ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

మీ గృహాలను శ్మశానాలుగా మార్చుకోకండి,నా సమాధిని జనులు కూడే ఆలయంగా మార్చకండి నాపై దరూద్ చదవండి మీరు చదివే దరూద్ లు మీరెక్కడున్నా సరే నాకు చేర్చబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అయిదు పూటలా నమాజులు జుమా నుండి జుమా ,రమజాను నుండి రమజాను వాటి మధ్య గల పాపాలను ప్రక్షాలిస్తాయి.‘ఒకవేళ వ్యక్తి మహాపాపాల నుండి తనను తాను రక్షించుకున్నట్లైతే.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ప్రతీ సత్కార్యం ఒక దానానికి సమానం’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ఎవరైతే తన ఉపాధిలో సమృద్దిఫలాలతో పాటుగా అబివృద్దిని మరియు ఆయుష్షులో వృద్దిని కోరుకుంటాడో అతను బంధువర్గాలను కలుపుకు పోవాలి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్