உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

(لم يكن الذين كفروا) என்பதை உங்களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கும்படி அல்லாஹ் எனக்குக் கட்டளையிட்டான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஸஅத் இப்னு முஆதே!கஃபாவின் இறைவன் மீது ஆணையாக நிச்சயமாக நான் உஹுது மலைக்குத் தாழே சுவர்க்க வாடையை நுகர்கின்றேன்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு