalawa kasama niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magiging tagapagbantay ako ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa araw na ito,Dumating si Abu Bakar-at itinulak niya ang pintuan,Sinabi ko: Sino iyan: Nagsabi siya: Si Abu Bakar,Sinabi kong: Maghintay ka,Pagkatapos ay pumunta ako [sa Propeta] sinabi ko:O Sugo ni Allah! Andito si Abu Bakar,nagpapaalam [na pumasok], Nagsabi siya:((Pahintulutan mo siya at iparating mo sa kanya [ang magandang balita] na siya ay mananahanan sa Paraiso))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko narinig si `Umar, malugod si Allah sa kanya, na nagsasabi sa isang bagay kailanman: Tunay na ako ay talagang nagpapalagay na ito ay ganito, malibang ito ay gaya ng ipinagpapalagay niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dumating na mga tao sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na nagsabi: "Magpadala ka kasama namin ng mga lalaking magtuturo sa amin ng Qur'ān at Sunnah." Kaya nagpadala siya sa kanila ng pitumpong lalaking kabilang sa Anṣār, na tinatawag silang ang mga tagabigkas. Kabilang sa kanila ang tiyuhin kong si Ḥarām.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ay nag-utos sa akin na bigkasain ko sa iyo ang "Lam yakuni -lladhīna kafarū..."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sa`d bin Mu`ādh, ang Paraiso, sumpa man sa Panginoon ng Ka`bah, tunay na ako ay nakalalanghap ng halimuyak nito sa paanan ng Uḥud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magaling! Iyon ay ari-ariang tutubo! Iyon ay ari-ariang tutubo! Narinig ko nga ang sinabi mo. Tunay na ako ay nagtuturing na ilaan mo ito sa mga kaanak.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
si `Umar bin Al-Khaṭṭāb, malugod si Allah sa kanya, ay nagtakda noon para [sa bawat isa] sa mga naunang nagsilikas ng apat na libong [dirham]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kuwento ng pagyao ni Az-Zubayr bin Al-`Awām, malugod si Allāh sa kanya, at ang pagbayad sa utang niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Noong dumating ang mga mamamayan ng Yemen, nagsabi ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: "Dumating nga sa inyo ang mga mamamayan ng Yemen.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga anghel ay nagtatakip pa rin sa kanya ng mga pakpak nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay may dalawang Kalasag sa Araw ng Uhud,Umakyat siya sa malaking bato ngunit hindi niya nakayanan,Umupo si Talhah sa ilalim niya,pina-akyat niya ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- rito, hanggang sa pumantay siya sa malaking bato,Nagsabi siya:Narinig ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi: ((Karapat-dapat si Talhah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses