Podkategorije

Lista hadisa

Sutra ću predati zastavu čovjeku koji voli Allaha i Njegova Poslanika i koga voli Allahov i Njegov Poslanik. Allah će dati pobjedu pod njegovim vođstvom.
عربي Engleski Urdu
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Hamza b. Amr el-Eslemi, koji je često postio, kazao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Da li da postim dok sam na putovanju?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: "Ako hoćeš, posti."
عربي Engleski Urdu
“U džehennemsku vatru neće ući nijedan od onih muslimana koji su sudjelovali u Bitki na Bedru i nijedan od onih koji su dali prisegu na Hudejbiji.”
عربي Engleski Urdu
“Njih dvojica bit će prvaci svih prvih i potonjih odraslih (punoljetnih) ljudi u Džennetu, osim kad je riječ o vjerovjesnicima i poslanicima.”
عربي Engleski Urdu
"Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao obaviti fiziološku potrebu, ja i još jedan dječak sličnih godina, donijeli bismo mu mješinu sa vodom i kratko koplje, pa bi se čistio vodom."
عربي Engleski Urdu
Enes b. Sirin kaže: "Dočekali smo Enesa b. Malika kada je dolazio u Šam. Sreli smo ga u Ajni-temru. Tada smo ga vidjeli kako klanja na magarcu, a lice mu okrenuto stranom prema (kibli), tj. s lijeve strane kible." "Ja mu rekoh", kaže Enes b. Sirin, "vidio sam te gdje klanjaš mimo kible!" "Da nisam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to radio, ne bih ni ja to činio."
عربي Engleski Urdu
Kada sam vidio kako ensarije (Medinelije) postupaju sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve selleme, zakleo sam se da se neću ni sa kim od njih družiti, a da ga ne budem služio.'
عربي Engleski Urdu
"Ja ću zaista nastojati da vam predvodim namaz onako kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nama predvodio namaz."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Enes b. Malik, radijallahu anhu, rekao: "Vi, zaista, radite poslove koji su u vašim očima (po vašem mišljenju) tanji od dlake, a mi smo ih u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatrali pogubnim grijesima."
عربي Engleski Urdu
"Doživjet ćete poslije mene mnoga prisvajanja (kršenja prava), pa budite strpljivi dok me ne sretnete na Havdu!'“
عربي Engleski Urdu
"Kada su dvojica ashaba jedne mrkle noći izašli iz kuće Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispred njih su išle dvije svjetiljke, a kada su se razdvojili, ispred svakog je bila svjetiljka dok nisu ušli u svoje kuće."
عربي Engleski Urdu
Rekla je: "Nikoga ne obavještavaj o tajnama Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem." Enes kazuje: "Allaha mi, da sam o tome ikome pripovijedao, Sabite, tebi bih kazao."
عربي Engleski Urdu
Od El-Berraa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, neki čovjek naoružan, u panciru, i rekao: 'Allahov Poslaniče, da li da se borim ili da primim islam?' On mu reče: 'Primi islam, a zatim se bori!' On je primio islam, borio se, a zatim poginuo, na što je Allahov Poslanik rekao: 'Uradio je malo, a nagrađen je puno!'" (Muttefekun alejh, a ovo je Buharijeva verzija)
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Abdullaha b. Zejda da je kazao: "Kada je Allah na dan Hunejna darovao plijen Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on ga je podijelio među ljudima - onima čija je srca trebalo pridobiti (za islam), a ensarijama nije dao ništa. Oni su se, izgledalo je, naljutili što je njih mašilo ono što su dobili drugi, pa im se obratio i rekao: 'O ensarije, zar vas nisam našao u zabludi, pa vam je Allah posredstvom mene dao uputu? Bili ste razjedinjeni, pa vas je Allah posredstvom mene objedinio, i siromašni, pa vas je Allah posredstvom mene obogatio!' Svaki put kad bi on nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Šta vas sprečava da odgovorite Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?', upitao je on. Kad god bi nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Da hoćete ', reče im on, 'kazali biste: 'Došao si nam tako i tako!' Zar niste zadovoljni da ljudi odu sa ovcama i devama, a da se vi s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, vratite svojim kućama? Da nije bilo iseljenja (hidžre), bio bih ensarija. I kada bi (svi) ljudi išli jednim putem kroz dolinu i tjesnacem kroz planinu, ja bih išao putem i tjesnacem ensarija. Ensarije su potkošulja, a (ostali) ljudi košulja. Vi ćete poslije mene doživjeti sebične ljude, pa se strpite dok me ne sretnete pokraj Havda (džennetskog izvora).'"
عربي Engleski Urdu
"Džibril je došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: 'Šta mislite o učesnicima Bedra?' 'Oni su među najvrijednijim muslimanima.', rekao je on, ili je rekao sličnu rečenicu. 'I meleki koji su učestvovali na Bedru su najbolji meleki.”, reče Džibril.
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Aiša rekla: “Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ležao u mojoj kući, otkrivenih butina ili potkoljenica, pa je došao Ebu Bekr, radijallahu ‘anhu, i tri puta je tražio dozvolu za ulazak pa ga je on pustio unutra, i dalje ležeći, te je tako razgovarao. Zatim je došao Omer, radijallahu ‘anhu, i tri puta je tražio dozvolu za ulazak pa je on i njega pustio unutra, ostajući i dalje u ležećem položaju, i tako razgovarao. Potom je došao Osman, radijallahu ‘anhu, i tri puta je tražio dozvolu za ulazak. Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je tad sjeo i poravnao svoju odjeću.” Muhammed (ibn Ebu Harmele) kaže: “Ne kažem da je se sve to desilo u jednom danu.” Osman je ušao i razgovarao, a kad je izašao, Aiša je rekla: “Kad je došao Ebu Bekr ti mu se nisi posebno obradovao i nisi mu posvetio naročitu pažnju; isto tako i kad je došao Omer, no kad je došao Osman, ti si sjeo i poravnao svoju odjeću?!" “Kako da se ne postidim čovjeka kojeg se i meleci stide!?", odgovorio je on. Bilježi Muslim.
عربي Engleski Urdu
"Svaki umet ima svog povjerenika, a povjerenik našeg umeta je Ebu Ubejda b. el-Džerrah."
عربي Engleski Urdu
"Zaista svaki vjerovjesnik ima svog pomagača, a moj pomagač je Zubejr."
عربي Engleski Urdu
"Zubejr je sin moje tetke i pomagač moj iz moga ummeta."
عربي Engleski Urdu
"Ne plačem zbog toga što ne znam da je ono što je kod Allaha bolje za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego plačem zbog toga što je prekinuta objava sa nebesa."
عربي Engleski Urdu
"Danas ću, sigurno, biti vratar Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Domalo zatim došao je Ebu Bekr i počeo gurati kapiju. 'Ko je to?', upitao sam. 'Ebu Bekr.', odgovori on. 'Sačekaj.', rekao sam mu i otišao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. 'Allahov Poslaniče', rekoh mu, 'evo Ebu-Bekra, traži da ga primiš.' 'Dopusti mu (da uđe) i obraduj ga Džennetom!', reče on."
عربي Engleski Urdu
Ibn Omer veli: „Nisam nikad čuo Omera da kaže: 'Mislim da je tako', a da to tako nije bilo.“
عربي Engleski Urdu
Jedna grupa ljudi je došla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa rekoše: “Pošalji sa nama jednu grupu ljudi koja će nas podučavati Kur'anu i Sunnetu.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odabra za njih sedamdeset ljudi, ensarija (koje nazivahu učači Kur’ana). Među njima je bio i moj daidža Haram.
عربي Engleski Urdu
Od Enesa, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao Ubejju b. Ka'bu: „Allah mi je naredio da ti proučim suru: Lem jekunillezine.“
عربي Engleski Urdu
O Sad ibn Muaze, Džennet želim. Gospodara mi Nadrovog (očevog), ja osjećam njegov miris ispod Uhuda.'
عربي Engleski Urdu
Divno! To je imetak koji donosi zaradu! To je imetak koji donosi zaradu! Čuo sam što si rekao. Smatram da je najbolje da to daš svojoj rodbini
عربي Engleski Urdu
"Žalili su se stanovnici Kufe Omeru, radijallahu anhu, na Sa'da b. Ebu Vekasa, pa im je Omer, radijallahu anhu, postavio za namjesnika Ammara..."
عربي Engleski Urdu
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…
عربي Engleski Urdu
Kazivanje o smrti Ez-Zubejra b. El-Avvama i ispunjenje njegovog duga
عربي Engleski Urdu
"Kada su došli Jemenci..."
عربي Engleski Urdu
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, kazuje: "Moga oca su donijeli pred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bio je sav iznakažen. Kad ga staviše pred njega, ja priđoh da mu otkrijem lice, pa mi ljudi to ne dadoše, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Još mu meleki svojim krilima prave hladovinu.'"
عربي Engleski Urdu
“Allah je dao da istina bude na Omerovom jeziku i srcu.”
عربي Engleski Francuski
"Na dan Uhuda Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio je dva oklopa, i kada se htio popeti na stijenu, nije mogao. Talha se sagnu i podmetnu svoja leđa. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stade na njegova leđa i tako se pope na stijenu. Tada sam čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: 'Talha je zaradio džennet.'"
عربي Engleski Urdu
“Među Allahovim robovima ima onih kojima bi, kad bi se zakleli Allahom u nešto, On sigurno zakletvu ispunio.”
عربي Engleski Urdu